vo o

1. v o v o o o.

v

2. o o -

" o" v o oo v v o v, v ooo v v oooo o, v, , vo, vovo vo v o o ooo v , o vov ov

"o" v ov vo o o, v oooo o o ooo vo ov v o o o o o o o, v v o o

"o oo" v o oo o o o o o.

o vo v v o oo oo

3. v vo o o oo, , v o oo o o o o v v ov o o oo v ooov ov o v o vv, o o o, o vo o.

oo

4. oo o ooo o vv o oov o o oo. o o oo o ov o o oo v v ooo o ov o o o v o v o ov, ovov, ov vov o.

o oo

5.-(1) v ooo ov v v o o o o oo v ovo o oo o o o.

(2) o oov o oo oov o ov v v v oo o v v v v v v o v o ov .

(3) o v v oooo o o oo oo v v v o o o.

(4) o o oo ooo v ov o o o o v .

(5) vovo o oo o o o o o oovo o oov v vv v ov oo o ooo o oo v v o o o.

(6) o o o o o o o (4) o o o o v oooo o v o o v v o v v v .

(7) o o oo o v v o oo.

v o ov o oo, v o ov o o o

6. o oov oo o v v o o o v o oo ov o o o vv o o o o oo ov o vov o v.

o oo

7. v vo o oo-

() v o, v o oo oo,

() v o oooo ovo v ooo , ooo o v oov o ov o o o o v o

() v o o o o v o o v o v v o o v vvov o, ooo v oooo o o v v v o oo

() ov o oo oo v vv o v ov ov v o oo.

oo oo

8. oo o oo ov ov o ooo v v v v o oo oo vo. o oo o o o o o o .

v o o o v vv v

9.-(1) o v o o oov ov o o o o o o vov ov o o oo o o vov v ov o.

(2) o vov o oo o oo v v o v o v v o v oooo vo, o o o v oov ov o v o o o ooo, o vo ov ooo vov v, ovv v v o () o o 13 o o o, o oo o ooo ov v .

(3) v o vov o oo ov o oo o o v v o o oo v o oo oo.

voo vv

10.-(1) v o oooo vo o o o oo v ov o voo ov o o o o o o o o v ov oo o v oo o o o ov o voo o ooo v o o o o o o o o o ovo, v , v.

(2) o oo o o o o v v vv o vv o ooo vo o o voo vo o vo o o vo o o v vo o oooo o v v 9 .. 1 .. o o vv o v v .

(3) o v v o ov o o o (1) o o o v v v o o o v o o o v v vv ov ov o.

o vo v o ov o o o

11. ovv v ovoov o o vv o oo o o o ov o o oov-

() ovoo v v ov ov o ov v ov o o o voo ov o o o o o o

() v o o o v v vv o voov ov v oo vov ov o ooov oov o:

o, voo, v o o o o o v o v vv , ovo , ov o ov o v, o ov ov v ov o v o vo o o o.

v oo vo o vov o o v v

12. v ooo o oooo o o ooo vo, vv , o vo, v o vo o o ooo o o , o vov o ov, o v, ovv v vv o oov o o , oooo ov , ov ov oo o vo o ooo o v, ovv v v o o o, v o oov o o .

o vo

13.-(1) o ov ooo vo o o o o oo o, :

() v o v vo v ov o o v v

() ov o o v v oooo o o o o v vo o o vo o oov voo ov o o o o o o

() ov o o v vo vo o o o vo o oov v o v voo

() v o v v o oo oooo o ooovo o o v v v v o vv , vo o oo o o o v v o oo o o

() ooo o o v v ov o oo

() ooo v oooo o o vo v o v v ov o o v v o v v v

() o oo, oooo o ooovo o oo, oo vo ooo o ov o v v v oo o oo o o ooo v o o ov.

(2) o o ooo v v o ooo v v (), () () o o (1) o o o v voo o o o v v v o v .

v oo ooovo oo

14. o oo v o ov o o o v o oooo o ooovo o oo v v o o o v o oo o o o ooo v o v v v v v v o o o.

v v o vo

15. v o ov o v v vv o vv v o o o, o o o o v o , o oo v v, o v o v o o o vo o o ov, o oo o v oo o, v o o v , v o oo o v v o o v .

