Εξουσίες και αρμοδιότητες του Εφόρου αναφορικά με τη διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων

358.-(1) Ο Έφορος τηρεί Μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους και αποφασίζει αναφορικά με την εγγραφή σε ή τη διαγραφή από αυτά οποιουδήποτε προσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους. 

(2) Ο Έφορος  παρακολουθεί την αγορά διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, περιλαμβανομένης της αγοράς για συμπληρωματικά ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά, διανέμονται ή πωλούνται στη Δημοκρατία ή από τη Δημοκρατία, εποπτεύει τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και της διανομής αντασφαλιστικών προϊόντων και των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων ή αντασφαλιστικών προϊόντων και, όταν ενδείκνυται, επιβάλλει τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο κυρώσεις:

Νοείται ότι, δεν εμπίπτει στην έννοια των παραβάσεων του παρόντος Μέρους οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ ασφαλισμένου και προσώπου που ασκεί εργασίες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ή διανομής αντασφαλιστικών προϊόντων που απορρέουν από ασφαλιστική σύμβαση.

(3) Τηρουμένης της υποχρέωσης του Εφόρου για τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 65, ο Έφορος ανταλλάζει πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών αναφορικά με τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων και τους διανομείς αντασφαλιστικών προϊόντων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η  ορθή εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, και ειδικότερα πληροφορίες αναφορικά με-

(α) Tην καλή φήμη, τις επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων και των διανομέων αντασφαλιστικών προϊόντων, κατά τη διεργασία εγγραφής στα Μητρώα, σε διαρκή βάση∙

(β) την επιβολή οποιωνδήποτε κυρώσεων ή άλλων μέτρων σε διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων και σε διανομείς αντασφαλιστικών προϊόντων, πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη διαγραφή των εν λόγω διανομέων από το οικείο Μητρώο.

(4) Ο Έφορος ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 12, παράγραφος 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, καθώς και σχετικά με τις γενικής φύσης δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διανομείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων κατά την εγκατάστασή τους ή κατά την άσκηση δραστηριοτήτων διανομής ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων σε τρίτη χώρα.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν στις εξουσίες του Εφόρου κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας σε σχέση με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στην εποπτεία που ασκείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους.

(6) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, ο Έφορος συνεργάζεται με τις εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών ή με τις ανάλογες εποπτικές αρχές τρίτων χωρών σε ό,τι αφορά την εποπτεία της άσκησης δραστηριοτήτων διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων και με την EIOPA.