Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Αρωγής της Εσπεριδoκαλλιέργειας Νόμoς.