Άσκηση εργασιών διαμεσολάβησης στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό τομέα

358.-(1) Εργασίες διαμεσολάβησης στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό τομέα δύνανται να ασκούν οι ασφαλιστικοί ή αντασφαλιστικοί πράκτορες, οι μεσίτες ασφαλίσεων ή αντασφαλίσεων, οι ασφαλιστικοί ή αντασφαλιστικοί μεσάζοντες, οι ασφαλιστικοί ή αντασφαλιστικοί σύμβουλοι καθώς και οι συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο προς τούτο τηρούμενο αντίστοιχο Μητρώο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 370 του Νόμου.

(2) Καθένας που ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης κατά τα ανωτέρω, οφείλει όπως σε όλα τα έγγραφα που εκδίδει και σε όλες τις συναλλαγές στις οποίες προβαίνει, αναφέρει ρητώς την ιδιότητά του καθώς και τον αριθμό του πιστοποιητικού εγγραφής, το οποίο κατέχει.

(3) Όπου στο παρόν Μέρος γίνεται αναφορά σε εργασίες διαμεσολάβησης, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει άλλως, διαλαμβάνονται οι εργασίες ασφαλιστικής και οι εργασίες αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 369, δεν θεωρούνται ως εργασίες διαμεσολάβησης οι σχετικές δραστηριότητες όταν αναλαμβάνονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές επιχειρήσεις κράτους μέλους και ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτης χώρας καθώς και από υπαλλήλους τους οι οποίοι ενεργούν υπό την ευθύνη των επιχειρήσεων αυτών.

(5) Δεν θεωρούνται ως εργασίες διαμεσολάβησης οι δραστηριότητες περιστασιακής φύσεως οι οποίες συνίστανται στην παροχή πληροφοριών περί συμβάσεων ασφαλίσεως που δίδονται στο πλαίσιο άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας:

Νοείται ότι σκοπός της δραστηριότητας στο πλαίσιο της οποίας δίδονται οι πληροφορίες δεν είναι ούτε η παροχή βοηθείας για την κατάρτιση ή για την εκτέλεση συμβάσεως ασφαλίσεως ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ούτε η κατ’ επάγγελμα δραστηριότητες εκτίμησης και διακανονισμού ζημιών.