Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Ερμηνεία

2.-(1) Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, οι ακόλουθες εκφράσεις έχουν τις έννοιες που αποδίδονται σε αυτές αντίστοιχα, δηλαδή:

“Δικαστήριον” σημαίνει το αρμόδιον Επαρχιακόν Δικαστήριον πλην της προσφυγής δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος ήτις ασκείται ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

“δικαίωμα χρήσης” έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτήν από το εδάφιο (1) του άρθρου 29.

“εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα” σημαίνει εμπορικό σήμα το οποίο πράγματι βρίσκεται στο μητρώο.

“εγγεγραμμένος δικαιούχος χρήσης” σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι εκάστοτε εγγεγραμμένο υπό την εν λόγω ιδιότητα βάσει του άρθρου 29.

“εκχώρηση” σημαίνει εκχώρηση με πράξη των ενδιαφερομένων μερών.

“εμπορικό σήμα” σημαίνει σήμα το οποίο συνίσταται από οποιαδήποτε σημεία επιδεχόμενα γραφικής παράστασης (ιδίως δε από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, από εικόνες, γράμματα, αριθμούς, το σχήμα του εμπορεύματος ή της συσκευασίας του, ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών), που μπορούν από τη φύση τους να διακρίνουν τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων, εφόσον το σήμα αυτό χρησιμοποιείται ή σκοπείται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς τέτοιας διάκρισης.

“ο Έφορος” σημαίνει τον Επίσημο Παραλήπτη και Έφορο, και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για να ασκεί όλες ή οποιαδήποτε από τις εξουσίες και εκτελεί όλα ή οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του Εφόρου.

“καθοριζόμενο” αναφορικά με διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, σημαίνει καθοριζόμενος από Διαδικαστικούς Κανονισμούς, και, σε άλλες περιπτώσεις, καθοριζόμενο από το Νόμο αυτό ή από οποιουσδήποτε κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού.

“κανονισμοί” σημαίνει κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 37 ή του άρθρου 38.

“μεταβίβαση” σημαίνει μεταβίβαση εκ του νόμου, μεταβίβαση σε προσωπικό αντιπρόσωπο απoθανόντα προσώπου και οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβασης που δεν αποτελεί εκχώρηση.

“το μητρώο” σημαίνει το μητρώο εμπορικών σημάτων που τηρείται βάσει του Νόμου αυτού.

“η ορισθείσα ημέρα” σημαίνει την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτoύ.

“περιορισμοί” σημαίνει οποιουσδήποτε περιορισμούς επί του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης εμπορικού σήματος, το οποίο παρασχέθηκε με την εγγραφή προσώπου ως ιδιοκτήτη αυτού, περιλαμβανομένων περιορισμών επί του εν λόγω δικαιώματος, ως προς τον τρόπο χρήσης του, ως προς τη χρήση του αναφορικά με αγαθά τα οποία θα πωληθούν ή κατά άλλο τρόπο θα δοθούν ως προκαταβολή, σε οποιοδήποτε τόπο στην Κύπρο, ή ως προς τη χρήση του αναφορικά με αγαθά τα οποία θα εξαχθούν σε οποιαδήποτε αγορά εκτός Κύπρου.

“σήμα” [Διαγράφηκε].

“Σύμβαση των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας” σημαίνει τη σύμβαση που κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης επί της Προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Κυρωτικό) Νόμο του 1965 και με τον Κυρωτικό της Σύμβασης του Παρισιού για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Νόμο του 1983.

(2) Αναφορές στο Νόμο αυτό, στη χρήση σήματος ερμηνεύονται ως αναφορές στη χρήση τυπωμένης ή άλλης οπτικής απεικόνισης του σήματος και αναφορές στη χρήση σήματος σε σχέση με εμπορεύματα ή υπηρεσίες ερμηνεύονται ως αναφορές στη χρήση αυτού σε εμπορεύματα ή σε φυσική ή άλλη σχέση αυτού προς τα εμπορεύματα.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, όπου γίνεται αναφορά σε εμπορικό σήμα θα διαβάζεται και θα ερμηνεύεται ως περιλαμβάνουσα αναφορά σε πιστοποιούν εμπορικό σήμα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 37Α, και σε συλλογικό εμπορικό σήμα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 37Β.

(4) Για τούς σκοπούς του παρόντος Νόμου, όπου γίνεται αναφορά σε 'Μέρος Α', 'Μέρος Β', ή 'Μέρος Α του μητρώου' ή 'Μέρος Β του μητρώου' θα διαβάζεται και θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε 'μητρώο'.

ΕΓΓΡΑΦΗ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το Μητρώο
Το μητρώο εμπορικών σημάτων

3.-(1) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού εξακολουθεί να τηρείται στο Γραφείο του Εφόρου το βιβλίο που καλείται το μητρώο εμπορικών σημάτων, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα με τα ονόματα, διευθύνσεις και περιγραφές των ιδιοκτητών αυτών, οι γνωστοποιήσεις των εκχωρήσεων και μεταβιβάσεων, τα ονόματα, διευθύνσεις και περιγραφές όλων των εγγεγραμμένων δικαιούχων χρήσης, οι παραιτήσεις από το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, οι όροι, περιορισμοί και τέτοια άλλα θέματα σχετικά με εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα που δυνατό να καθοριστούν.

(2) Το μητρώο είναι προσιτό στο κοινό για επιθεώρηση σε όλες τις κατάλληλες ώρες, τηρουμένων τέτοιων κανονισμών που δυνατό να καθοριστούν.

(3) Το μητρώο τελεί υπό τον έλεγχο και διαχείριση του Εφόρου.

Αποτέλεσμα εγγραφής και η αγωγή για παραβίαση
Καμιά αγωγή για παραβίαση μη εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος

4. Κανένα πρόσωπο δεν δικαιούται να εγείρει διαδικασία για να εμποδίσει παραβίαση μη εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος ή για να ανακτήσει αποζημιώσεις ένεκα αυτής, αλλά καμιά διάταξη που περιλαμβάνεται στο Νόμο αυτό δεν θεωρείται ότι επηρεάζει αγώγιμα δικαίωμα εναντίον προσώπου για δόλια παρουσίαση εμπορευμάτων ως εμπορεύματα άλλου προσώπου ή για τις θεραπείες αναφορικά με την εν λόγω παρουσίαση.

Η εγγραφή να αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα

5. Εμπορικό σήμα πρέπει να εγγράφεται σχετικά με συγκεκριμένα εμπορεύματα ή κλάσεις εμπορευμάτων ή υπηρεσιών και οποιοδήποτε ζήτημα που προκύπτει αναφορικά με την κλάση εντός της οποίας εμπίπτουν εμπορεύματα ή υπηρεσίες, αποφασίζεται από τον Έφορο, του οποίου η απόφαση είναι τελική.

Δικαίωμα που παρέχεται με εγγραφή στο Μέρος Α και παραβίαση αυτού

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των διατάξεων των άρθρων 9 και 10, η εγγραφή εμπορικού σήματος στο μητρώο είτε αυτή έγινε πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου είτε μετά, παρέχει στον ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος αποκλειστικό δικαίωμα επί του εν λόγω σήματος.

(2) Ο ιδιοκτήτης εμπορικού σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο πρόσωπο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές του, χωρίς τη συγκατάθεσή του—

(α) Σημείο πανομοιότυπο με το εμπορικό σήμα, για εμπορεύματα ή υπηρεσίες πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες το εμπορικό σήμα έχει εγγραφεί,

(β) σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητας του με το εμπορικό σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το εμπορικό σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης του σημείου με το εμπορικό σήμα,

(γ) σημείο πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το εμπορικό σήμα για εμπορεύματα ή υπηρεσίες μη παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες το εμπορικό σήμα έχει εγγραφεί, εάν το εμπορικό σήμα χαίρει φήμης στη Δημοκρατία και η χρησιμοποίηση του σημείου, χωρίς εύλογη αιτία, θα επέφερε, χωρίς οποιοδήποτε κόστος, όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του εμπορικού σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 'χρήση σημείου' περιλαμβάνει:

(α) Την επίθεση του σημείου επί των εμπορευμάτων ή στη συσκευασία τους,

(β) την προσφορά των εμπορευμάτων ή την εμπορία ή την κατοχή τους προς εμπορία ή την προσφορά ή παροχή υπηρεσιών υπό του σημείου,

(γ) την εισαγωγή ή την εξαγωγή των προϊόντων υπό του σημείου,

(δ) τη χρησιμοποίηση του σημείου σε επαγγελματικό έντυπο υλικό και στη διαφήμιση.

(4) Το δικαίωμα χρήσης εμπορικού σήματος που παρέχεται με την εγγραφή όπως αναφέρθηκε πιο πάνω υπόκειται σε οποιοδήποτε όρο ή περιορισμό που καταχωρήθηκε στο μητρώο και δεν θεωρείται ότι παραβιάζεται με τη χρήση οποιουδήποτε τέτοιου σήματος όπως αναφέρθηκε πιο πάνω με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με εμπορεύματα τα οποία θα πωληθούν ή θα δοθούν ως προκαταβολή σε οποιοδήποτε τόπο, σε σχέση με εμπορεύματα τα οποία θα εξαχθούν σε οποιαδήποτε αγορά ή σε σχέση προς υπηρεσίες που παρέχονται σε οποιοδήποτε μέρος ή σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση επί της οποίας, λαμβανομένου υπόψη κάθε τέτοιου περιορισμού, η εγγραφή δεν εκτείνεται.

(5) Το δικαίωμα χρήσης εμπορικού σήματος που παρέχεται με την εγγραφή όπως αναφέρθηκε πιο πάνω δεν θεωρείται ότι παραβιάζεται με τη χρήση οποιουδήποτε τέτοιου σήματος όπως αναφέρθηκε πιο πάνω από πρόσωπο-

(α) αναφορικά με εμπορεύματα που σχετίζονται στο εμπόριο με τον ιδιοκτήτη ή εγγεγραμμένο δικαιούχο χρήσης του εμπορικού σήματος αν σε σχέση με τα εν λόγω εμπορεύματα ή σε σχέση προς ποσότητα της οποίας αυτά αποτελούν μέρος, ο ιδιοκτήτης ή ο εγγεγραμμένος δικαιούχος χρήσης συμμορφούμενος προς το δικαίωμα χρήσης χρησιμοποίησε το εμπορικό σήμα και ακολούθως αφαίρεσε ή εξάλειψε αυτό, ή συναίνεσε ρητά ή σιωπηρά κατά οποιοδήποτε χρόνο στη χρήση του εμπορικού σήματος· ή

(β) αναφορικά με εμπορεύματα τα οποία προσαρμόστηκαν ώστε να αποτελούν μέρος, ή συμπλήρωμα άλλων εμπορευμάτων σε σχέση με τα οποία το εμπορικό σήμα έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς παραβίαση του δικαιώματος που παρέχεται όπως αναφέρθηκε πιο πάνω ή μπορούσε εκάστοτε να χρησιμοποιηθεί, αν η χρήση του σήματος είναι λογικά αναγκαία για να δηλώνει ότι τα εμπορεύματα είναι προσαρμοσμένα κατά τέτοιο τρόπο και ούτε ο σκοπός ούτε το αποτέλεσμα της χρήσης του σήματος υποδηλούν διαφορετικά παρά σύμφωνα με το γεγονός κάποια σχέση στο εμπόριο μεταξύ, οποιουδήποτε προσώπου και των εμπορευμάτων.

(6) Η χρήση εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος το οποίο συνιστά το ένα από δύο ή περισσότερα εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα που είναι πανομοιότυπα ή ομοιάζουν σχεδόν μεταξύ τους, κατά την άσκηση του δικαιώματος χρήσης του το οποίο παρέχεται με την πιο πάνω εγγραφή δεν θεωρείται ως παραβίαση του δικαιώματος που παραχωρήθηκε προς χρήση οποιουδήποτε άλλου από τα εν λόγω εμπορικά σήματα.

(7) Το δικαίωμα που παρέχεται με την εγγραφή εμπορικού σήματος, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, δεν επιτρέπει στον ιδιοκτήτη του εν λόγω σήματος να απαγορεύει τη χρήση του εμπορικού σήματος για εμπορεύματα που έχουν διατεθεί υπό το εμπορικό σήμα στο εμπόριο μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή με τη συγκατάθεσή του:

Νοείται ότι το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται αν ο ιδιοκτήτης έχει νόμιμους λόγους να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των εμπορευμάτων, ιδίως όταν η κατάσταση των εμπορευμάτων μεταβάλλεται ή αλλοιώνεται μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο.

Δικαίωμα που παρέχεται με εγγραφή στο Μέρος Β και παραβίαση αυτού

7. [Διαγράφηκε]
Παραβίαση εξαιτίας παράβασης ορισμένων περιορισμών

8.-(1) Όταν, ο αγοραστής ή ο κύριος εμπορευμάτων, με έγγραφη σύμβαση που συνομολογήθηκε με τον ιδιοκτήτη ή τον εγγεγραμμένο δικαιούχο χρήσης εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος, αναλαμβάνει υποχρέωση όπως μη προβεί, σε σχέση με τα εμπορεύματα, σε πράξη στην οποία εφαρμόζεται το άρθρο αυτό, οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ενώ είναι εκάστοτε κύριος των εμπορευμάτων και γνωρίζει την υποχρέωση διενεργεί την πράξη ή παρέχει εξουσιοδότηση για διενέργεια αυτής, σχετικά με εμπορεύματα, στο εμπόριο ή με σκοπό οποιασδήποτε συναλλαγής με τα εμπορεύματα αυτά στο εμπόριο, θεωρείται ότι παραβιάζει το δικαίωμα χρήσης του εμπορικού σήματος που παρέχεται με την εγγραφή του, εκτός, αν το εν λόγω πρόσωπο έγινε ο κύριος των εμπορευμάτων με αγορά έναντι χρημάτων ή χρηματικής αξίας καλή τη πίστει, προτού λάβει ειδοποίηση για την υποχρέωση ή δυνάμει τίτλου που λήφθηκε μέσω άλλου, ο οποίος έγινε με τον τρόπο αυτό κύριος των εμπορευμάτων.

(2) Οι πράξεις στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο αυτό είναι-

(α) η τοποθέτηση του εμπορικού σήματος πάνω στα εμπορεύματα μετά που αυτά έχουν υποστεί αλλοίωση με οποιοδήποτε τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση αναφορικά με την κατάσταση, εμφάνιση ή συσκευασία τους~

(β) σε περίπτωση κατά την οποία το εμπορικό σήμα βρίσκεται πάνω στα εμπορεύματα, η μετατροπή, μερική αφαίρεση ή μερική διαγραφή αυτού~

(γ) σε περίπτωση κατά την οποία το εμπορικό σήμα βρίσκεται πάνω στα εμπορεύματα, και βρίσκεται επίσης πάνω σε αυτά άλλη ύλη η οποία είναι ύλη που υποδηλοί κάποια σχέση στο εμπόριο μεταξύ του ιδιοκτήτη ή του εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης και των εμπορευμάτων, η αφαίρεση ή η διαγραφή, ανεξάρτητα αν είναι ολική ή μερική, του εμπορικού σήματος εκτός αν η άλλη αυτή ύλη αφαιρεθεί ή διαγραφεί πλήρως~

(δ) σε περίπτωση κατά την οποία το εμπορικό σήμα βρίσκεται πάνω στα εμπορεύματα, η τοποθέτηση οποιουδήποτε άλλου εμπορικού σήματος στα εμπορεύματα~

(ε) σε περίπτωση κατά την οποία το εμπορικό σήμα βρίσκεται πάνω στα εμπορεύματα, η προσθήκη πάνω σε αυτά οποιασδήποτε άλλης ύλης η οποία ενδέχεται να παραβλάψει τη φήμη του εμπορικού σήματος.

(3) Στο άρθρο αυτό αναφορές σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορεύματα στον ιδιοκτήτη εμπορικού σήματος, στον εγγεγραμμένο δικαιούχο χρήσης αυτού και στην εγγραφή αυτού, ερμηνεύονται, αντίστοιχα, ως αναφορές στον ιδιοκτήτη στο όνομα του οποίου το εμπορικό σήμα γράφτηκε, στον εγγεγραμμένο δικαιούχο χρήσης και στην εγγραφή εμπορικού σήματος, αναφορικά με τα εν λόγω εμπορεύματα, και, η έκφραση “πάνω” περιλαμβάνει σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορεύματα αναφορά στη φυσική σχέση με αυτά.

