Αλλαγή καταστατικού με ειδικό ψήφισμα

12.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού και των όρων που περιέχονται στο ιδρυτικό έγγραφο, εταιρεία δύναται με ειδικό ψήφισμα να αλλάσσει ή προσθέτει στο καταστατικό της.

(2) Οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη που γίνεται στο καταστατικό σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού είναι έγκυρη ωσάν να υπήρχε σε αυτό από την αρχή και υπόκειται με τον ίδιο τρόπο σε αλλαγή, με ειδικό ψήφισμα.