Πρόστιμο για ψευδή απεικόνιση εμπορικού σήματος ως εγγεγραμμένου

83.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε απεικόνιση-

(α) σήματος το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα, ούτως ώστε αυτό να εμφανίζεται ως εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα. ή

(β) ενός μέρους εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος το οποίο δεν είναι μέρος που γράφτηκε χωριστά ως εμπορικό σήμα, ούτως ώστε αυτό να εμφανίζεται ότι γράφτηκε χωριστά. ή

(γ) ούτως ώστε να εμφανίζεται ότι εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα είναι εγγεγραμμένο αναφορικά με οποιαδήποτε εμπορεύματα ή υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία τούτο δεν είναι εγγεγραμμένο. ή

(δ) ούτως ώστε να εμφανίζεται ότι η εγγραφή εμπορικού σήματος παρέχει αποκλειστικό δικαίωμα στη χρήση αυτού υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις υπό τις οποίες, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που καταχωρήθηκαν στο μητρώο, η εγγραφή δεν παρέχει τέτοιο δικαίωμα,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιμο που δεν θα υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι πέντε λίρες.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, η χρήση στην Κύπρο αναφορικά με εμπορικό σήμα της λέξης “εγγεγραμμένο”, ή οποιασδήποτε άλλης λέξης που αναφέρεται είτε ρητά είτε σιωπηρά σε εγγραφή, θεωρείται ότι αναφέρεται σε εγγραφή στο μητρώο, εκτός-

(α) όταν η λέξη αυτή χρησιμοποιείται φυσιολογικά συνδυασμένη με άλλες λέξεις οι οποίες αναγράφονται με γράμματα τουλάχιστο τέτοιου μεγέθους όπως εκείνα με τα οποία αναγράφεται η λέξη αυτή και η οποία υποδηλώνει ότι η αναφορά, αφορά εγγραφή εμπορικού σήματος ως τέτοιου βάσει του δικαίου χώρας εκτός της Κύπρου, η οποία είναι χώρα βάσει του δικαίου της οποίας η εγγραφή στην οποία αναφέρεται βρίσκεται πράγματι σε ισχύ.

(β) όταν η λέξη αυτή (η οποία είναι λέξη άλλη από τη λέξη “εγγεγραμμένο”) είναι ως εκ της φύσης της τέτοια ώστε να υποδηλώνει ότι η αναφορά αφορά τέτοια εγγραφή όπως αναφέρθηκε αμέσως προηγουμένως. ή

(γ) όταν η λέξη αυτή χρησιμοποιείται αναφορικά με σήμα εγγεγραμμένο ως εμπορικό σήμα βάσει του δικαίου χώρας εκτός της Κύπρου και σε σχέση με εμπορεύματα ή υπηρεσίες τα οποία θα εξαχθούν στη χώρα αυτή.