Επιφύλαξη για κεκτημένα δικαιώματα

9. Καμιά διάταξη που περιλαμβάνεται στο Νόμο αυτό δεν παρέχει δικαίωμα στον ιδιοκτήτη ή τον εγγεγραμμένο δικαιούχο χρήσης εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος να επεμβαίνει ή να παρεμποδίζει τη χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο εμπορικού σήματος πανομοιότυπου ή που να ομοιάζει στενά με αυτό αναφορικά με εμπορεύματα ή υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία το πρόσωπο αυτό ή ο νόμιμος προκάτοχος του έχει χρησιμοποιήσει συνεχώς το εμπορικό αυτό σήμα από ημερομηνία πριν από-

(α) τη χρήση του πρώτου αναφερθέντος εμπορικού σήματος σε σχέση με τα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο προκάτοχο του~ ή

(β) την εγγραφή του πρώτου αναφερθέντος εμπορικού σήματος σε σχέση με τα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες στο όνομα του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου προκάτοχου του,

οποιαδήποτε είναι η προγενέστερη, ή να προβάλει ένσταση (επί αποδεδειγμένης τέτοιας χρήσης) όπως το πρόσωπο αυτό εγγραφεί στο μητρώο για το πανομοιότυπο, ή σχεδόν όμοιο εμπορικό σήμα αναφορικά με τα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 14.

Επιφύλαξη για χρήση ονόματος διεύθυνσης κλπ

10. Εγγραφή εμπορικού σήματος δεν παρεμποδίζει τρίτο πρόσωπο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές του—

(α) Το όνομά του και τη διεύθυνση του,

(β) ενδείξεις περί το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, το χρόνο παραγωγής του εμπορεύματος ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά του, ή

(γ) το εμπορικό σήμα, εάν είναι αναγκαίο, προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός εμπορεύματος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά,

εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο.

Ικανότητα για εγγραφή και εγκυρότητα της εγγραφής
Απόλυτοι λόγοι μη εγγραφής εμπορικού σήματος

11.—(1) Δεν εγγράφονται ως εμπορικά σήματα ή, αν εγγραφούν, είναι δυνατό να κηρυχθούν άκυρα—

(α) Τα σημεία από τα οποία δεν μπορεί να συνίσταται ένα εμπορικό σήμα, σύμφωνα με την ερμηνεία του όρου που περιέχεται στο άρθρο 2,

(β) τα εμπορικά σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα,

(γ) τα εμπορικά σήματα που συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο, προς δήλωση του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του εμπορεύματος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας,

(δ) τα εμπορικά σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις, τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου,

(ε) τα εμπορικά σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από—

(i) το σχήμα που επιβάλλει η ίδια η φύση του εμπορεύματος, ή

(ii) το σχήμα του εμπορεύματος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος, ή

(iii) το σχήμα που προσδίδει ουσιαστική αξία στο εμπόρευμα,

(στ) τα εμπορικά σήματα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας,

(ζ) τα εμπορικά σήματα τα οποία είναι απαράδεκτα ή ακυρωτέα δυνάμει του άρθρου 6δις της Σύμβασης των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,

(η) τα εμπορικά σήματα που περιλαμβάνουν σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, και ιδίως θρησκευτικό σύμβολο,

(θ) τα εμπορικά σήματα για τα οποία η αίτηση εγγραφής έγινε κακόπιστα από τον αιτούντα.

(2) Εμπορικό σήμα γίνεται δεκτό προς εγγραφή ή δεν κηρύσσεται άκυρο κατ' εφαρμογή των παραγράφων (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (1), εφόσον πριν από την ημερομηνία της αίτησης για εγγραφή και μετά από τη χρήση που του έχει γίνει απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα.

Η δυνατότητα διάκρισης προϋπόθεση για εγγραφή στο Μέρος Β’

12. [Διαγράφηκε]
Απαγόρευση εγγραφής σκανδαλιστικού σχεδίου κλπ

13. Δεν εγγράφεται ως εμπορικό σήμα ή μέρος εμπορικού σήματος ή, αν εγγραφεί, είναι δυνατό να κηρυχθεί άκυρο, οποιοδήποτε σκανδαλιστικό σχέδιο ή οποιοδήποτε σημείο που αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.

Απαγόρευση εγγραφής πανομοιοτύπων και ομοιαζόντων εμπορικών σημάτων

14.—(1) Εμπορικό σήμα δεν εγγράφεται ή, εάν εγγραφεί, είναι δυνατό να κηρυχθεί άκυρο, αν—

(α) Είναι πανομοιότυπο με προγενέστερο εμπορικό σήμα, και τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το εμπορικό σήμα δηλώνεται ή είναι εγγεγραμμένο, είναι πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες προστατεύεται το προγενέστερο εμπορικό σήμα,

(β) λόγω της ταυτότητάς του ή της ομοιότητας με προγενέστερο εμπορικό σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών που τα δύο εμπορικά σήματα προσδιορίζουν, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο εμπορικό σήμα,

(γ) είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο εμπορικό σήμα και τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το εμπορικό σήμα δηλώνεται ή είναι εγγεγραμμένο δεν είναι παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες προστατεύεται το προγενέστερο -εμπορικό σήμα, εφόσον το προγενέστερο εμπορικό σήμα χαίρει φήμης στην Κυπριακή Δημοκρατία, η δε χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου εμπορικού σήματος, χωρίς εύλογη αιτία, θα επέφερε, χωρίς οποιοδήποτε κόστος, όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου εμπορικού σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη,

(δ) η χρήση του εμπορικού σήματος δυνατό να απαγορευθεί δυνάμει προγενέστερου δικαιώματος, πέραν των δικαιωμάτων τα οποία προβλέπονται στο Άρθρο 14Α και ιδίως δυνάμει-

(i) του δικαιώματος επί του ονόματος,

(ii) του δικαιώματος επί της ιδίας εικόνας,

(iii) συγγραφικού δικαιώματος,

(iν) δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας,

(ε) το εμπορικό σήμα είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο συλλογικό εμπορικό σήμα που έπαψε να ισχύει μέσα στην τριετία που προηγήθηκε της κατάθεσης της αίτησης για εγγραφή,

(στ) το εμπορικό σήμα είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο πιστοποιούν εμπορικό σήμα που έπαψε να ισχύει μέσα στην τριετία που προηγήθηκε της κατάθεσης της αίτησης για εγγραφή,

(ζ) το εμπορικό σήμα είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα για πανομοιότυπα ή παρόμοια εμπορεύματα ή υπηρεσίες και το οποίο απωλέσθη λόγω μη ανανέωσης μέσα στη διετία που προηγήθηκε της κατάθεσης της αίτησης για εγγραφή, εκτός αν ο ιδιοκτήτης του προγενέστερου εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος έχει συγκατατεθεί στην εγγραφή του μεταγενέστερου ή, κατά τη διετία που προηγήθηκε της μη ανανέωσης του προγενέστερου εμπορικού σήματος, ο ιδιοκτήτης του εν λόγω σήματος δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του εμπορικού σήματος του για τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες είχε εγγραφεί.

(2) Σε περίπτωση καλόπιστης έντιμης ταυτόχρονης χρήσης, ή άλλων ειδικών περιστάσεων οι οποίες κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου ή του Εφόρου καθιστούν αυτό ορθό, το Δικαστήριο ή ο Έφορος δύναται να επιτρέψει την εγγραφή εμπορικών σημάτων τα οποία είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια μεταξύ των σε σχέση με τα ίδια εμπορεύματα ή περιγραφή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών από περισσότερους από έναν ιδιοκτήτη, τηρουμένων τέτοιων όρων και περιορισμών, αν υπάρχουν, που το Δικαστήριο ή ο Έφορος, ανάλογα με την περίπτωση, θεωρήσουν ορθό να επιβάλουν.

(3) Όταν υποβληθούν χωριστές αιτήσεις από διαφορετικά πρόσωπα για να εγγραφούν αντιστοίχως ως ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων τα οποία είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια μεταξύ τους, σε σχέση με τα ίδια εμπορεύματα ή περιγραφή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, ο Έφορος δύναται να αρνηθεί να εγγράψει οποιοδήποτε από αυτά, μέχρις ότου τα δικαιώματά τους αποφασιστούν από το Δικαστήριο, ή διευθετηθούν με συμφωνία κατά τρόπο που εγκρίνεται από αυτόν ή, σε έφεση, από το Δικαστήριο.

Προγενέστερα εμπορικά σήματα

14Α.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου 'προγενέστερα εμπορικά σήματα' σημαίνει—

(α) Τα εμπορικά σήματα τα οποία έχουν εγγραφεί πριν από την ημερομηνία αίτησης για εγγραφή του εμπορικού σήματος, αφού ληφθούν υπόψη τα προβαλλόμενα δικαιώματα προτεραιότητας για τα σήματα αυτά και τα οποία ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

(i) Εμπορικά σήματα εγγεγραμμένα στο μητρώο,

(ii) εμπορικά σήματα με διεθνή εγγραφή, η οποία ισχύει στην Κύπρο,

(iii) Κοινοτικά εμπορικά σήματα που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά,

(β) οι αιτήσεις για εγγραφή εμπορικών σημάτων που ανήκουν στις κατηγορίες (i) έως (iii) της παραγράφου (α) πιο πάνω υπό την επιφύλαξη της εγγραφής τους,

(γ) τα εμπορικά σήματα, τα οποία, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή του εμπορικού σήματος είναι 'παγκοίνως γνωστά' στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 6δις της Σύμβασης των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά» σημαίνει το Γραφείο εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς που προνοείται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 2868/95 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1995 περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 40/94 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα.

Συγκατάθεση δικαιούχου προγενέστερου εμπορικού σήματος.

14Β. Εμπορικό σήμα εγγράφεται και, αν έχει εγγραφεί, δεν κηρύσσεται άκυρο, αν ο ιδιοκτήτης του προγενέστερου εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος ή προγενέστερου δικαιώματος συγκατατίθεται στην εγγραφή του μεταγενέστερου εμπορικού σήματος.

Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής

14Γ. Αν ο ιδιοκτήτης προγενέστερου εμπορικού σήματος ανέχθηκε εν γνώσει του για συνεχή περίοδο πέντε ετών τη χρήση μεταγενέστερου εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος, δεν δικαιούται πλέον βάσει του προγενέστερου εμπορικού σήματος να ζητήσει την ακύρωσή του, ούτε να αντιταχθεί στη χρήση του μεταγενέστερου εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος για τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες το μεταγενέστερο εμπορικό σήμα χρησιμοποιήθηκε, εκτός αν η αίτηση για εγγραφή του μεταγενέστερου εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος ήταν κακόπιστη:

Νοείται ότι ο ιδιοκτήτης μεταγενέστερου εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος δε δικαιούται να αντιταχθεί στη χρήση του προγενέστερου δικαιώματος, ακόμα και αν το δικαίωμα εκείνο δεν μπορεί πλέον να προβληθεί κατά του προγενέστερου εμπορικού σήματος.

Εγγραφή στο Μέρος Α’ είναι αποκλειστική ως προς την εγκυρότητα της μετά την πάροδο επτά ετών

15.-(1) Σε όλες τις νομικές διαδικασίες που αφορούν εμπορικό σήμα εγγεγραμμένο στο Μέρος Α του μητρώου (περιλαμβανομένων αιτήσεων βάσει του άρθρου 33) η αρχική εγγραφή του εμπορικού σήματος στο Μέρος Α του μητρώου θεωρείται, μετά την πάροδο επτά ετών από την ημερομηνία της εγγραφής αυτής, ως έγκυρη από κάθε άποψη, εκτός αν-

(α) η εγγραφή αυτή λήφθηκε με δόλο~ ή

(β) το εμπορικό σήμα αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 13.

(2) Καμιά διάταξη που περιλαμβάνεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7 δεν ερμηνεύεται ότι καθιστά εφαρμόσιμες σε εμπορικό σήμα, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μέρος Β του μητρώου, τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου αυτού που αφορούν εμπορικό σήμα εγγεγραμμένο στο Μέρος Α του μητρώου.

Η εγγραφή υπόκειται σε παραίτηση από το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης

16. Αν εμπορικό σήμα-

(α) περιέχει οποιοδήποτε μέρος μη εγγεγραμμένο χωριστά από τον ιδιοκτήτη ως εμπορικό σήμα~ ή

(β) περιέχει υλικό κοινό στο εμπόριο ή διαφορετικά μη διακριτικού χαρακτήρα,

ο Έφορος ή το Δικαστήριο στην απόφαση του κατά πόσο το εμπορικό σήμα θα εγγραφεί ή θα παραμείνει εγγεγραμμένο στο μητρώο, δύναται να απαιτήσει, ως όρο για την ύπαρξη του στο μητρώο-

(i) όπως ο ιδιοκτήτης παραιτηθεί οποιουδήποτε δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης οποιουδήποτε μέρους του εμπορικού σήματος, ή αποκλειστικής χρήσης ολόκληρου ή μέρους οποιουδήποτε τέτοιου υλικού όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, για την αποκλειστική χρήση του οποίου ο Έφορος ή το Δικαστήριο απαγορεύει σε αυτόν να αποκτήσει δικαιώματα~ ή

(ii) όπως ο ιδιοκτήτης προβεί σε τέτοια άλλη παραίτηση από το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης που ο Έφορος ή το Δικαστήριο δυνατό να θεωρήσει αναγκαία προς το σκοπό καθορισμού των δικαιωμάτων του τα οποία απορρέουν με την εγγραφή:

Νοείται ότι καμιά παραίτηση από το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης εγγεγραμμένη στο μητρώο δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα του ιδιοκτήτη εμπορικού σήματος εκτός αυτών που προκύπτουν από την εγγραφή του εμπορικού σήματος σε σχέση με το οποίο γίνεται η παραίτηση.

Λέξεις που χρησιμοποιούνται ως ονομασία ή περιγραφή αντικειμένου ή υλικού ή υπηρεσιών

17. [Διαγράφηκε]
Αποτέλεσμα περιορισμού ως προς το χρώμα και έλλειψη αυτού

18. Εμπορικό σήμα δύναται να περιοριστεί ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα ορισμένα χρώματα, και σε τέτοια περίπτωση το γεγονός του περιορισμού αυτού θα λαμβάνεται υπόψη από τον Έφορο ή το Δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, στην απόφαση τους για το διακριτικό χαρακτήρα του εμπορικού σήματος.

Αν και εφόσον το εμπορικό σήμα εγγράφεται χωρίς περιορισμό χρώματος, θεωρείται ότι εγγράφεται για όλα τα χρώματα.

Διαδικασία και διάρκεια εγγραφής
Αίτηση για εγγραφή

19.-(1) Πρόσωπο που αξιώνει να καταστεί ιδιοκτήτης εμπορικού σήματος το οποίο χρησιμοποιείται ή προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από αυτόν, επιθυμεί να εγγράψει αυτό, πρέπει να απευθυνθεί γραπτά στον Έφορο κατά τον καθορισμένο τρόπο για εγγραφή είτε στο Μέρος Α είτε στο Μέρος Β του μητρώου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, ο Έφορος δύναται να απορρίψει την αίτηση, ή δύναται να αποδεχθεί αυτήν πλήρως ή με την επιβολή τέτοιων τροποποιήσεων, διαφοροποιήσεων, όρων ή περιορισμών, αν υπάρχουν, όπως ήθελε θεωρήσει ορθό.

(3) Σε περίπτωση απόρριψης ή αποδοχής υπό όρους, ο Έφορος, υποχρεούται, αν ζητηθεί από τον αιτητή, να εκθέσει γραπτά τους λόγους της απόφασης του και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε από αυτόν για να καταλήξει σε αυτή, η δε απόφαση υπόκειται σε έφεση στο Δικαστήριο.

(4) Έφεση βάσει του άρθρου αυτού υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τρόπο και κατά την εκδίκαση της έφεσης στο Δικαστήριο αν απαιτηθεί, θα ακούσει τον αιτητή και τον Έφορο και θα εκδώσει διάταγμα που ορίζει κατά πόσο και με ποιες τροποποιήσεις, διαφοροποιήσεις, όρους ή περιορισμούς, αν υπάρχουν, η αίτηση θα γίνει αποδεκτή.

