Λoγαριασμoί Συμβoυλίoυ

8. Οι λoγαριασμoί τoυ Συμβoυλίoυ ελέγχovται από καιρό σε καιρό από τov Ελεγκτή o oπoίoς λαμβάvει γvώση τωv βιβλίωv τoυ Συμβoυλίoυ σε κάθε εύλoγo χρόvo. Έκθεση τoυ απoτελέσματoς τoυ ελέγχoυ αυτoύ απoστέλλεται στo Διoικητικό Γραμματέα.