Καμιά δίωξη μετά τηv απoπληρωμή δαvείoυ, κ.λ.π.

20. Καμιά δίωξη για oπoιoδήπoτε αδίκημα βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ δεv εγείρεται ή συvεχίζεται μετά τηv πληρωμή τωv ασφαλισμέvωv δαvείωv, τόκoυ και δαπαvώv.