(5) Προσφυγές βάσει του άρθρου αυτού εκδικάζονται με βάση το υλικό που εξέθεσε ο Έφορος όπως αναφέρθηκε πιο πάνω και δεν γίνονται δεκτοί περαιτέρω λόγοι ένστασης από τον Έφορο για την αποδοχή της αίτησης, άλλοι από αυτούς που εξετέθηκαν πιο πάνω από αυτόν, εκτός κατόπι άδειας του Δικαστηρίου που εκδικάζει την έφεση. Όταν εκτίθενται οποιοιδήποτε περαιτέρω λόγοι ένστασης, ο αιτητής δικαιούται να αποσύρει την αίτηση του χωρίς πληρωμή εξόδων για την επίδοση ειδοποίησης όπως καθορίζεται.

(6) Ο Έφορος ή το Δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται οποτεδήποτε, είτε πριν από ή μετά την αποδοχή, να διορθώσει οποιοδήποτε σφάλμα στην αίτηση ή σε σχέση με αυτή, ή δύναται να επιτρέψει στον αιτητή να τροποποιήσει την αίτηση του υπό τέτοιους όρους που ο Έφορος ή το Δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, ήθελε κρίνει ορθό.

Ένσταση στην εγγραφή

20.-(1) Όταν γίνει αποδεκτή αίτηση για εγγραφή εμπορικού σήματος, είτε απόλυτα είτε υπό όρους ή περιορισμούς, ο Έφορος, το συντομότερο δυνατόν μετά την αποδοχή, προβαίνει σε δημοσίευση της αίτησης κατά τον καθορισμένο τρόπο και η δημοσίευση εκθέτει όλους τους όρους και περιορισμούς υπό τους οποίους η αίτηση έγινε δεκτή:

Νοείται ότι ο Έφορος δύναται να προβεί σε δημοσίευση της αίτησης πριν από την αποδοχή, εάν κρίνει σκόπιμο να πράξει τούτο, και, όταν η αίτηση δημοσιευθεί με τον τρόπο αυτό, ο Έφορος δύναται, αν θεωρεί ορθό, να δημοσιεύσει αυτή εκ νέου, όταν η αίτηση τύχει αποδοχής, αλλά δε δεσμεύεται να πράξει τούτο.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται, εντός του καθορισμένου χρόνου από την ημερομηνία της δημοσίευσης της αίτησης, να επιδώσει στον Έφορο ειδοποίηση ένστασης στην εγγραφή.

(3) Η ειδοποίηση πρέπει να δίνεται γραπτά κατά τον καθορισμένο τρόπο και να περιέχει έκθεση των λόγων της ένστασης.

(4) Ο Έφορος αποστέλλει αντίγραφο της ειδοποίησης στον αιτητή και εντός του καθορισμένου χρόνου μετά τη λήψη αυτού ο αιτητής αποστέλλει στον Έφορο, κατά τον καθορισμένο τρόπο, αντέκθεση των λόγων επί των οποίων αυτός βασίζει την αίτηση του και, αν αυτός δεν πράξει αυτό, λογίζεται ότι εγκατέλειψε την αίτηση του.

(5) Αν ο αιτητής αποστείλει τέτοια αντέκθεση όπως πιο πάνω, ο Έφορος παρέχει αντίγραφο αυτής στα πρόσωπα που καταχώρησαν ειδοποίηση ένστασης και, μετά την ακρόαση των διαδίκων, αν αυτό απαιτείται, και λαμβάνοντας υπόψη τη μαρτυρία, αποφασίζει κατά πόσο, και υπό ποιους όρους ή περιορισμούς, αν υπάρχουν, η εγγραφή θα επιτραπεί.

(6) Η απόφαση του Εφόρου υπόκειται σε έφεση στο Δικαστήριο.

(7) Έφεση βάσει του άρθρου αυτού ασκείται κατά τον καθορισμένο τρόπο και κατά την προσφυγή το Δικαστήριο, αν απαιτηθεί, ακούει τους διαδίκους και τον Έφορο και εκδίδει διάταγμα που ορίζει κατά πόσο και υπό ποιους όρους ή περιορισμούς, αν υπάρχουν, επιτρέπεται η εγγραφή.

(8) Κατά την ακρόαση έφεσης βάσει του άρθρου αυτού οποιοσδήποτε διάδικος δύναται, είτε κατά τον καθορισμένο τρόπο, είτε με ειδική άδεια του Δικαστηρίου, να προσκομίσει περαιτέρω υλικό προς εξέταση από το Δικαστήριο.

(9) Κατά την έφεση βάσει του άρθρου αυτού δεν επιτρέπεται να προβληθούν από τον αντίδικο ή τον Έφορο περαιτέρω λόγοι ένστασης για την εγγραφή εμπορικού σήματος, άλλοι από αυτούς που εξετέθηκαν από τον αντίδικο με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, εκτός κατόπι άδειας του Δικαστηρίου. Όταν προβληθούν οποιοιδήποτε περαιτέρω λόγοι ένστασης, ο αιτητής δικαιούται να αποσύρει την αίτηση του χωρίς πληρωμή των εξόδων του αντιδίκου για την επίδοση ειδοποίησης όπως καθορίζεται.

(10) Κατά την έφεση βάσει του άρθρου αυτού το Δικαστήριο δύναται, αφού ακούσει τον Έφορο, να επιτρέψει όπως το εμπορικό σήμα που προτείνεται να εγγραφεί τροποποιηθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο που δεν επηρεάζει ουσιαστικά την ταυτότητα του, αλλά σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση το εμπορικό σήμα όπως τροποποιήθηκε δημοσιεύεται κατά τον καθορισμένο τρόπο πριν από την εγγραφή του.

(11) Αν πρόσωπο που επιδίδει ειδοποίηση ένστασης ή αιτητής ο οποίος μετά τη λήψη αντιγράφου τέτοιας ειδοποίησης, αποστέλλει αντέσταση ή αιτητής σε έφεση, ο οποίος ούτε διαμένει ούτε διεξάγει εργασίες στην Κύπρο, ο Έφορος ή το Δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να απαιτήσει από αυτόν να παράσχει εγγύηση για έξοδα της ενώπιον τους διαδικασίας που αφορούν την ένσταση ή την έφεση, ανάλογα με την περίπτωση και σε περίπτωση παράλειψης παροχής τέτοιας εγγύησης δύναται να θεωρήσει την ένσταση ή την αίτηση, ή την έφεση, ανάλογα με την περίπτωση, ότι εγκαταλείφθηκε.

Εγγραφή

21.-(1) Όταν αίτηση για εγγραφή εμπορικού σήματος στο Μέρος Α ή Μέρος Β του μητρώου γίνει αποδεκτή και είτε-

(α) δεν υποβλήθηκε ένσταση κατά της αίτησης και ο χρόνος για ειδοποίηση ένστασης παρήλθε~ ή

(β) υποβλήθηκε ένσταση κατά της αίτησης και η εγγραφή αποφασίστηκε υπέρ του αιτητή,

ο Έφορος, εκτός αν η αίτηση έγινε αποδεκτή λανθασμένα ή εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά, εγγράφει το εμπορικό σήμα στο Μέρος Α ή Μέρος Β, ανάλογα με την περίπτωση, και το εμπορικό σήμα όταν εγγραφεί, εγγράφεται από την ημερομηνία της αίτησης για εγγραφή και η ημερομηνία αυτή θα θεωρείται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού ως η ημερομηνία εγγραφής.

(2) Κατά την εγγραφή εμπορικού σήματος ο Έφορος εκδίδει στον αιτητή πιστοποιητικό εγγραφής κατά τον καθορισμένο τύπο που φέρει την υπογραφή και σφραγίδα αυτού.

(3) Όταν η εγγραφή εμπορικού σήματος δεν συμπληρωθεί εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της αίτησης εξαιτίας παράλειψης από μέρους του αιτητή, ο Έφορος δύναται, αφού επιδώσει στον αιτητή έγγραφη ειδοποίηση κατά τον καθορισμένο τρόπο για τη μη συμπλήρωση να θεωρήσει την αίτηση ως εγκαταληφθείσαν εκτός αν συμπληρωθεί εντός του χρόνου που ορίζεται στην ειδοποίηση για το σκοπό αυτό.

Διάρκεια και ανανέωση εγγραφής

22.-(1) Η εγγραφή εμπορικού σήματος ισχύει για περίοδο επτά ετών, αλλά δύναται να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού:

Νοείται ότι, αναφορικά με εγγραφή που γίνεται σε ημερομηνία πριν από την ορισθείσα ημέρα το εδάφιο αυτό ισχύει με αντικατάσταση της περιόδου των επτά ετών για περίοδο δεκατεσσάρων ετών.

(2) Ο Έφορος, κατόπι αίτησης που υποβάλλεται από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη εμπορικού σήματος κατά τον καθορισμένο τρόπο και εντός της καθορισμένης περιόδου, ανανεώνει την εγγραφή του εμπορικού σήματος για περίοδο δεκατεσσάρων ετών από την ημερομηνία της λήξης της αρχικής εγγραφής, ή από την τελευταία ανανέωση της εγγραφής, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία ημερομηνία αναφέρεται στο άρθρο αυτό ως “η λήξη της τελευταίας εγγραφής”.

(3) Κατά τον καθορισμένο χρόνο πριν από τη λήξη της τελευταίας εγγραφής εμπορικού σήματος, ο Έφορος αποστέλλει ειδοποίηση κατά τον καθορισμένο τρόπο στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη για την ημερομηνία λήξης και για τους όρους τους σχετικούς με την πληρωμή τελών ή διαφορετικά με βάση τους οποίους δυνατό να εξασφαλιστεί ανανέωση εγγραφής και, αν κατά τη λήξη του χρόνου που καθορίζεται για το σκοπό αυτό οι εν λόγω όροι δεν τηρήθηκαν δεόντως, ο Έφορος δύναται να διαγράψει το εμπορικό σήμα από το μητρώο, τηρουμένων τέτοιων όρων, αν υπάρχουν, σε σχέση προς την αποκατάσταση της εγγραφής αυτού στο μητρώο όπως δυνατό να καθοριστούν.

(4) Όταν εμπορικό σήμα διαγραφεί από το μητρώο ένεκα μη πληρωμής του τέλους ανανέωσης, θεωρείται, για το σκοπό οποιασδήποτε αίτησης για εγγραφή εμπορικού σήματος που υποβάλλεται εντός ενός έτους από την ημερομηνία της διαγραφής, ως εμπορικό σήμα το οποίο βρίσκεται ήδη στο μητρώο:

Νοείται ότι οι πιο πάνω διατάξεις του εδαφίου αυτού δεν εφαρμόζονται όταν ο Έφορος ικανοποιείται είτε:

(α) ότι κατά τη διάρκεια των δύο ετών αμέσως πριν από τη διαγραφή δεν έγινε καλή τη πίστει εμπορική χρήση του εμπορικού σήματος που διαγράφτηκε~ είτε

(β) ότι δεν υπήρχε ενδεχόμενο να προκληθεί παραπλάνηση ή σύγχυση από τη χρήση του εμπορικού σήματος το οποίο αποτελεί αντικείμενο της αίτησης για εγγραφή εξαιτίας οποιασδήποτε προηγούμενης χρήσης του εμπορικού σήματος που διαγράφτηκε.

Εγγραφή μερών εμπορικών σημάτων και εμπορικών σημάτων ως μια σειρά

23.-(1) Όταν ο ιδιοκτήτης εμπορικού σήματος διεκδικεί την απόκτηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης οποιουδήποτε μέρους αυτού χωριστά αυτός δύναται να υποβάλει αίτηση για εγγραφή ολόκληρου και οποιουδήποτε τέτοιου μέρους ως χωριστά εμπορικά σήματα.

Κάθε τέτοιο χωριστό εμπορικό σήμα πρέπει να ικανοποιεί όλους τους όρους ενός ανεξάρτητου εμπορικού σήματος και, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 25 και του εδαφίου (2) του άρθρου 31, περιέχει όλα τα στοιχεία ενός ανεξάρτητου εμπορικού σήματος.

(2) Όταν πρόσωπο που διεκδικεί, σε σχέση με τα ίδια εμπορεύματα ή περιγραφή εμπορευμάτων ή ίδιων υπηρεσιών ή υπηρεσιών της ίδιας περιγραφής, όπως καταστεί ιδιοκτήτης διαφόρων εμπορικών σημάτων, τα οποία, ενώ μοιάζουν μεταξύ τους σε ουσιώδεις λεπτομέρειες, εντούτοις διαφέρουν ως προς-

(α) τις δηλώσεις των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών αναφορικά με τα οποία τα εμπορικά σήματα χρησιμοποιούνται ή προτείνονται να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα~ ή

(β) τις δηλώσεις που αφορούν αριθμό, τιμή, ποιότητα ή ονομασία μερών~ ή

(γ) άλλο υλικό μη διακριτικού χαρακτήρα το οποίο δεν επηρεάζει ουσιαστικά την ταυτότητα του εμπορικού σήματος~ ή

(δ) χρώμα,

επιδιώκει να εγγράψει τα εμπορικά αυτά σήματα, αυτά δύνανται να εγγραφούν ως μια σειρά σε μια εγγραφή.

Εκχώρηση και μεταβίβαση
Εξουσίες, και περιορισμοί εκχώρησης και μεταβίβασης

24.-(1) Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε κανόνα δικαίου ή επιείκειας για το αντίθετο, εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα είναι και θεωρείται πάντοτε ότι είναι εκχωρητέο και μεταβιβαστέο είτε αναφορικά προς όλη είτε αναφορικά προς την υπολειπόμενη εμπορική εύνοια επιχείρησης είτε διαφορετικά.

(2) Εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα είναι και θεωρείται πάντοτε ότι είναι εκχωρητέο και μεταβιβαστέο, είτε σε σχέση προς όλα τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες αναφορικά με τα οποία αυτό εγγράφεται ή γράφτηκε, ανάλογα με την περίπτωση, είτε σε σχέση προς ορισμένα (αλλά όχι προς όλα) από τα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

(3) Οι διατάξεις των δύο πιο πάνω εδαφίων ισχύουν στην περίπτωση μη εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος που χρησιμοποιείται σε σχέση με εμπορεύματα ή υπηρεσίες όπως ισχύουν στην περίπτωση εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος που γράφτηκε αναφορικά με οποιαδήποτε εμπορεύματα ή υπηρεσίες, αν κατά το χρόνο της εκχώρησης ή μεταβίβασης του μη εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος αυτό χρησιμοποιείται ή εχρησιμοποιείτο στην ίδια επιχείρηση ως εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα και αν είναι ή ήταν εκχωρημένο ή μεταβιβασμένο κατά τον ίδιο χρόνο και στο ίδιο πρόσωπο όπως αυτό το εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα και σε σχέση με εμπορεύματα ή υπηρεσίες τα οποία είναι όλα εμπορεύματα ή υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία το μη εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιείτο στην εν λόγω επιχείρηση και σε σχέση με τα οποία το εγγεγραμμένο αυτό σήμα είναι ή ήταν εκχωρημένο ή μεταβιβασμένο.

(4) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στα πιο πάνω εδάφια, εμπορικό σήμα δεν είναι ούτε θεωρείται ότι είναι εκχωρητέο ή μεταβιβαστέο σε περίπτωση κατά την οποία ως αποτέλεσμα της εκχώρησης ή μεταβίβασης θα υφίσταντο υπό τις περιστάσεις και αναφορικά με τα ίδια εμπορεύματα ή περιγραφή εμπορευμάτων ή θα υφίστανται, είτε με εγγραφή είτε διαφορετικά, αποκλειστικά δικαιώματα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα που σχετίζονται με τη χρήση εμπορικών σημάτων που ομοιάζουν στενά μεταξύ τους ή πανομοιότυπων, αν έχοντας υπόψη την ομοιότητα των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών και των εμπορικών σημάτων, η χρήση των εμπορικών σημάτων στην άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, θα ήταν, ενδεχόμενο να εξαπατήσει ή προκαλέσει σύγχυση:

Νοείται ότι, όταν εμπορικό σήμα εκχωρείται ή μεταβιβάζεται, σε τέτοια περίπτωση όπως πιο πάνω, η εκχώρηση ή η μεταβίβαση δεν θεωρείται, άκυρη βάσει του εδαφίου αυτού, αν τα αποκλειστικά δικαιώματα τα υφιστάμενα ως αποτέλεσμα της εκχώρησης αυτής ή μεταβίβασης στα αντιστοίχως σχετιζόμενα πρόσωπα, είναι ή ήταν, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβλήθηκαν σε αυτά, τέτοια ώστε να μη δύνανται να ασκηθούν από δύο ή περισσότερα από τα εν λόγω πρόσωπα σε σχέση με εμπορεύματα που θα πωληθούν ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή θα δοθούν διαφορετικά ως προκαταβολή στην Κύπρο (όχι όμως προς εξαγωγή από αυτήν) ή σε σχέση με εμπορεύματα που θα εξαχθούν στην ίδια αγορά εκτός Κύπρου ή σε σχέση με υπηρεσίες που θα παρασχεθούν εκτός της Κύπρου.

