Εγγραφή
Εγγραφή ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού

14. Το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό, αν υπάρχει, πρέπει να παραδίνεται στον έφορο εταιρειών και ο έφορος εταιρειών προβαίνει στην εγγραφή τους.

Αποτέλεσμα εγγραφής

15.-(1) Με την εγγραφή του ιδρυτικού εγγράφου εταιρείας ο έφορος πιστοποιεί ότι η εταιρεία συστάθηκε ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

(2) Από την ημερομηνία σύστασης της που αναφέρεται στο πιστοποιητικό σύστασης, όσοι προσυπόγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο μαζί με οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που από καιρό σε καιρό γίνονται μέλη της εταιρείας, θα αποτελούν νομικό πρόσωπο με το όνομα που περιλαμβάνεται στο ιδρυτικό έγγραφο ικανό να ασκήσει αμέσως όλες τις λειτουργίες μια συσταθείσας εταιρείας, και έχει διηνεκή διαδοχή και κοινή σφραγίδα, αλλά με τέτοια ευθύνη εκ μέρους των μελών να συνεισφέρουν στο ενεργητικό της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης της όπως αναφέρεται στο Νόμο αυτό.

Ισχύς συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την σύσταση εταιρείας.

15Α.-(1) Οποιαδήποτε σύμβαση, η οποία συνάπτεται πριν από την σύσταση εταιρείας από τα πρόσωπα που υπέγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο, ή από εξουσιοδοτημένα από αυτά πρόσωπα, επ’ ονόματι ή για λογαριασμό της υπό σύσταση εταιρείας, είναι προσωρινή και δεν δεσμεύει την εταιρεία μέχρι την ημερομηνία της συστάσεως. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, η σύμβαση καθίσταται δεσμευτική για την εταιρεία.

(2) Σε περίπτωση που τελικά η εταιρεία δεν συσταθεί, οι υποχρεώσεις που ανελήφθησαν από οποιοδήποτε πρόσωπο επ’ ονόματι ή για λογαριασμό της, είναι ισχυρές μόνον ως υποχρεώσεις των προσώπων αυτών. Η ευθύνη των προσώπων αυτών είναι απεριόριστη, από κοινού και κεχωρισμένως.

(3) Η κατά το εδάφιο (2) ευθύνη δεν υφίσταται σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις ρητώς ανελήφθησαν υπό την αίρεση της συστάσεως της εταιρείας.

Εξουσία εταιρείας να κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία

16.-(1) Εταιρεία που συστάθηκε σύμφωνα με το Νόμο αυτό έχει εξουσία να κατέχει χωρίς άδεια ακίνητη περιουσία σε οποιοδήποτε μέρος της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι εταιρεία που συστάθηκε με σκοπό την προαγωγή τέχνης, επιστήμης, θρησκείας, φιλανθρωπίας ή για οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο σκοπό που δεν έχει ως σκοπό το κέρδος για την εταιρεία ή τα μέλη της ατομικά, δεν θα κατέχει περισσότερα από έξι στρέμματα γης χωρίς την άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με άδεια να εξουσιοδοτεί οποιαδήποτε τέτοια εταιρεία να κατέχει γη σε τόση ποσότητα και με τέτοιους όρους που το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί ορθό.

(2) Άδεια που παραχωρείται με βάση το Νόμο αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να είναι σύμφωνα με τον τύπο, όπως επιτρέπουν οι περιστάσεις ή πιο κοντά στον τύπο που αναφέρεται στο Δεύτερο Παράρτημα.

Αναμφισβήτητο πιστοποιητικού σύστασης

17.-(1) Το πιστοποιητικό σύστασης που παραχωρείται από τον έφορο σχετικά με οποιοδήποτε οργανισμό, αποτελεί αναμφισβήτητη μαρτυρία ότι όλες οι απαιτήσεις του Νόμου αυτού που αφορούν την εγγραφή και τα προηγούμενα με την εγγραφή συναφή θέματα έχουν τηρηθεί, και ότι ο οργανισμός είναι εταιρεία που εγκρίθηκε για να εγγραφεί και εγγράφηκε δεόντως με βάση το Νόμο αυτό.

(2) Θέσμια δήλωση συμμόρφωσης προς όλες ή οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω απαιτήσεις από δικηγόρο που ασκεί το επάγγελμα και ανέλαβε τη σύσταση της εταιρείας ή από πρόσωπο που κατονομάζεται στο καταστατικό ως σύμβουλος ή γραμματέας της εταιρείας πρέπει να παραδίνεται στον έφορο και ο έφορος δύναται να αποδέχεται τη δήλωση αυτή ως ικανοποιητική μαρτυρία συμμόρφωσης.