16.-(1) ovv v v o o 17 o o o, v o v oovo v o v v o oo o o o, o o o oo v v o ov oo o o o v oo o oo ovo v ov o o o o o o o o o v .

(2) o ooo ovo o o (1) o o o o oo o o o oo o o o o o v v oo o o o v o o.

ov o ov ov vo ov v o

17.-(1) v o o v o-

() o ooo , v v o o o o, o vo ov v o,

() o ooo v oovo v o v o oo o o o, oo oo o v o v o ,

o o o oo v v o ov oo o o o v oo oo ovo v ov o o o o o o o o o v , , v ooo o oooo o o, oovo v o v o o o oo o o o ov oo ov o o o o v o o v v ov o v v 30 31 o vo ov v o, ov ovv v vov o o ov vo ov o.

(2) v o o v o o ooo o o v v o o (1) o o 30 o vo ov v o o o ov v v v o o oo o, v o o (2) o o 30 o o v o, o vo o o vo o ov o o o o, oooo ovo o o oo o v , v v vv v v v v o oo.

(3) ooo ov o o v o, v vv o ov (v ) oo v o o o v o o o ov oo o o o o o 30(4) o vo ov v o v o v v v v o vov v ov o o o vov v v v () () o o (1) o o 27 o o vo.

o o vo ov v o

18. ovv v v o o 17 o o o, o ov vo ov v o, v oooo vo o o oo v v o o o oooo o o.

ov

19. o o ooo-

() v oo ooo o ov o o o ooo o o vo o oov v o () o o 13 o o o

() o vo o o o v ov ooo v ooo v oo o v ooo o o v o o o o,

v voo o o o v v v vv ooo oo o v v o v o ov o oo .

v o vo, ...

20. oooo o o o v v v v vv vv, o vv.

v v o oo v ov v vo

21. o oo v oo v ov o o oooo vo o o v v v o o o o vo o v v o oo o o .

oo

22. o oo o o o oooo o o o ov o oo v v ov v vvo o o o v v o o o o o ov ov o o o o ov o o o o oo v .

o o, . 131

I I 9(1)

.

vo o oo o o o o v ...............................................

1. vo .....................................................................................................................

( oo)

2. v ...............................................................................................................

3. ..................................................................................................................................

4. vo o

v o v

o ov

ov vv

5. v o o o vo o : (v , o)

6. o o o oov o:

vo . o vo oo _______________________

o o

7. o o o oov o ( o o oo):

o o o o

o o

8. v, v ov ( vo o)

9. ov o ...............................................................................

10. /v o o vo ov v o, . 25

11. o vo o ooo o ............................................................

12. o o o o oo, v ...............................................................

ovoo v ................................ o ...................................., 19..............

o

(: o o o v v ov o v o v v ov.)

, o ............................................................................... .......................................... v v o oo o v v oov ov oo oov o o o o o oo o vo o v v v o o o, . 131, v .

v v o v o o.

o

vov o v ....................... o .........................................., ov vvo ..................................................., ov ooo v o ( o ooo v v ................................................................., ov ooo o v).

o , o

oo vov o

ooo v o o.

o o, . 131

I I 10(1)

o ov oo o ....................................................

1. ...............................................................

2. vo, v o o v v o 5 o vo .................................................................................................................

3. o o o v v o o vo o o ov o:-

vo . o vo oo _______________________

o o o

4. o vo o ov o .................................................................

5. ov o vo v v o , ov ...................................................................................................

6. o o ov ov o .............................................

ov ........................................

o o oo

o

o o, . 131

III I 16(1)

o ov oo o o o ...........................................

o v oo o ................................................., ......................................... v v oov v o oov o oo o v v o o o, . 131:-

o vo ................................................................................................................ ................

o @ ........................... % ..................................... .................................... ................

vo o o ......................................................,.................... o

, ....................@ ........................... % v .

ovoo v ..................................... o ................................... 19 ..............

o o oo

o

o o, . 131

III I 17

o ov oo o o o .......................................

o v oo o ......................................................... ............................, o v o o ooo v v o vo ov v o, . 25, v v ov v o oov o oo o oo oo o v o v o v .

o vo ................................................................................................................ ................

o @ ........................... % ..................................... .................................... ................

vo o o ......................................................,.................... o

, ....................@ ...........................% v .

ovoo v ................................... o .................................. 19 ................

o o oo

o