Αποτέλεσμα εγγραφής

15.-(1) Με την εγγραφή του ιδρυτικού εγγράφου εταιρείας, το οποίο επισυνάπτεται στον καθορισμένο τύπο για τη σύσταση της εταιρείας, ο έφορος πιστοποιεί ότι η εταιρεία συστάθηκε ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

(2) Από την ημερομηνία σύστασης της που αναφέρεται στο πιστοποιητικό σύστασης, όσοι προσυπόγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο μαζί με οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που από καιρό σε καιρό γίνονται μέλη της εταιρείας, θα αποτελούν νομικό πρόσωπο με το όνομα που περιλαμβάνεται στο ιδρυτικό έγγραφο ικανό να ασκήσει αμέσως όλες τις λειτουργίες μια συσταθείσας εταιρείας, και έχει διηνεκή διαδοχή και κοινή σφραγίδα, αλλά με τέτοια ευθύνη εκ μέρους των μελών να συνεισφέρουν στο ενεργητικό της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης της όπως αναφέρεται στο Νόμο αυτό.