(5) Ο ιδιοκτήτης εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος ο οποίος σκοπεύει να εκχωρήσει αυτό αναφορικά με εμπορεύματα ή υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία εγγράφεται δύναται να υποβάλει στον Έφορο κατά τον καθορισμένο τρόπο υπόμνημα στο οποίο να εκτίθενται τα γεγονότα και ο Έφορος δύναται να εκδώσει σε αυτόν πιστοποιητικό στο οποίο να αναφέρεται κατά πόσον λαμβανομένης υπόψη της ομοιότητας των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών και των εμπορικών σημάτων που αναφέρονται στο υπόμνημα, η σκοπούμενη εκχώρηση του πρώτου αναφερθέντος εμπορικού σήματος είναι ή δεν είναι άκυρη βάσει του αμέσως πιο πάνω εδαφίου και πιστοποιητικό που εκδίδεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού σε σχέση με έφεση και εκτός αν φαίνεται ότι το πιστοποιητικό λήφθηκε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις, αμάχητο τεκμήριο ως προς την εγκυρότητα ή ακυρότητα, βάσει του αμέσως πιο πάνω εδαφίου, της εκχώρησης εφόσον η εγκυρότητα ή ακυρότητα εξαρτάται από τα γεγονότα που εκτίθενται στο υπόμνημα~ αλλά, όσον αφορά το πιστοποιητικό υπέρ της εγκυρότητας, μόνο αν υποβληθεί αίτηση για εγγραφή του τίτλου του προσώπου που καθίσταται δικαιούχος βάσει του άρθρου 27 εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της έκδοσης του πιστοποιητικού.

(6) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου αυτού, εμπορικό σήμα κατά ή μετά την ορισθείσα ημέρα, δεν είναι εκχωρητέο ή μεταβιβαστέο σε περίπτωση κατά την οποία ως αποτέλεσμα της εκχώρησης ή μεταβίβασης αυτού θα υφίστατο υπό τις περιστάσεις, είτε με εγγραφή είτε διαφορετικά, αποκλειστικό δικαίωμα σε ένα από τα πρόσωπα που σχετίζονται με τη χρήση εμπορικού σήματος περιορισμένο στη χρήση αναφορικά με εμπορεύματα που θα πωληθούν, ή διαφορετικά θα δοθούν ως προκαταβολή ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, σε μέρος ή μέρη στην Κύπρο, και αποκλειστικό δικαίωμα σε άλλο από τα πρόσωπα αυτά προς χρήση εμπορικού σήματος που ομοιάζει στενά με το πρώτο αναφερόμενο εμπορικό σήμα ή με πανομοιότυπο αυτού σε σχέση με τα ίδια εμπορεύματα ή περιγραφή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών περιορισμένο στη χρήση σε σχέση με εμπορεύματα που θα πωληθούν ή διαφορετικά θα δοθούν ως προκαταβολή ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, σε άλλο μέρος ή μέρη στην Κύπρο:

Νοείται ότι, με αίτηση που υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τρόπο από τον ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος ο οποίος σκοπεύει να εκχωρήσει αυτό, ή από πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι εμπορικό σήμα μεταβιβάστηκε σε αυτόν ή στον κατά τίτλο προκάτοχο του κατά ή μετά την ορισθείσα ημέρα, σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, ο Έφορος, αν ικανοποιηθεί ότι σε κάθε περίπτωση η χρήση των εμπορικών σημάτων κατά την άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων δεν θα αντιβαίνει προς το δημόσιο συμφέρον, δύναται να εγκρίνει την εκχώρηση ή μεταβίβαση, και η εκχώρηση ή μεταβίβαση που εγκρίνεται με τον τρόπο αυτό δε θα θεωρείται ότι είναι ή ήταν άκυρη, βάσει του εδαφίου αυτού ή βάσει του εδαφίου (4) του άρθρου αυτού, ούτως ώστε, στην περίπτωση εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος η διάταξη αυτή δεν ισχύει εκτός αν υποβληθεί αίτηση για εγγραφή του τίτλου του προσώπου που καθίσταται δικαιούχος, βάσει του άρθρου 27 εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία δόθηκε η έγκριση ή, στην περίπτωση μεταβίβασης, αυτή υποβλήθηκε πριν από την ημερομηνία αυτή.

(7) Όταν σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορεύματα ή υπηρεσίες γίνει κατά ή μετά την ορισθείσα ημέρα εκχώρηση εμπορικού σήματος το οποίο κατά το χρόνο της εκχώρησης χρησιμοποιείται σε επιχείρηση των εμπορευμάτων αυτών ή υπηρεσιών, όχι όμως ως προς ολόκληρο ή προς το υπολειπόμενο μέρος της εμπορικής εύνοιας της επιχείρησης αυτής, η εκχώρηση δεν ισχύει μέχρις ότου οι ακόλουθες προϋποθέσεις ικανοποιηθούν, δηλαδή, ο εκδοχέας πρέπει, όχι αργότερα από την λήξη έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται η εκχώρηση ή εντός τέτοιας παραταθείσας περιόδου, αν υπάρχει, ως ο Έφορος δύναται να επιτρέψει, να ζητήσει από αυτόν οδηγίες σχετικά με δημοσίευση της εκχώρησης και πρέπει να δημοσιεύσει αυτήν κατά τέτοιο τύπο και τρόπο και εντός τέτοιας περιόδου ως ο Έφορος δύναται να διατάξει.

(8) Απόφαση του Εφόρου βάσει του άρθρου αυτού υπόκειται σε έφεση στο Δικαστήριο.

Ορισμένα εμπορικά σήματα να συνδυάζονται ώστε να είναι εκχωρητέα και μεταβιβαστέα μόνο ως σύνολο

25.-(1) Εμπορικά σήματα τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως συνδυασμός εμπορικών σημάτων ή τα οποία θεωρούνται δυνάμει του Νόμου αυτού ως συνδυασμός είναι εκχωρητέα και μεταβιβαστέα μόνο ως σύνολο και όχι χωριστά, αλλά για κάθε άλλο σκοπό θεωρούνται ότι έχουν εγγραφεί ως χωριστά εμπορικά σήματα.

(2)(α) Όταν εμπορικό σήμα που είναι εγγεγραμμένο, ή που είναι το αντικείμενο αίτησης για εγγραφή, σχετικά με οποιαδήποτε εμπορεύματα είναι πανομοιότυπο με άλλο εμπορικό σήμα που είναι εγγεγραμμένο ή είναι το αντικείμενο αίτησης για εγγραφή, επ’ ονόματι του ίδιου ιδιοκτήτη αναφορικά με τα ίδια εμπορεύματα ή περιγραφή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών που σχετίζονται στενά με τα εμπορεύματα αυτά ή το οποίο είναι παρόμοιο ώστε να είναι πιθανό να εξαπατήσει ή να προκαλέσει σύγχυση αν χρησιμοποιηθεί από πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη ο Έφορος δύναται οποτεδήποτε να απαιτήσει όπως τα εμπορικά σήματα καταχωρηθούν στο μητρώο ως συνδυασμένα εμπορικά σήματα.

(β) Όπου ένα εμπορικό σήμα το οποίο είναι εγγεγραμμένο, είναι το θέμα αίτησης για εγγραφή σε σχέση με οποιεσδήποτε υπηρεσίες~ και

(i) είναι ουσιαστικά το ίδιο με άλλο εμπορικό σήμα το οποίο είναι εγγεγραμμένο ή είναι το θέμα αίτησης για εγγραφή επ’ ονόματι του ίδιου ιδιοκτήτη σε σχέση με τις ίδιες υπηρεσίες, ή υπηρεσίες παρόμοιας περιγραφής όπως αυτές οι υπηρεσίες, ή εμπορεύματα τα οποία σχετίζονται στενά με τις υπηρεσίες αυτές~ ή

(ii) τόσο πολύ μοιάζει με ένα εμπορικό σήμα ούτως ώστε είναι δυνατόν να παραπλανήσει ή να προκαλέσει σύγχυση αν χρησιμοποιείται από άλλο πρόσωπο εκτός από τον ιδιοκτήτη, ο Έφορος δύναται, οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει όπως τα εμπορικά σήματα εγγραφούν στο Μητρώο ως συνδεδεμένα εμπορικά σήματα.

(γ) Οποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου βάσει του εδαφίου αυτού υπόκειται σε έφεση στο Δικαστήριο.

(3) Όταν εμπορικό σήμα και οποιοδήποτε μέρος ή μέρη αυτού, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 23, είναι εγγεγραμμένα στο όνομα του ίδιου του ιδιοκτήτη ως χωριστά εμπορικά σήματα θεωρούνται και εγγράφονται ως συνδυασμένα εμπορικά σήματα.

(4) Όλα τα εμπορικά σήματα τα οποία, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 23, εγγράφονται ως μια σειρά σε μια εγγραφή θεωρούνται και εγγράφονται ως συνδυασμένα εμπορικά σήματα.

(5) Με αίτηση που υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τρόπο από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη δύο ή περισσοτέρων εμπορικών σημάτων τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως συνδυασμένα εμπορικά σήματα, ο Έφορος δύναται να λύσει τον συνδυασμό όσον αφορά οποιοδήποτε από αυτά αν ικανοποιηθεί ότι το ενδεχόμενο εξαπάτησης ή σύγχυσης δεν υφίσταται αν το εμπορικό αυτό σήμα χρησιμοποιηθεί από άλλο πρόσωπο σχετικά με οποιοδήποτε από τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία αυτό είναι εγγεγραμμένο και δύναται να τροποποιήσει το μητρώο ανάλογα.

Οποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου βάσει του εδαφίου αυτού υπόκειται σε έφεση στο Δικαστήριο.

Εξουσία εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη να εκχωρεί και να δίδει αποδείξεις

26. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, το πρόσωπο που εκάστοτε είναι καταχωρημένο στο μητρώο ως ιδιοκτήτης εμπορικού σήματος, τηρουμένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τα οποία φαίνονται από το μητρώο να ανήκουν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, έχει εξουσία να εκχωρεί το εμπορικό σήμα και να δίδει έγκυρες αποδείξεις για οποιαδήποτε αμοιβή ένεκα εκχώρησης αυτού.

Εγγραφή εκχωρήσεων και μεταβιβάσεων

27.-(1) Όταν πρόσωπο καθίσταται δικαιούχος με εκχώρηση ή μεταβίβαση εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος, υποβάλλει αίτηση στον Έφορο προς εγγραφή του τίτλου του, και ο Έφορος, κατόπι λήψης της αίτησης και απόδειξης του τίτλου κατά τρόπο που ικανοποιεί αυτόν εγγράφει αυτόν ως τον ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος σε σχέση με τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες για τα οποία η εκχώρηση ή η μεταβίβαση ισχύει και μεριμνά όπως καταχωρηθούν στο μητρώο λεπτομέρειες της εκχώρησης ή μεταβίβασης.

(2) Απόφαση του Εφόρου βάσει του άρθρου αυτού υπόκειται σε έφεση στο Δικαστήριο.

(3) Εκτός για σκοπούς έφεσης βάσει του άρθρου αυτού ή αίτησης βάσει του άρθρου 33, τίτλος ή έγγραφο σε σχέση με το οποίο δεν έγινε καταχώρηση στο μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού δεν γίνεται αποδεκτό ως μαρτυρία σε οποιοδήποτε δικαστήριο προς απόδειξη του τίτλου εμπορικού σήματος εκτός αν το δικαστήριο διατάξει διαφορετικά.

Χρήση και αχρησία
Λόγοι διαγραφής από το μητρώο

28.—(1) Εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα δύναται να διαγραφεί από το μητρώο αναφορικά με οποιαδήποτε εμπορεύματα ή υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία αυτό είναι εγγεγραμμένο κατόπιν αίτησης προς το Δικαστήριο από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει παράπονο ή, κατά εκλογή του αιτητή και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 49, προς τον Έφορο, εάν—

(α) Για διάστημα πέντε συνεχών ετών, δεν έχει γίνει από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη ουσιαστική χρήση του εμπορικού σήματος για τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει εγγραφεί και δεν υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση του,

(β) μετά την ημερομηνία εγγραφής το εμπορικό σήμα, συνεπεία πράξεων ή αδράνειας του εκάστοτε ιδιοκτήτη, έχει καταστεί συνήθης εμπορική ονομασία εμπορεύματος ή υπηρεσίας για την οποία έχει εγγραφεί,

(γ) λόγω της χρήσης του εμπορικού σήματος από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, ή με τη συγκατάθεσή του, για τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει εγγραφεί, ενδέχεται να παραπλανηθεί το κοινό ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών αυτών.

(2) Εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα δεν διαγράφεται από το Μητρώο δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου αν, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης του διαστήματος των πέντε συνεχών ετών που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο και της υποβολής της αίτησης για διαγραφή, υπήρξε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής χρήσης του σήματος:

Νοείται ότι η έναρξη ή επανάληψη της χρήσης εντός περιόδου τριών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης διαγραφής, η οποία δεν αρχίζει να τρέχει νωρίτερα από τη συμπλήρωση της συνεχούς πενταετίας μη χρήσης, δε λαμβάνεται υπόψη, στην περίπτωση κατά την οποία οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ή την επανάληψη της χρήσης συνέβησαν αφού ο ιδιοκτήτης έλαβε γνώση του γεγονότος ότι υπήρχε πιθανότητα να υποβληθεί η αίτηση διαγραφής.

Κυρώσεις λόγω αχρησίας

28Α. Εάν σε διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία εγγραφής του εμπορικού σήματος στο Μητρώο ο εκάστοτε ιδιοκτήτης δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος για τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες, ή μέρος αυτών, για τις οποίες το εμπορικό σήμα έχει εγγραφεί ή, αν έχει διακόψει τη χρήση του εμπορικού σήματος επί μία συνεχή πενταετία, το εμπορικό σήμα υποβάλλεται, αναφορικά με τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες για τα οποία δεν έχει τύχει χρήσης, και εκτός αν υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση, στις εξής κυρώσεις:

(α) Δεν μπορεί να υπάρξει επίκληση του εμπορικού σήματος με σκοπό να κηρυχθεί άκυρο αντίθετο μεταγενέστερο εμπορικό σήμα·

(β) δεν μπορεί να υπάρξει επίκληση του εμπορικού σήματος για σκοπούς απόρριψης της εγγραφής αντίθετου μεταγενέστερου εμπορικού σήματος·

(γ) υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 28 σε περίπτωση ανταίτησης διαγραφής, το εμπορικό σήμα δεν μπορεί να προβληθεί έγκυρα σε διαδικασία για παραβίαση αν αποδειχθεί, μετά από ένσταση, ότι το εν λόγω εμπορικό σήμα μπορεί να διαγραφεί από το Μητρώο δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 28.

Εγγεγραμμένοι δικαιούχοι χρήσης

29.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη εμπορικού σήματος δύναται να εγγραφεί ως εγγεγραμμένος δικαιούχος χρήσης αυτού σε σχέση με όλα ή οποιαδήποτε από τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες για τα οποία αυτό εγγράφεται και είτε με είτε χωρίς όρους ή περιορισμούς.

Η χρήση εμπορικού σήματος από εγγεγραμμένο δικαιούχο χρήσης αυτού αναφορικά με εμπορεύματα ή υπηρεσίες με τα οποία αυτός σχετίζεται στο εμπόριο και σε σχέση με τα οποία το εμπορικό σήμα παραμένει εκάστοτε εγγεγραμμένο, και αυτός είναι εγγεγραμμένος ως ο εγγεγραμμένος δικαιούχος χρήσης, είναι τέτοια ώστε αυτός να συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε όρους ή περιορισμούς στους οποίους η εγγραφή υπόκειται, αναφέρεται στο Νόμο αυτό ως “το δικαίωμα χρήσης” αυτού.

