Τύποι ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού που απαιτούνται από το Νόμο

13. Ο τύπος-

(α) Του ιδρυτικού εγγράφου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές

(β) του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση και που δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο

(γ) του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση και που έχει μετοχικό κεφάλαιο,

είναι σύμφωνα με τους τύπους που αναφέρονται στον Πίνακα Β, Γ και Δ του Πρώτου Παραρτήματος, αντίστοιχα, ή όσο το δυνατό πιο κοντά σε αυτούς, όπως οι περιστάσεις επιτρέπουν.