Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους

357.-(1) Το παρόν Μέρος θεσπίζει κανόνες αναφορικά με την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων στη Δημοκρατία.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στη Δημοκρατία ή επιθυμεί να εγκατασταθεί στη Δημοκρατία, προκειμένου να αναλάβει και να ασκήσει τη διανομή ασφαλιστικών ή/και αντασφαλιστικών προϊόντων.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζονται σε δευτε-ρεύουσας δραστηριότητας διαμεσολαβητές που ασκούν τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς το αγαθό ή την υπηρεσία που παρέχεται από προμηθευτή, σε περίπτωση που η ασφάλιση καλύπτει-

(i) τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας ή ζημιάς  αγαθού ή τη μη χρήση της υπηρεσίας που παρέχει ο προμηθευτής˙ ή

(ii) τη ζημιά ή απώλεια αποσκευών και τους άλλους κινδύνους που σχετίζονται με ταξίδι για το οποίο έγινε κράτηση από τον προμηθευτή·

(β) το ποσό των ασφαλίστρων που καταβλήθηκε για το ασφαλιστικό προϊόν δεν υπερβαίνει τα εξακόσια ευρώ (€600), υπολογιζόμενο αναλογικά σε ετήσια βάση·

(γ) ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (β), σε περίπτωση που η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς υπηρεσία που προβλέπεται στην παράγραφο (α) και η διάρκεια της υπηρεσίας είναι ίση ή μικρότερη των τριών (3) μηνών, το ποσό των ασφαλίστρων που καταβλήθηκε κατ’ άτομο δεν υπερβαίνει τα διακόσια ευρώ (€200).

(4) Σε περίπτωση που ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ασκεί δραστηριότητα διανομής μέσω δευτερεύουσας δραστηριότητας διαμεσολαβητή, ο οποίος εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3), η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο διαμεσολαβητής διασφαλίζουν ότι-

(α) Tίθενται στη διάθεση του πελάτη, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και τη διεύθυνσή τους και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 394ΙΗ, οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες και σε άλλους ενδιαφερομένους να υποβάλουν καταγγελίες·

(β) υπάρχουν κατάλληλες και αναλογικές διευθετήσεις με σκοπό τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις των άρθρων 394Γ και 394Ι και την εξέταση των απαιτήσεων και των αναγκών του πελάτη πριν από την πρόταση της σύμβασης·

(γ) το έγγραφο με τις πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν που αναφέρεται στο  εδάφιο (6) του άρθρου 394ΣΤ παρέχεται στον πελάτη πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται επίσης αναφορικά με  δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην εποπτεία του Εφόρου, σε σχέση με κινδύνους και υποχρεώσεις εκτός της Ένωσης.