(2) Το δικαίωμα χρήσης εμπορικού σήματος θεωρείται ως χρήση από τον ιδιοκτήτη αυτού και δεν θεωρείται ως χρήση από πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη, για τους σκοπούς των άρθρων 28 και 28Α και για οποιοδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο τέτοια χρήση είναι ουσιώδης βάσει του Νόμου αυτού ή διαφορετικά.

(3) Τηρούμενης οποιασδήποτε συμφωνίας που υπάρχει μεταξύ των μερών, εγγεγραμμένος δικαιούχος χρήσης εμπορικού σήματος δικαιούται να καλεί τον ιδιοκτήτη αυτού όπως προβεί σε διαδικασία για να παρεμποδίσει παραβίαση του εμπορικού σήματος και, αν ο ιδιοκτήτης αρνείται ή αμελεί να πράξει με τον τρόπο αυτό εντός δύο μηνών μετά που κλήθηκε, ο εγγεγραμμένος δικαιούχος χρήσης δύναται να εγείρει στο όνομα του διαδικασία για παραβίαση ωσάν αυτός ήταν ο ιδιοκτήτης, καθιστώντας τον ιδιοκτήτη εναγόμενο.

Ιδιοκτήτης που προστέθηκε με τον τρόπο αυτό ως εναγόμενος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έξοδα εκτός αν καταχωρήσει με τον τρόπο αυτό εμφάνιση και λάβει μέρος στη διαδικασία.

(4) Όταν προτείνεται όπως πρόσωπο εγγραφεί ως εγγεγραμμένος δικαιούχος χρήσης εμπορικού σήματος, ο ιδιοκτήτης και ο προτεινόμενος εγγεγραμμένος δικαιούχος χρήσης πρέπει να αποταθούν γραπτά στον Έφορο κατά τον καθορισμένο τρόπο και να παράσχουν σε αυτόν ένορκη δήλωση που γίνεται από τον ιδιοκτήτη, ή από κάποιο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να ενεργεί για λογαριασμό του και που εγκρίνεται από τον Έφορο, η οποία-

(α) παρέχει στοιχεία της σχέσης που υπάρχει ή που προτείνεται, μεταξύ του ιδιοκτήτη και του προτεινόμενου εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης, περιλαμβανομένων στοιχείων που καταδεικνύουν το βαθμό ελέγχου από τον ιδιοκτήτη επί του δικαιώματος χρήσης το οποίο η μεταξύ τους σχέση θα επιτρέψει και κατά πόσο αποτελεί όρο της μεταξύ των σχέσης ότι ο προτεινόμενος δικαιούχος χρήσης είναι ο αποκλειστικός εγγεγραμμένος δικαιούχος χρήσης ή ότι θα υπάρξει οποιοσδήποτε άλλος περιορισμός ως προς τα πρόσωπα για τα οποία δύναται να υποβληθεί αίτηση προς εγγραφή των ως εγγεγραμμένων δικαιούχων χρήσης·

(β) ορίζει τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία προτείνεται η εγγραφή·

(γ) ορίζει οποιουσδήποτε όρους ή περιορισμούς που προτείνονται αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, τον τρόπο ή τον τόπο του δικαιώματος χρήσης ή οποιοδήποτε άλλο θέμα· και

(δ) ορίζει κατά πόσο το δικαίωμα χρήσης παρέχεται για ορισμένη περίοδο ή για περίοδο μη περιορισμένη, και, αν παρέχεται για ορισμένη περίοδο, τη διάρκεια αυτής,

και συνοδευόμενη με τέτοια περαιτέρω έγγραφα, πληροφορίες, ή αποδείξεις που δύνανται να απαιτηθούν βάσει των κανονισμών ή από τον Έφορο.

(5) Όταν ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, εγγράφει τον προτεινόμενο δικαιούχο χρήσης ως δικαιούχο χρήσης αναφορικά με τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία ο Έφορος έχει ικανοποιηθεί.

(6) Ο Έφορος, αν ζητηθεί αυτό από τον αιτητή, λαμβάνει μέτρα για να διασφαλιστεί όπως οι πληροφορίες που δίνονται για τους σκοπούς αίτησης βάσει των προηγούμενων διατάξεων του άρθρου αυτού (άλλων από στοιχείων που καταχωρήθηκαν στο μητρώο) μη αποκαλυφθούν σε ανταγωνιστές στο εμπόριο.

(7) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 33, η εγγραφή προσώπου ως εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης-

(α) δύναται να τροποποιηθεί από τον Έφορο αναφορικά με τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία ή αναφορικά με οποιουσδήποτε όρους ή περιορισμούς υπό τους οποίους αυτή ισχύει κατόπι γραπτής αίτησης που υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τρόπο από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος στο οποίο αφορά η εγγραφή·

(β) δύναται να ακυρωθεί από τον Έφορο κατόπι γραπτής αίτησης που υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τρόπο από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη ή τον εγγεγραμμένο δικαιούχο χρήσης ή από οποιοδήποτε άλλο εγγεγραμμένο δικαιούχο χρήσης του εμπορικού σήματος· ή

(γ) δύναται να ακυρωθεί από τον Έφορο κατόπι γραπτής αίτησης που υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τρόπο από οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιοδήποτε από τους πιο κάτω λόγους, δηλαδή:

(i) ότι ο εγγεγραμμένος δικαιούχος χρήσης χρησιμοποίησε το εμπορικό σήμα διαφορετικά παρά ένεκα του δικαιώματος χρήσης, ή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλέσει ή να είναι ενδεχόμενο να προκαλέσει πλάνη ή σύγχυση·

(ii) ότι ο ιδιοκτήτης ή ο εγγεγραμμένος δικαιούχος χρήσης παρέστησε ψευδώς, ή παρέλειψε να αποκαλύψει, κάποιο γεγονός ουσιώδες στην αίτηση εγγραφής, ή ότι τα γεγονότα μεταβλήθηκαν ουσιαστικά από την ημερομηνία της εγγραφής·

(iii) ότι η εγγραφή έπρεπε να μην εγένετο λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων που παρέχονται στον αιτητή δυνάμει σύμβασης για την εκτέλεση της οποίας αυτός ενδιαφέρεται.

(8) Στους κανονισμούς περιλαμβάνεται διάταξη για την γνωστοποίηση της εγγραφής προσώπου ως εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης σε οποιοδήποτε άλλο εγγεγραμμένο δικαιούχο χρήσης του εμπορικού σήματος και για την κοινοποίηση αίτησης βάσει του αμέσως προηγούμενου εδαφίου στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη και σε κάθε εγγεγραμμένο δικαιούχο χρήσης του εμπορικού σήματος (όχι του αιτητή) και για την παροχή στον αιτητή τέτοιας αίτησης και σε όλα τα πρόσωπα στα οποία γνωστοποιείται τέτοια αίτηση και τα οποία παρεμβαίνουν στη διαδικασία σύμφωνα με τους κανονισμούς, ευκαιρίας όπως ακουστούν.

(9) Ο Έφορος δύναται οποτεδήποτε να ακυρώσει την εγγραφή προσώπου ως εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης εμπορικού σήματος αναφορικά με εμπορεύματα ή υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία το εμπορικό σήμα δεν εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένο.

(10) Οποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου βάσει των πιο πάνω διατάξεων του άρθρου αυτού υπόκειται σε έφεση στο Δικαστήριο.

(11) Καμιά διάταξη που περιλαμβάνεται στο άρθρο αυτό δεν παρέχει σε εγγεγραμμένο δικαιούχο χρήσης εμπορικού σήματος οποιοδήποτε εκχωρητέο ή μεταβιβαστέο δικαίωμα της χρήσης αυτού.

Προτεινόμενη χρήση εμπορικού σήματος από νομικό πρόσωπο το οποίο θα συσταθεί, κλπ.

30.-(1) Δεν απορρίπτεται αίτηση για εγγραφή εμπορικού σήματος αναφορικά με οποιαδήποτε εμπορεύματα ή υπηρεσίες ούτε επιτρέπεται άρνηση χορήγησης άδειας για τέτοια εγγραφή, για μόνο το λόγο ότι ο αιτητής φαίνεται ότι δεν χρησιμοποιεί ή ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το εμπορικό σήμα-

(α) αν ο Έφορος ή το Δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, ικανοποιείται ότι πρόκειται να συσταθεί νομικό πρόσωπο και ότι ο αιτητής προτίθεται να εκχωρήσει το εμπορικό σήμα στο νομικό πρόσωπο με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο αναφορικά με τα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες~ ή

(β) αν η αίτηση συνοδεύεται από αίτηση εγγραφής προσώπου ως εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης του εμπορικού σήματος και ο Έφορος ή το Δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, ικανοποιείται ότι ο ιδιοκτήτης προορίζει το εμπορικό αυτό σήμα να χρησιμοποιηθεί από το εν λόγω πρόσωπο αναφορικά με τα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες και ο Έφορος ή το Δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, ικανοποιείται επίσης ότι το πρόσωπο αυτό θα εγγραφεί ως εγγεγραμμένος δικαιούχος χρήσης του εμπορικού σήματος αμέσως μετά την εγγραφή αυτού.

(2) Ο Έφορος ή το Δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται, ως όρο της άσκησης της εξουσίας που παρέχεται από το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, στον αιτητή ο οποίος βασίζεται σε πρόθεση του να εκχωρήσει σε νομικό πρόσωπο όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, να ζητήσει από αυτόν να παράσχει εγγύηση για τα έξοδα οποιασδήποτε διαδικασίας ενώπιον του Εφόρου ή Δικαστηρίου, ανάλογα με την περίπτωση, σχετικής με οποιαδήποτε ένσταση ή έφεση και σε περίπτωση παράλειψης τέτοιας δεόντως παρασχεθείσας εγγύησης δύναται να θεωρήσει την αίτηση ως εγκαταλειφθείσα.

(3) Όταν εμπορικό σήμα εγγράφεται αναφορικά με οποιαδήποτε εμπορεύματα ή υπηρεσίες βάσει της εξουσίας που παρέχεται από το εδάφιο (1) στο όνομα αιτητή ο οποίος βασίζεται σε πρόθεση του να εκχωρήσει σε νομικό πρόσωπο όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τότε, εκτός αν το νομικό πρόσωπο γράφτηκε ως ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος αναφορικά με τα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες εντός τέτοιας περιόδου ως ήθελε καθοριστεί ή εντός τέτοιας περαιτέρω περιόδου που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ως ο Έφορος ήθελε επιτρέψει κατόπι αίτησης που υποβάλλεται προς αυτόν κατά τον καθορισμένο τρόπο η εγγραφή αυτού παύει να ισχύει με τη λήξη της περιόδου αυτής και ο Έφορος διορθώνει το μητρώο ανάλογα.

Χρήση ενός από τα συνδυασμένα ή ουσιωδώς πανομοιότυπα εμπορικά σήματα ισοδύναμη προ τη χρήση άλλου

31.-(1) Όταν βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού απαιτείται να αποδειχθεί για οποιοδήποτε σκοπό η χρήση εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος, ο Έφορος ή το Δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, δύνανται, αν και εφόσον κρίνουν ορθό, να αποδεχθούν τη χρήση ενός συνδυασμένου εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος, ή εμπορικού σήματος με προσθήκες ή μετατροπές που δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την ταυτότητα του, ως ισοδύναμη προς τη χρήση που απαιτείται να αποδειχθεί.

(2) Η χρήση ολόκληρου του εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος θεωρείται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού ότι είναι επίσης χρήση οποιουδήποτε εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος, το οποίο αποτελεί μέρος αυτού, εγγεγραμμένο στο όνομα του ίδιου ιδιοκτήτη δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 23.

Χρήση εμπορικού σήματος για εξαγωγικό εμπόριο

32. Η τοποθέτηση στην Κύπρο εμπορικού σήματος πάνω σε εμπορεύματα που θα εξαχθούν από την Κύπρο και οποιαδήποτε άλλη πράξη που έγινε στην Κύπρο αναφορικά με εμπορεύματα που θα εξαχθούν η οποία, αν ετελείτο σε σχέση με εμπορεύματα που θα πωλούνταν ή διαφορετικά θα δίδονταν ως προκαταβολή στην Κύπρο, θα συνιστούσε χρήση εμπορικού σήματος σε αυτή, θα θεωρείται ότι συνιστά χρήση εμπορικού σήματος σε σχέση με τα εμπορεύματα αυτά για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο τέτοια χρήση είναι ουσιώδης βάσει του Νόμου αυτού ή διαφορετικά.

Χρήση εμπορικού σήματος

32Α. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου—

(α) Η χρήση εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος περιλαμβάνει τη χρήση του εν λόγω εμπορικού σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δε μεταβάλλουν το διακριτικό χαρακτήρα του εμπορικού σήματος στη μορφή που έχει εγγραφεί·

(β) η χρήση εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή, σε περίπτωση συλλογικού ή πιστοποιούντος εμπορικού σήματος, η χρήση από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν συλλογικό ή πιστοποιούν εμπορικό σήμα, θεωρείται ως χρήση από τον ιδιοκτήτη.

Αποκατάσταση και διόρθωση του μητρώου
Γενική εξουσία για αποκατάσταση καταχωρήσεων στο μητρώο

33.-(1) Πρόσωπο που έχει παράπονο από τη μη εγγραφή στο μητρώο για οποιαδήποτε καταχώρηση ή από παράλειψη αυτής από το μητρώο ή από οποιαδήποτε καταχώρηση στο μητρώο χωρίς επαρκή αιτία από καταχώρηση που λανθασμένα παραμένει στο μητρώο, ή από οποιοδήποτε λάθος ή ελάττωμα στην καταχώρηση στο μητρώο, δύναται να υποβάλει αίτηση κατά τον καθορισμένο τρόπο στο Δικαστήριο, ή, κατά εκλογή του αιτητή και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 49, στον Έφορο, και το Δικαστήριο ή ο Έφορος, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να εκδώσει τέτοιο διάταγμα για τη διενέργεια, διαγραφή ή τροποποίηση της καταχώρησης ως ο Έφορος ή το Δικαστήριο ήθελε θεωρήσει κατάλληλο.

(2) Το Δικαστήριο ή ο Έφορος, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται σε οποιαδήποτε διαδικασία βάσει του άρθρου αυτού να αποφασίσει για κάθε ζήτημα για το οποίο δυνατό να είναι αναγκαίο ή σκόπιμο να αποφασίσει σε σχέση με την αποκατάσταση του μητρώου.

(3) Σε περίπτωση δόλου κατά την εγγραφή, εκχώρηση ή μεταβίβαση εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος, ο Έφορος δύναται ο ίδιος να απευθυνθεί στο Δικαστήριο βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού.

(4) Οποιοδήποτε διάταγμα του Δικαστηρίου για αποκατάσταση του μητρώου διατάσσει όπως ειδοποίηση για την αποκατάσταση επιδοθεί κατά τον καθορισμένο τρόπο στον Έφορο και ο Έφορος με τη λήψη της ειδοποίησης αυτής προβαίνει στην αποκατάσταση του μητρώου ανάλογα.

(5) [Καταργήθηκε].

Εξουσία διαγραφής ή τροποποίησης της εγγραφής ένεκα παράβασης όρου

34. Κατόπι αίτησης προς το Δικαστήριο οποιουδήποτε προσώπου που έχει παράπονο, ή, κατά εκλογή του αιτητή και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 49, προς τον Έφορο, ή κατόπι αίτησης του Εφόρου στο Δικαστήριο, το Δικαστήριο ή ο Έφορος, ανάλογα με την περίπτωση, δύνανται να εκδώσουν τέτοιο διάταγμα ως ήθελαν κρίνει ορθό για διαγραφή ή τροποποίηση της εγγραφής εμπορικού σήματος εξαιτίας παράβασης, ή παράλειψης τήρησης όρου, που καταχωρήθηκε στο μητρώο αναφορικά με αυτό.

Διόρθωση μητρώου

35.-(1) Ο Έφορος δύναται, κατόπι αίτησης που υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τρόπο από εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη-

(α) να διορθώσει οποιοδήποτε λάθος που υπάρχει στο όνομα, τη διεύθυνση ή την περιγραφή του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη εμπορικού σήματος~

(β) να καταχωρήσει οποιαδήποτε αλλαγή που γίνεται στο όνομα, τη διεύθυνση ή την περιγραφή του προσώπου που είναι εγγεγραμμένο ως ιδιοκτήτης εμπορικού σήματος~

(γ) να ακυρώσει την καταχώρηση εμπορικού σήματος στο μητρώο~

(δ) να διαγράψει οποιαδήποτε εμπορεύματα ή κλάσεις εμπορευμάτων ή υπηρεσιών από εκείνα αναφορικά με τα οποία το εμπορικό σήμα είναι εγγεγραμμένο~ ή

(ε) να καταχωρήσει παραίτηση από το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ή σημείωση σε σχέση με εμπορικό σήμα η οποία δεν επεκτείνει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα που δόθηκαν από την υφιστάμενη εγγραφή του εμπορικού σήματος.

