Εγγραφή ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού

14. Το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό, αν υπάρχει, πρέπει να παραδίνεται στον έφορο εταιρειών και ο έφορος εταιρειών κρατά και εγγράφει αυτά.