Συνέχισις της ισχύος των διατάξεων των περί Φόρων ή Τελών Νόμων

3. Αι διατάξεις οιουδήποτε νόμου επιβάλλοντος φόρους ή τέλη όστις θα παύση να ισχύη την 31ην Δεκεμβρίου, 1960, συμφώνως προς τον όρον επιφυλάξεως της παραγράφου 2 του Άρθρου 188 του Συντάγματος θέλουν εξακολουθήσει να ισχύουν από της ρηθείσης ημερομηνίας μέχρι της 31ης Μαρτίου, 1961.