(2) Ο Έφορος δύναται, κατόπι αίτησης που υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τρόπο από εγγεγραμμένο δικαιούχο χρήσης εμπορικού σήματος να διορθώσει οποιοδήποτε λάθος, ή να καταχωρήσει οποιαδήποτε αλλαγή αναφορικά με το όνομα, τη διεύθυνση ή την περιγραφή του εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης.

(3) Οποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου βάσει του άρθρου αυτού υπόκειται σε έφεση στο Δικαστήριο.

Μετατροπή εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος

36.-(1) O εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης εμπορικού σήματος δύναται να υποβάλει κατά τον καθορισμένο τρόπο αίτηση προς τον Έφορο για άδεια να προσθέσει κάτι στο εμπορικό σήμα ή να τροποποιήσει αυτό με οποιοδήποτε τρόπο που να μην επηρεάζει ουσιωδώς την ταυτότητα αυτού, και ο Έφορος δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας ή δύναται να χορηγήσει αυτή υπό τέτοιους όρους και περιορισμούς ως ήθελε θεωρήσει σκόπιμο.

(2) Ο Έφορος δύναται όπως, σε κάθε περίπτωση στην οποία θεωρεί τούτο σκόπιμο μεριμνήσει όπως αίτηση βάσει του άρθρου αυτού δημοσιευτεί κατά τον καθορισμένο τρόπο, και όταν ο Έφορος πράξει αυτό, αν εντός του καθορισμένου χρόνου από την ημερομηνία της δημοσίευσης οποιοδήποτε πρόσωπο δίνει στον Έφορο κατά τον καθορισμένο τρόπο ειδοποίηση ένστασης στην αίτηση, ο Έφορος, αφού ακούσει τα μέρη αν είναι αναγκαίο, αποφασίζει για το ζήτημα.

(3) Απόφαση του Εφόρου βάσει του άρθρου αυτού υπόκεται σε έφεση στο Δικαστήριο.

(4) Όταν χορηγείται άδεια όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το εμπορικό σήμα όπως τροποποιήθηκε δημοσιεύεται κατά τον καθορισμένο τρόπο, εκτός αν έχει ήδη δημοσιευτεί, κατά τον τύπο κατά τον οποίο τροποποιήθηκε σε δημοσίευση βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού.

Προσαρμογή καταχωρήσεων στο μητρώο προς τροποποιημένη ή υποκατάστατη ταξινόμηση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών

37.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να εκδίδει τέτοιους κανονισμούς, να καθορίζει τέτοιους τύπους και γενικά να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες που θεωρεί σκόπιμες, για να παρέχει εξουσιοδότηση στον Έφορο να τροποποιεί το μητρώο, είτε με διενέργεια είτε με διαγραφή είτε με τροποποίηση των καταχωρήσεων σε αυτό, εφόσον είναι αναγκαίο προς το σκοπό προσαρμογής εντός του προσδιορισμού αυτού των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών ή κλάσεως εμπορευμάτων ή κλάσεως υπηρεσιών σε σχέση με τα οποία τα εμπορικά σήματα είναι εγγεγραμμένα, προς κάθε τροποποιημένη ή υποκατάστατη ταξινόμηση που δυνατόν να καθοριστεί.

(2) Ο Έφορος, κατά την άσκηση των εξουσιών που παρέχονται σε αυτόν για το σκοπό που αναφέρθηκε πιο πάνω, δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε τροποποίηση του μητρώου που θα είχε ως αποτέλεσμα την προσθήκη εμπορευμάτων ή υπηρεσιών ή κλάσεως εμπορευμάτων ή κλάσεως υπηρεσιών σε εκείνα τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία εμπορικό σήμα είναι εγγεγραμμένο, (είτε σε μια είτε σε περισσότερες κλάσεις) αμέσως πριν από την τροποποίηση, ή την προχρονολόγηση της εγγραφής εμπορικού σήματος αναφορικά με οποιαδήποτε εμπορεύματα ή υπηρεσίες:

Νοείται ότι το εδάφιο αυτό δεν ισχύει αναφορικά με εμπορεύματα ή υπηρεσίες για τα οποία ο Έφορος ικανοποιείται ότι συμμόρφωση προς το εδάφιο αυτό σε σχέση με αυτά θα συνεπαγόταν αδικαιολόγητη περιπλοκή και ότι η προσθήκη ή η προχρονολόγηση, ανάλογα με την περίπτωση, δεν επηρεάζει οποιαδήποτε σημαντική ποσότητα εμπορευμάτων ή υπηρεσιών ή δεν θα παραβλάπτει ουσιωδώς τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.

(3) Πρόταση για τροποποίηση του μητρώου για το σκοπό που αναφέρθηκε πιο πάνω κοινοποιείται στον επηρεαζόμενο εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος, υπόκειται σε έφεση από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη στο Δικαστήριο, δημοσιεύεται με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και δύναται να εγερθεί ένσταση ενώπιον του Εφόρου από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει παράπονο για το λόγο ότι η προτεινόμενη τροποποίηση αντίκειται στις διατάξεις του αμέσως προηγούμενου εδαφίου και η απόφαση του Εφόρου σε τέτοια ένσταση υπόκειται σε έφεση στο Δικαστήριο.

Πιστοποιούντα εμπορικά σήματα

37Α.—(1) Πιστοποιούν εμπορικό σήμα είναι το εμπορικό σήμα  που υποδηλεί ότι τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία χρησιμοποιείται είναι πιστοποιημένα από τον ιδιοκτήτη του εν λόγω σήματος ως προς την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλο χαρακτηριστικό τους, συμπεριλαμβανομένων της προέλευσης, των συστατικών ή, γ

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στα πιστοποιούντα εμπορικά σήματα τηρουμένων των διατάξεων του Πρώτου Πίνακα.

Συλλογικά εμπορικά σήματα.

37Β.—(1) Συλλογικό εμπορικό σήμα είναι το εμπορικό σήμα που διακρίνει τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες μελών ενός συνδέσμου που είναι ιδιοκτήτης του σήματος από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος σύνδεσμος περιλαμβάνει νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματεία, ιδρύματα, συνεργατικές εταιρείες και γενικά ενώσεις και οργανώσεις προσώπων που, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τις διέπει, δύνανται, υπό το δικό τους όνομα, να έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, να πραγματοποιούν νομικές πράξεις, να συνάπτουν συμβάσεις, να ενάγουν και να ενάγονται.

(3) Ουδείς σύνδεσμος εγγράφεται ως ιδιοκτήτης συλλογικού εμπορικού σήματος, εκτός αν τα μέλη του είναι πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες κατασκευής, παραγωγής, μεταποίησης ή εμπορίας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στα συλλογικά εμπορικά σήματα, τηρουμένων των διατάξεων του Τρίτου Πίνακα.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί και τέλη
Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς

38.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να εκδίδει κανονισμούς, να καθορίζει τέτοιους τύπους και γενικά να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες που θεωρεί σκόπιμες-

(α) για τη ρύθμιση της πρακτικής βάσει του Νόμου αυτού, περιλαμβανομένης και της επίδοσης εγγράφων~

(β) για την ταξινόμηση εμπορευμάτων για σκοπούς εγγραφής εμπορικών σημάτων~

(γ) για την έκδοση ή τη ζήτηση αντιγράφων εμπορικών σημάτων και άλλων εγγράφων~

(δ) για την εξασφάλιση και ρύθμιση της δημοσίευσης και πώλησης ή διανομής, κατά τέτοιο τρόπο ως ο Έφορος κρίνει σκόπιμο, αντιγράφων εμπορικών σημάτων και άλλων εγγράφων~

(ε) γενικά, για τη ρύθμιση των εργασιών στο Γραφείο του Εφόρου αναφορικά με εμπορικά σήματα και κάθε ζητήματος που τίθεται από το Νόμο αυτό υπό τις οδηγίες ή τον έλεγχο του Εφόρου.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού έχουν, ενώ βρίσκονται σε ισχύ, την ίδια ισχύ ως αν αυτοί περιλαμβάνονταν στο Νόμο αυτό.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τέλη

39. Σε σχέση με αιτήσεις και εγγραφή και άλλα ζητήματα βάσει του Νόμου αυτού καταβάλλονται τέτοια τέλη που δυνατό να καθοριστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Εξουσίες και καθήκοντα Εφόρου
Προκαταρκτική συμβουλή του Εφόρου ως προς τη διάκριση

40.-(1) Η εξουσία προς παροχή συμβουλής σε πρόσωπο που σκοπεύει να υποβάλει αίτηση εγγραφής εμπορικού σήματος στο Μέρος Α ή Μέρος Β του μητρώου, κατά πόσο το εμπορικό σήμα φαίνεται στον Έφορο εκ πρώτης όψεως ότι περιέχει στοιχεία τα οποία καθιστούν αυτό κατάλληλο προς διάκριση ή τα οποία παρέχουν σε αυτό δυνατότητα διάκρισης, ανάλογα με την περίπτωση, αποτελεί αρμοδιότητα του Εφόρου βάσει του Νόμου αυτού.

(2) Οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο που επιθυμεί να λάβει τέτοια συμβουλή πρέπει να υποβάλει αίτηση στον Έφορο κατά τον καθορισμένο τρόπο.

(3) Αν κατόπι αίτησης εγγραφής εμπορικού σήματος για το οποίο ο Έφορος έδωσε καταφατική συμβουλή όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, η οποία υποβλήθηκε εντός τριών μηνών από την παροχή της συμβουλής, ο Έφορος, κατόπι περαιτέρω έρευνας ή μελέτης, δίδει ειδοποίηση ένστασης στον αιτητή για το λόγο ότι το εμπορικό σήμα δεν είναι κατάλληλο προς εξασφάλιση διάκρισης ή ότι δεν παρέχει δυνατότητα διάκρισης ανάλογα με την περίπτωση, ο αιτητής δικαιούται, αφού δώσει ειδοποίηση ότι αποσύρει την αίτηση εντός της καθορισμένης περιόδου σε επιστροφή προς αυτό οποιουδήποτε τέλους το οποίο κατέβαλε κατά την καταχώρηση της αίτησης.

Ακρόαση πριν από την άσκηση της διακριτικής εξουσίας του Εφόρου

41. Όταν από το Νόμο αυτό ή τους κανονισμούς παρέχεται στον Έφορο διακριτική ή άλλη εξουσία αυτός δεν ασκεί την εξουσία αυτή δυσμενώς έναντι του αιτούμενου εγγραφή ή του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη του υπό εξέταση εμπορικού σήματος χωρίς να παράσχει (αν κληθεί δεόντως να πράξει αυτό εντός της καθορισμένης περιόδου) ευκαιρία στον αιτητή ή τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη να τύχει ακρόασης.

Εξουσία του Εφόρου να επιδικάζει έξοδα

42. Σε κάθε διαδικασία ενώπιον του Εφόρου βάσει του Νόμου αυτού, ο Έφορος έχει εξουσία να επιδικάζει σε οποιοδήποτε μέρος τέτοια έξοδα τα οποία δύναται να θεωρήσει εύλογα και να διατάσσει πως και από ποια μέρη θα καταβληθούν αυτά, και οποιοδήποτε τέτοιο διάταγμα δύναται, κατόπι άδειας Δικαστή Επαρχιακού Δικαστηρίου, να εκτελείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως απόφαση ή διάταγμα του Δικαστηρίου αυτού που έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Ετήσιες εκθέσεις Εφόρου

43. O Έφορος εκδίδει ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του Νόμου αυτού από αυτόν.

Νομικές διαδικασίες και προσφυγές
Η εγγραφή αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη της εγκυρότητας

44. Σε κάθε νομική διαδικασία που αφορά εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα (περιλαμβανομένων αιτήσεων βάσει του άρθρου 33) το γεγονός ότι πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο ως ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη της εγκυρότητας της αρχικής εγγραφής του εμπορικού σήματος και κάθε μεταγενέστερης εκχώρησης και μεταβίβασης αυτού.

Πιστοποιητικό εγκυρότητας

45. Σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία στην οποία αμφισβητείται η εγκυρότητα της εγγραφής εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος και εκδίδεται απόφαση υπέρ του ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος, το Δικαστήριο δύναται να πιστοποιήσει για το σκοπό αυτό, και αν πιστοποιήσει με τον τρόπο αυτό τότε σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη νομική διαδικασία στην οποία αμφισβητείται η εγκυρότητα της εγγραφής, ο ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος εξασφαλίζοντας τελικό διάταγμα ή απόφαση υπέρ του δικαιούται όπως λάβει όλα του τα έξοδα, δικαιώματα και δαπάνες όπως μεταξύ δικηγόρου και πελάτη, εκτός αν σε μεταγενέστερη διαδικασία το Δικαστήριο πιστοποιήσει ότι αυτός δεν δικαιούται να λάβει αυτά.

Έξοδα Εφόρου σε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου και καταβολή εξόδων από τον Έφορο

46. Σε κάθε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου βάσει του σε διαδικασία Νόμου αυτού τα έξοδα του Εφόρου υπόκεινται στη διακριτική εξουσία του Δικαστηρίου, αλλά ο Έφορος δεν διατάσσεται να καταβάλει τα Δικαστηρίου έξοδα οποιουδήποτε άλλου διάδικου.

Τα εμπορικά ήθη κλπ. να λαμβάνονται υπόψη

47. Σε κάθε αγωγή ή διαδικασία που αφορά εμπορικό σήμα ή εμπορική επωνυμία, το Δικαστήριο ή ο Έφορος, ανάλογα, με την περίπτωση, αποδέχεται μαρτυρία για τα σχετικά εμπορικά ήθη και για κάθε σχετικό εμπορικό σήμα ή εμπορική επωνυμία ή εμφάνιση που χρησιμοποιείται νόμιμα από άλλα πρόσωπα.

Η εμφάνιση Εφόρου σε διαδικασία που συνεπάγεται διόρθωση

48.-(1) Σε κάθε νομική διαδικασία στην οποία η θεραπεία που απαιτείται περιλαμβάνει μετατροπή ή διόρθωση του μητρώου, ο Έφορος έχει το δικαίωμα να εμφανιστεί και να τύχει ακρόασης και υποχρεούται να εμφανιστεί αν διαταχθεί από το Δικαστήριο.

(2) Εκτός αν διαταχθεί διαφορετικά από το Δικαστήριο, ο Έφορος αντί να εμφανιστεί και τύχει ακρόασης δύναται να υποβάλει γραπτώς στο Δικαστήριο έκθεση υπογραμμένη από αυτόν, που παρέχει λεπτομέρειες της ενώπιον του διαδικασίας αναφορικά με το υπό εξέταση ζήτημα ή τους λόγους οποιασδήποτε απόφασης που εκδόθηκε από αυτόν η οποία επηρεάζει αυτό ή της πρακτικής του Γραφείου του σε παρόμοιες περιπτώσεις ή αναφορικά με τέτοια άλλα θέματα που σχετίζονται με τα υπό αμφισβήτηση θέματα και εντός των πλαισίων των γνώσεων του ως Έφορος, ως αυτός κρίνει σκόπιμο και η έκθεση λογίζεται ότι αποτελεί μέρος της μαρτυρίας στη διαδικασία.

Διαδικασία σε περιπτώσεις δικαιώματος εκλογής προς υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο ή στον Έφορο

49. Όταν βάσει οποιασδήποτε από τις προηγούμενες διατάξεις του Νόμου αυτού αιτητής έχει το δικαίωμα εκλογής προς υποβολή αίτησης είτε στο Δικαστήριο είτε στον Έφορο-

(α) αν εκκρεμεί αγωγή που αφορά το υπό εξέταση εμπορικό σήμα, η αίτηση υποβάλλεται στο Δικαστήριο~

(β) αν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η αίτηση υποβάλλεται στον Έφορο, αυτός δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να παραπέμψει την αίτηση στο Δικαστήριο, ή δύναται, μετά από ακρόαση των μερών, να εκδώσει απόφαση επί της μεταξύ τους διαφοράς η οποία υπόκειται σε έφεση στο Δικαστήριο.

