Εξουσία εταιρείας να κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία

16.-(1) Εταιρεία που συστάθηκε σύμφωνα με το Νόμο αυτό έχει εξουσία να κατέχει χωρίς άδεια ακίνητη περιουσία σε οποιοδήποτε μέρος της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι εταιρεία που συστάθηκε με σκοπό την προαγωγή τέχνης, επιστήμης, θρησκείας, φιλανθρωπίας ή για οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο σκοπό που δεν έχει ως σκοπό το κέρδος για την εταιρεία ή τα μέλη της ατομικά, δεν θα κατέχει περισσότερα από έξι στρέμματα γης χωρίς την άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με άδεια να εξουσιοδοτεί οποιαδήποτε τέτοια εταιρεία να κατέχει γη σε τόση ποσότητα και με τέτοιους όρους που το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί ορθό.

(2) Άδεια που παραχωρείται με βάση το Νόμο αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να είναι σύμφωνα με τον τύπο, όπως επιτρέπουν οι περιστάσεις ή πιο κοντά στον τύπο που αναφέρεται στο Δεύτερο Παράρτημα.