Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι νόμω “οιοσδήποτε νόμος επιβάλλων φόρους ή τέλη” έχει την αυτήν έννοιαν ην έχει ο όρος ούτος εν τη επιφυλάξει της παραγράφου 2 του Άρθρου 188 του Συντάγματος.