Μαρτυρία
Τρόπος παροχής μαρτυρίας

50. Σε οποιαδήποτε διαδικασία βάσει του Νόμου αυτού ενώπιον του Εφόρου, η μαρτυρία ελλείψει οδηγιών περί του αντιθέτου, παρέχεται με ένορκη δήλωση, αλλά, σε οποιαδήποτε περίπτωση στην οποία θεωρεί ορθό να πράξει με τον τρόπο αυτό, ο Έφορος δύναται να λάβει προφορική μαρτυρία αντί ή επιπρόσθετα με μαρτυρία με ένορκη δήλωση. Οποιαδήποτε τέτοια ένορκη δήλωση δύναται σε περίπτωση προσφυγής να χρησιμοποιηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου, αλλά αν χρησιμοποιηθεί με τον τρόπο αυτό επιφέρει όλα τα επακόλουθα και τις συνέπειες της μαρτυρίας με ένορκη δήλωση.

Αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών

50Α. (1) Σε περίπτωση κατά την οποία διάδικος  προσκομίζει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία επαρκή προς στήριξη των ισχυρισμών του περί προσβολής ή επικείμενης προσβολής δικαιωμάτων δυνάμει του παρόντος Νόμου, ενώ παράλληλα επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, το Δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του διαδίκου, μπορεί να διατάξει, υπό τους όρους που κατά την κρίση του διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, την προσκόμιση των στοιχείων αυτών από τον αντίδικο.

(2) Αν συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων σε εμπορική κλίμακα, το Δικαστήριο μπορεί επίσης, ύστερα από αίτηση διαδίκου, να διατάξει, υπό τους όρους που κατά την κρίση του διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, τη γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου.

(3) Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που ορίζεται στο διάταγμα του Δικαστηρίου.

Ενημέρωση

50Β. (1) Στα πλαίσια οποιασδήποτε διαδικασίας δυνάμει του παρόντος Νόμου η οποία αφορά προσβολή των δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων ή εμπορικών επωνυμιών σε εμπορική κλίμακα, το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης διαδίκου, να διατάξει την παροχή πληροφοριών για την προέλευση και για τα δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών που προσβάλλουν δικαίωμα εμπορικού σήματος ή εμπορικής επωνυμίας από τον ύποπτο ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο-

(α)   βρέθηκε να κατέχει τα παράνομα εμπορεύματα σε εμπορική κλίμακα, ή

(β)  βρέθηκε να χρησιμοποιεί τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική κλίμακα, ή

(γ)  διαπιστώθηκε ότι παρείχε σε εμπορική κλίμακα υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες για την προσβολή δικαιώματος, ή

(δ)  υποδείχθηκε από το πρόσωπο που αναφέρεται στις παραγράφους (α), ή (β) ή (γ), ως εμπλεκόμενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανομή των εμπορευμάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών.

(2)  Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) περιλαμβάνουν εφόσον ενδείκνυται-

(α)  τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανομέων, προμηθευτών και λοιπών προηγούμενων κατόχων του προϊόντος ή της υπηρεσίας καθώς και των παραληπτών, χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής,

(β) πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευαστήκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν καθώς και για το τίμημα που εισπράχθηκε για τα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

Απόδειξη καταχωρήσεων στο μητρώο

51.-(1) Τυπωμένο ή γραπτό αντίγραφο οποιασδήποτε καταχώρησης στο μητρώο, που φέρεται ως πιστοποιημένο και υπογραμμένο από τον Έφορο και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Γραφείου του, γίνεται δεκτό ως μαρτυρία σε κάθε δικαστήριο και σε κάθε διαδικασία, χωρίς περαιτέρω απόδειξη ή προσαγωγή του πρωτότυπου.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο που ζητά τέτοιο πιστοποιημένο αντίγραφο όπως αναφέρθηκε πιο πάνω δικαιούται να λάβει αυτό κατόπι πληρωμής του καθορισμένου τέλους.

Απόδειξη ενεργειών που έγιναν από τον Έφορο

52. Πιστοποιητικό που φέρεται ως υπογραμμένο από τον Έφορο σχετικά με οποιαδήποτε καταχώρηση, ζήτημα ή ενέργεια στην οποία είναι εξουσιοδοτημένος να προβεί από το Νόμο αυτό ή των κανονισμών αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη της καταχώρησης που έγινε και του περιεχομένου αυτής και του ζητήματος ή ενέργειας που έγινε ή δεν έγινε.

Αδικήματα και μέτρα επιβολής
Παραποίηση καταχωρήσεων στο μητρώο

53. Αν οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ή μεριμνά ώστε να γίνει ψευδής καταχώρηση στο μητρώο ή ενεργεί ή μεριμνά ώστε να συνταχθεί έγγραφο το οποίο ψευδώς φέρεται ως αντίγραφο καταχώρησης στο μητρώο, ή προσαγάγει ή προβάλλει ή μεριμνά ώστε να προσαχθεί ή προβληθεί ως μαρτυρία οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο, εν γνώσει του ότι η καταχώρηση ή το έγγραφο είναι ψευδές, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δυο ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

Μέτρα Επιβολής

53Α.-(1) Το Δικαστήριο το οποίο διαπιστώνει προσβολή δικαιώματος εμπορικού σήματος ή εμπορικής επωνυμίας δύναται να διατάξει τον παραβάτη να μην επαναλάβει την εν λόγω προσβολή στο μέλλον.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απαγόρευση αυτή το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει για διασφάλιση της συμμόρφωσης, χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες λίρες (35,000) ή φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και τις δύο αυτές ποινές.

(2) Το Δικαστήριο δύναται κατόπιν αίτησης του προσφεύγοντος και με δαπάνη του παραβάτη να διατάξει την πλήρη ή μερική δημοσίευση της απόφασης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει εύλογο για τη διάδοση των σχετικών με την απόφασή του, πληροφοριών.

Πρόστιμο για ψευδή απεικόνιση εμπορικού σήματος ως εγγεγραμμένου

54.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε απεικόνιση-

(α) σήματος το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα, ούτως ώστε αυτό να εμφανίζεται ως εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα~ ή

(β) ενός μέρους εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος το οποίο δεν είναι μέρος που γράφτηκε χωριστά ως εμπορικό σήμα, ούτως ώστε αυτό να εμφανίζεται ότι γράφτηκε χωριστά~ ή

(γ) ούτως ώστε να εμφανίζεται ότι εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα είναι εγγεγραμμένο αναφορικά με οποιαδήποτε εμπορεύματα ή υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία τούτο δεν είναι εγγεγραμμένο~ ή

(δ) ούτως ώστε να εμφανίζεται ότι η εγγραφή εμπορικού σήματος παρέχει αποκλειστικό δικαίωμα στη χρήση αυτού υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις υπό τις οποίες, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που καταχωρήθηκαν στο μητρώο, η εγγραφή δεν παρέχει τέτοιο δικαίωμα,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιμο που δεν θα υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι πέντε λίρες.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, η χρήση στην Κύπρο αναφορικά με εμπορικό σήμα της λέξης “εγγεγραμμένο”, ή οποιασδήποτε άλλης λέξης που αναφέρεται είτε ρητά είτε σιωπηρά σε εγγραφή, θεωρείται ότι αναφέρεται σε εγγραφή στο μητρώο, εκτός-

(α) όταν η λέξη αυτή χρησιμοποιείται φυσιολογικά συνδυασμένη με άλλες λέξεις οι οποίες αναγράφονται με γράμματα τουλάχιστο τέτοιου μεγέθους όπως εκείνα με τα οποία αναγράφεται η λέξη αυτή και η οποία υποδηλώνει ότι η αναφορά, αφορά εγγραφή εμπορικού σήματος ως τέτοιου βάσει του δικαίου χώρας εκτός της Κύπρου, η οποία είναι χώρα βάσει του δικαίου της οποίας η εγγραφή στην οποία αναφέρεται βρίσκεται πράγματι σε ισχύ~

(β) όταν η λέξη αυτή (η οποία είναι λέξη άλλη από τη λέξη “εγγεγραμμένο”) είναι ως εκ της φύσης της τέτοια ώστε να υποδηλώνει ότι η αναφορά αφορά τέτοια εγγραφή όπως αναφέρθηκε αμέσως προηγουμένως~ ή

(γ) όταν η λέξη αυτή χρησιμοποιείται αναφορικά με σήμα εγγεγραμμένο ως εμπορικό σήμα βάσει του δικαίου χώρας εκτός της Κύπρου και σε σχέση με εμπορεύματα ή υπηρεσίες τα οποία θα εξαχθούν στη χώρα αυτή.

Ποικίλες Διατάξεις
Λόγοι απαράδεκτου, διαγραφής ή ακυρότητας που αφορούν μέρος μόνο των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών

54Α. Αν οι λόγοι απαράδεκτου, διαγραφής ή ακυρότητας ενός σήματος αφορούν μέρος μόνο των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών για τις οποίες το εν λόγω σήμα έχει υποβληθεί προς εγγραφή ή έχει εγγραφεί, το απαράδεκτο ή η διαγραφή ή η ακυρότητα καλύπτει μόνο τα συγκεκριμένα αυτά εμπορεύματα ή τις συγκεκριμένες αυτές υπηρεσίες.

Αλλαγή στον τύπο της εμπορικής σχέσης δεν θεωρείται ότι προκαλεί εξαπάτηση

55. Η χρήση εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος, αναφορικά με εμπορεύματα ή υπηρεσίες, τα οποία στο εμπόριο σχετίζονται κατά οποιοδήποτε τρόπο με πρόσωπο που χρησιμοποιεί το εν λόγω σήμα δεν θεωρείται ότι είναι ενδεχόμενο να προκαλέσει εξαπάτηση ή σύγχυση για μόνο το λόγο ότι το εμπορικό σήμα χρησιμοποιήθηκε, ή, χρησιμοποιείται αναφορικά με εμπορεύματα ή υπηρεσίες τα οποία σχετίζοντο ή σχετίζονται κατά διαφορετικό τρόπο στο εμπόριο με το εν λόγω πρόσωπο ή τον προκάτοχο του.

Συνιδιοκτησία εμπορικών σημάτων

56. Όταν οι σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων που ενδιαφέρονται για εμπορικό σήμα είναι τέτοιες ώστε κανένας από αυτούς δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα αναφορικά προς αυτό και τον άλλο ή άλλους από αυτούς εκτός-

(α) για λογαριασμό αμφοτέρων ή όλων~ ή

(β) αναφορικά με αντικείμενο ή υπηρεσίες με τις οποίες αμφότεροι ή όλοι σχετίζονται στο εμπόριο,

τα πρόσωπα αυτά δύνανται να εγγραφούν ως συνιδιοκτήτες του εμπορικού σήματος και ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται σε σχέση προς οποιαδήποτε δικαιώματα χρήσης του εμπορικού σήματος που αποκτήθηκαν από τα πρόσωπα αυτά ως τα δικαιώματα αυτά να αποκτήθηκαν από ένα μόνο πρόσωπο.

Τηρουμένων των όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, καμιά διάταξη που περιλαμβάνεται στο Νόμο αυτό δεν παρέχει εξουσία προς εγγραφή ως συνιδιοκτητών εμπορικού σήματος δύο ή περισσότερων προσώπων που χρησιμοποιούν ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν αυτό.

Εμπιστεύματα και δικαιώματα

57.-(1) Οποιαδήποτε ειδοποίηση οποιουδήποτε εμπιστεύματος ρητή, σιωπηρή ή τεκμαρτή ούτε καταχωρίζεται στο μητρώο ούτε είναι αποδεκτή από τον Έφορο.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, δικαιώματα σε σχέση με εμπορικό σήμα δύνανται να επιβληθούν κατά τον ίδιο τρόπο όπως και σε κάθε άλλη προσωπική περιουσία.

Αναγνώριση αντιπροσώπων

58. Όταν δυνάμει του Νόμου αυτού πρέπει να εκτελεστεί πράξη από ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με εμπορικό σήμα ή προτεινόμενο εμπορικό σήμα ή διαδικασία που σχετίζεται με αυτό, η πράξη δύναται βάσει και σύμφωνα με τους κανονισμούς ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπι ειδικής άδειας του Δικαστηρίου, να εκτελεστεί από ή προς αντιπρόσωπο του προσώπου αυτού που εξουσιοδοτείται δεόντως κατά τον καθορισμένο τρόπο ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας σε οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.

Μεταβατικές διατάξεις

59. Οι μεταβατικές διατάξεις που εκτίθενται στον “Δεύτερο Πίνακα” του Νόμου αυτού θα εφαρμόζονται αναφορικά με θέματα που αναφέρονται σε αυτόν αντίστοιχα.

Επιφυλάξεις

60.-(1) Καμιά διάταξη που περιλαμβάνεται στο Νόμο αυτό δεν επηρεάζει οποιοδήποτε Διάταγμα, Κανόνα, Κανονισμό ή απαίτηση που τέθηκε, πίνακα τελών ή πιστοποιητικό που εκδόθηκε, ειδοποίηση, απόφαση, καθοριστική απόφαση, οδηγία ή έγκριση που δόθηκε, αίτηση που υποβλήθηκε, ή ενέργεια που τελέστηκε, βάσει του Νόμου που καταργείται διά του παρόντος, και κάθε τέτοιο Διάταγμα, Κανόνας, Κανονισμός, απαίτηση, πίνακας τελών, πιστοποιητικό, ειδοποίηση, απόφαση, καθοριστική απόφαση, οδηγία, έγκριση, αίτηση ή ενέργεια, αν βρίσκεται σε ισχύ κατά την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, εξακολουθεί να ισχύει και εφόσον θα μπορούσε να συνταχθεί, εκδοθεί, δοθεί ή τελεστεί βάσει του Νόμου αυτού, θα ισχύει ως αν να συντάσσετο, εκδίδετο, εδίδετο ή τελείτο βάσει των αντίστοιχων διατάξεων του Νόμου αυτού.

(2) Έγγραφο που αναφέρεται στο Νόμο που καταργείται από το Νόμο αυτό ερμηνεύεται ωσάν να αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του Νόμου αυτού.

(3) Καμιά διάταξη που περιλαμβάνεται στο Νόμο αυτό δεν θεωρείται ότι επηρεάζει τις διατάξεις του άρθρου 11 του περί Ερμηνείας Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 37Α)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

1. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στα πιστοποιούντα εμπορικά σήματα τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων.

2. Σε σχέση με πιστοποιούν εμπορικό σήμα, η αναφορά που περιέχεται στην ερμηνεία του όρου 'εμπορικό σήμα', στο άρθρο 2, σε (σημεία) ' που μπορούν από τη φύση τους να διακρίνουν τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων', θα διαβάζεται και θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε (σημεία) ' που μπορούν από τη φύση τους να διακρίνουν τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τα αντίστοιχα που δεν πιστοποιούνται'.

3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, είναι δυνατή η εγγραφή πιστοποιούντος εμπορικού σήματος που συνίσταται από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύουν στο εμπόριο προς δήλωση της γεωγραφικής προέλευσης του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας:

Νοείται ότι ο ιδιοκτήτης πιστοποιούντος εμπορικού σήματος που συνίσταται από σημεία ή ενδείξεις του είδους που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο δε δικαιούται να απαγορεύει τη χρήση των εν λόγω σημείων ή ενδείξεων, όταν αυτά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα χρηστά ήθη του εμπορίου και της βιομηχανίας, ιδιαίτερα όταν αυτά χρησιμοποιούνται από πρόσωπο που δικαιούται να χρησιμοποιεί γεωγραφική ονομασία.

4.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 11, δεν εγγράφεται πιστοποιούν εμπορικό σήμα ή, αν εγγραφεί, είναι δυνατό να κηρυχθεί άκυρο, αν το κοινό ενδέχεται να παραπλανηθεί ως προς το χαρακτήρα ή την έννοια του εν λόγω σήματος, ιδιαίτερα αν το σήμα αυτό ενδέχεται να εκληφθεί ως κάτι διαφορετικό από πιστοποιούν εμπορικό σήμα.

(2) Ο Έφορος δύναται να απαιτήσει όπως πιστοποιούν εμπορικό σήμα περιλαμβάνει ένδειξη ότι είναι τέτοιας φύσης εμπορικό σήμα.

