Εξουσίες και αρμοδιότητες του Εφόρου αναφορικά με τη διαμεσολάβηση

357.-(1) Ο Έφορος τηρεί Μητρώα Διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους και αποφασίζει αναφορικά με την εγγραφή ή διαγραφή οποιουδήποτε προσώπου σε τέτοιο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(2) Ο Έφορος ασκεί εποπτεία της ασκήσεως εργασιών διαμεσολάβησης και των διαμεσολαβητών που ασκούν τις εργασίες αυτές, κατά τα οριζόμενα στο παρόν Μέρος.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν στις εξουσίες του Εφόρου κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας αναφορικά με τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, και στην εποπτεία που ασκείται δυνάμει του παρόντος Μέρους.

(4) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, ο Έφορος συνεργάζεται με τις εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών ή τις ανάλογες εποπτικές αρχές τρίτων χωρών σε ότι αφορά την εποπτεία της άσκησης των εργασιών διαμεσολάβησης.