5.—(1) Ο αιτούμενος την εγγραφή πιστοποιούντος εμπορικού σήματος υποβάλλει προς τον Έφορο, μαζί με την αίτηση, κανονισμούς που διέπουν τη χρήση του εν λόγω σήματος για να μπορέσει ο Έφορος να εξετάσει τα πιο κάτω θέματα:

(α) Κατά πόσο ο αιτητής είναι κατάλληλος να πιστοποιήσει τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες σε σχέση με τις οποίες το σήμα πρόκειται να εγγραφεί·

(β) κατά πόσο οι κανονισμοί είναι ικανοποιητικοί· και

(γ) κατά πόσο υπό όλες τις περιστάσεις η εγγραφή που ζητείται είναι προς το δημόσιο συμφέρον.

(2) Ο Έφορος δύναται μετά την εξέταση της αίτησης—

(i) Να απορρίψει την αίτηση, ή

(ii) να αποδεχθεί αυτή και να εγκρίνει τους κανονισμούς, είτε χωρίς τροποποίηση και χωρίς όρους, είτε με τέτοιους όρους ή περιορισμούς ή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή μετατροπές της αίτησης ή των κανονισμών, τις οποίες αυτός θεωρεί απαραίτητες, έχοντας υπόψη οποιαδήποτε από τα πιο πάνω θέματα.

6. Οι κανονισμοί που κατατίθενται στον Έφορο, σε σχέση με πιστοποιούν εμπορικό σήμα ρυθμίζουν τη χρήση αυτού και περιλαμβάνουν διατάξεις ως προς τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ιδιοκτήτης πιστοποιεί εμπορεύματα ή υπηρεσίες και εξουσιοδοτεί τη χρήση του πιστοποιούντος εμπορικού σήματος και πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις που παρέχουν δικαίωμα έφεσης προς τον Έφορο εναντίον οποιασδήποτε άρνησης του ιδιοκτήτη του να πιστοποιήσει εμπορεύματα ή υπηρεσίες ή να εξουσιοδοτήσει τη χρήση του πιστοποιούντος εμπορικού σήματος σύμφωνα με τους κανονισμούς. Οι κανονισμοί που κατατέθηκαν με τον τρόπο αυτό υπόκεινται σε επιθεώρηση κατά παρόμοιο τρόπο όπως το μητρώο.

7. Οι κανονισμοί που κατατέθηκαν αναφορικά με πιστοποιούν εμπορικό σήμα δύνανται, κατόπιν αίτησης του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη, να τροποποιούνται με τη συναίνεση του Εφόρου και σε τέτοια περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 20 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.

8.—(1) Ο Έφορος δύναται, κατόπιν αίτησης, κατά τον καθορισμένο τρόπο, οποιουδήποτε επηρεαζομένου προσώπου, να εκδώσει τέτοιο διάταγμα ως ήθελε θεωρήσει πρέπον για τη διαγραφή η τροποποίηση οποιασδήποτε καταχώρησης στο μητρώο, που αναφέρεται στο πιστοποιούν εμπορικό σήμα ή για τροποποίηση των κανονισμών που κατατέθηκαν για τους ακόλουθους λόγους:

(α) Ότι ο ιδιοκτήτης δεν είναι πλέον κατάλληλος, σε περίπτωση οποιωνδήποτε εμπορευμάτων ή υπηρεσιών αναφορικά με τις οποίες το πιστοποιούν εμπορικό σήμα έχει εγγραφεί, να πιστοποιήσει τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες αυτές·

(β)   ότι ο ιδιοκτήτης παρέλειψε να τηρήσει κάποια διάταξη των κανονισμών που κατατέθηκαν, την οποία αυτός ήταν υποχρεωμένος να τηρήσει·

(γ) ότι δεν είναι πλέον προς το δημόσιο συμφέρον να παραμείνει εγγεγραμμένο το πιστοποιούν σήμα· ή

(δ) ότι είναι αναγκαίο προς το δημόσιο συμφέρον όπως τροποποιηθούν οι κανονισμοί, αν το εμπορικό σήμα θα παραμείνει εγγεγραμμένο.

(2) Ο Έφορος διορθώνει το μητρώο και τους κανονισμούς που κατατέθηκαν με τέτοιο τρόπο, όπως θα ήταν αναγκαίο για να εφαρμοστεί διάταγμα που εκδόθηκε δυνάμει της προηγούμενης υποπαραγράφου.

9. Πιστοποιούν εμπορικό σήμα δεν εκχωρείται ή μεταβιβάζεται διαφορετικά παρά με τη συγκατάθεση του Εφόρου.

10. Οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται σε σχέση με πιστοποιούν εμπορικό σήμα, δηλαδή τα εδάφια (4) έως (8) του άρθρου 24, τα άρθρα 28 έως 30 και το άρθρο 55.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(άρθρο 59)

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

1.-(1) Η εγκυρότητα εκχώρησης ή μεταβίβασης εμπορικού σήματος που έγινε ή υπάρχει ισχυρισμός ότι έγινε πριν από την ορισθείσα ημερομηνία σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση όπως αναφέρεται στο εδάφιο (6) του άρθρου 24 του Νόμου αυτού, αποφασίζεται ωσάν οι διατάξεις που περιέχονται στα εδάφια (1) έως (5) του άρθρου αυτού δεν είχαν θεσπιστεί:

Νοείται ότι, κατόπι αίτησης που υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τρόπο εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού, από πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι έγινε υπέρ του ή υπέρ του προκατόχου του η εκχώρηση ή μεταβίβαση εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος ο Έφορος θα έχει την ίδια δικαιοδοσία την οποία έχει βάσει της επιφύλαξης του εδαφίου (6) του άρθρου 24 του Νόμου αυτού και εκχώρηση ή μεταβίβαση που εγκρίνεται από αυτόν δεν θεωρείται ως άκυρη εξαιτίας της ύπαρξης τέτοιων δικαιωμάτων όπως αναφέρονται στο πιο πάνω εδάφιο (6) ή εξαιτίας του ότι η εκχώρηση ή μεταβίβαση έγινε διαφορετικά παρά σε συσχετισμό με ολόκληρη ή την υπολοιπόμενη εμπορική εύνοια επιχείρησης, ή έγινε αναφορικά με μερικά (αλλά όχι όλα) τα εμπορεύματα σε σχέση με τα οποία το εμπορικό σήμα γράφτηκε, αν η αίτηση για εγγραφή, βάσει του άρθρου 27 του Νόμου αυτού, του τίτλου του προσώπου που δικαιούται σε αυτό υποβληθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία δόθηκε η έγκριση, ή πριν από την ημερομηνία αυτή.

(2) Απόφαση του Εφόρου βάσει της παραγράφου αυτής υπόκειται σε έφεση στο Δικαστήριο.

 

ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

2. Οι αναδρομικές διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 24 του Νόμου αυτού και στην προηγούμενη παράγραφο, ισχύουν άνευ επηρεασμού οποιασδήποτε απόφασης του Εφόρου ή του Δικαστηρίου που εκδόθηκε πριν από την ορισθείσα ημέρα, ή απόφασης που εκδόθηκε σε έφεση που ασκήθηκε επί της εν λόγω απόφασης ή οποιουδήποτε τίτλου που αποκτήθηκε με αξιόλογη αντιπαροχή πριν από την ορισθείσα ημέρα.

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ

ΕΚΧΩΡΗΘΟΥΝΉ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ

3. Όταν αμέσως πριν από την ορισθείσα ημερομηνία εμπορικό σήμα γράφτηκε στο Μέρος Β του μητρώου υπό όρον δυνάμει του οποίου αυτό καθίσταται εκχωρητέο ή μεταβιβαστέο μόνο ως σύνολο με άλλο εμπορικό σήμα εγγεγραμμένο στο όνομα του ίδιου ιδιοκτήτη, ή με δύο ή περισσότερα άλλα εμπορικά σήματα που γράφτηκαν με τον τρόπο αυτό και όχι χωριστά, τα εμπορικά σήματα θεωρούνται ως συνδυασμένα εμπορικά σήματα, και οι καταχωρήσεις στο μητρώο που αφορούν τα εμπορικά σήματα δύνανται να τροποποιηθούν ανάλογα.

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ

ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙ

ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

4. Όταν πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο ως εγγεγραμμένος δικαιούχος χρήσης εμπορικού σήματος κατόπι αίτησης που υποβάλλεται εντός ενός έτους από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, το εδάφιο (2) του άρθρου 29 του Νόμου αυτού εφαρμόζεται αναφορικά με οποιαδήποτε προηγούμενη χρήση (είτε πριν από είτε μετά την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού) του εμπορικού σήματος από το πρόσωπο αυτό, η οποία ήταν χρήση που αφορά εμπορεύματα σε σχέση με τα οποία αυτό είναι εγγεγραμμένο και όταν αυτό είναι εγγεγραμμένο υπό όρους ή περιορισμούς, η χρήση αυτή να ήταν τέτοια ώστε αυτό να συμμορφώνεται ουσιωδώς προς αυτούς, ως αν να υπήρχε δικαίωμα χρήσης κατά την εν λόγω προηγούμενη χρήση.

 

ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΙΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

5. Το άρθρο 32 του Νόμου αυτού θεωρείται ότι ίσχυε αναφορικά με πράξη που τελέστηκε πριν από την ορισθείσα ημερομηνία όπως αυτό ισχύει αναφορικά με πράξη που τελέστηκε μετά την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, άνευ όμως επηρεασμού οποιασδήποτε απόφασης του Εφόρου ή του Δικαστηρίου η οποία εκδόθηκε πριν από την ορισθείσα ημερομηνία ή απόφασης επί οποιασδήποτε έφεσης που ασκήθηκε επί της απόφασης που εκδόθηκε με τον τρόπο αυτό.

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 37Β)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Γενικά

1. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στα συλλογικά εμπορικά σήματα τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων.

Σημεία από τα οποία μπορεί να συνίσταται ένα συλλογικό εμπορικό σήμα

2. Σε σχέση με συλλογικό εμπορικό σήμα, η αναφορά που περιέχεται στην ερμηνεία του όρου 'εμπορικό σήμα', στο άρθρο 2, σε (σημεία) 'που μπορούν από τη φύση τους να διακρίνουν τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων', θα διαβάζεται και θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε (σημεία) 'που μπορούν από τη φύση τους να διακρίνουν τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες των μελών του συνδέσμου που είναι ιδιοκτήτης του συλλογικού εμπορικού σήματος από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων'.

3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, είναι δυνατή η εγγραφή συλλογικού εμπορικού σήματος που συνίσταται από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύουν στο εμπόριο προς δήλωση της γεωγραφικής προέλευσης του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας:

Νοείται ότι ο ιδιοκτήτης συλλογικού εμπορικού σήματος που συνίσταται από σημεία ή ενδείξεις του είδους που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο δε δικαιούται να απαγορεύει τη χρήση των εν λόγω σημείων ή ενδείξεων, όταν αυτά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα χρηστά ήθη του εμπορίου και της βιομηχανίας, ιδιαίτερα όταν αυτά χρησιμοποιούνται από πρόσωπο που δικαιούται να χρησιμοποιεί γεωγραφική ονομασία.

Συλλογικό εμπορικό σήμα δεν πρέπει να είναι παραπλανητικό ως προς το χαρακτήρα ή την έννοια του

4.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 11, δεν εγγράφεται συλλογικό εμπορικό σήμα ή, αν εγγραφεί, είναι δυνατό να κηρυχθεί άκυρο, αν το κοινό ενδέχεται να παραπλανηθεί ως προς το χαρακτήρα ή την έννοια του εν λόγω σήματος, ιδιαίτερα αν το σήμα αυτό ενδέχεται να εκληφθεί ως κάτι διαφορετικό από συλλογικό εμπορικό σήμα.

(2) Ο Έφορος δύναται να απαιτήσει όπως συλλογικό εμπορικό σήμα περιλαμβάνει ένδειξη ότι είναι τέτοιας φύσης εμπορικό σήμα.

Κανονισμοί που διέπουν τη χρήση συλλογικού εμπορικού σήματος

5. —(1)Ο αιτούμενος την εγγραφή συλλογικού εμπορικού σήματος υποβάλλει προς τον Έφορο, μαζί με την αίτηση, κανονισμούς που διέπουν τη χρήση του εν λόγω σήματος.

(2) Οι κανονισμοί πρέπει να καθορίζουν τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα, τους όρους που πρέπει να ικανοποιούν για να είναι μέλη του συνδέσμου και, αν υπάρχουν, τους όρους για τη χρήση του εμπορικού σήματος, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε κυρώσεων εναντίον παράνομης χρήσης.

Έγκριση των κανονισμών από τον Έφορο

6. Συλλογικό εμπορικό σήμα δεν εγγράφεται ή, αν εγγραφεί, είναι δυνατό να κηρυχθεί άκυρο, εκτός αν οι κανονισμοί που διέπουν τη χρήση του εμπορικού σήματος—

(α) Ικανοποιούν την παράγραφο 5(2), και

(β) δεν αντίκεινται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.

7.—(1)Ο Έφορος εξετάζει κατά πόσο οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 ικανοποιούνται.

(2) Αν ο Έφορος είναι της γνώμης ότι οι προϋποθέσεις εκείνες δεν ικανοποιούνται, πληροφορεί τον αιτητή και δίνει σ' αυτόν ευκαιρία, μέσα σε περίοδο που ο Έφορος καθορίζει, να κάμει παραστάσεις ή να καταθέσει τροποποιημένους κανονισμούς.

(3) Αν ο αιτητής δεν ικανοποιήσει τον Έφορο ότι οι προϋποθέσεις εκείνες δεν ικανοποιούνται, ή δεν καταθέσει τροποποιημένους κανονισμούς, ούτως ώστε να τις ικανοποιήσει, ή δεν ανταποκριθεί πριν το τέλος της καθορισμένης περιόδου, ο Έφορος απορρίπτει την αίτηση.

(4) Αν ο Έφορος είναι της γνώμης ότι οι προϋποθέσεις εκείνες, και οι άλλες προϋποθέσεις για εγγραφή, ικανοποιούνται, αποδέχεται την αίτηση.

Οι κανονισμοί να είναι ανοικτοί για επιθεώρηση

8. Οι κανονισμοί που διέπουν τη χρήση εγγεγραμμένου συλλογικού εμπορικού σήματος είναι ανοικτοί για δημόσια επιθεώρηση κατά παρόμοιο τρόπο όπως το μητρώο.

Τροποποίηση κανονισμών

9. —(1)Τροποποίηση των κανονισμών που διέπουν τη χρήση εγγεγραμμένου συλλογικού εμπορικού σήματος δεν έχει αποτελέσματα αν οι τροποποιημένοι κανονισμοί δεν κατατεθούν στον Έφορο και γίνουν αποδεκτοί από αυτό.

(2) Πριν να αποδεχτεί οποιουσδήποτε τροποποιητικούς κανονισμούς ο Έφορος μπορεί, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να δώσει εντολή να δημοσιευθούν.

(3) Αν ο Έφορος δώσει εντολή για δημοσίευση, ειδοποίηση ένστασης μπορεί να δοθεί, αναφορικά με τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.

Λόγοι διαγραφής από το μητρώο

10. —(1)Ο Έφορος δύναται, κατόπιν αίτησης, κατά τον καθορισμένο τρόπο, οποιουδήποτε επηρεαζομένου προσώπου, να διαγράψει συλλογικό εμπορικό σήμα από το μητρώο για το λόγο—

(α) Ότι ο ιδιοκτήτης δεν μπόρεσε να τηρήσει, ή να διασφαλίσει την τήρηση των κανονισμών που διέπουν τη χρήση εμπορικού σήματος, ή

(β) ότι έγινε τροποποίηση των κανονισμών, ούτως ώστε οι κανονισμοί—

(i) να μην ικανοποιούν πλέον την παράγραφο 5(2), ή

(ii) να είναι αντίθετοι με τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.

11. Πέραν των λόγων ακυρότητας που μπορεί να προκύψουν λόγω παραβίασης των διατάξεων των άρθρων 11, 13 και 14, η εγγραφή συλλογικού εμπορικού σήματος μπορεί να κηρυχθεί άκυρη και για το λόγο ότι το σήμα εγγράφηκε κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 6.

Σημείωση
26 του Ν.176(I)/2000Έναρξη ισχύος του N.176(I)/2000

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.176(I)/2000] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός από τη διάταξη του εδαφίου (7) του άρθρου 6 του βασικού νόμου όπως προστίθεται από την παράγραφο (δ) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, η οποία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.