Αδειοδότηση νομικού προσώπου δραστηριοποιουμένου στην αγορά πιστωτικών διευκολύνσεων

5.-(1) Νομικό πρόσωπο, το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 και το οποίο προτίθεται να αναλάβει τη δραστηριότητα εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων στη Δημοκρατία πρέπει να είναι ειδικά αδειοδοτημένο και προς τούτο υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα αίτηση χορήγησης άδειας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας.

(β) την ταυτότητα των προσώπων που κατέχουν άμεσα ή/και έμμεσα, ειδική συμμετοχή, την ταυτότητα μέχρι των είκοσι (20) μεγαλύτερων μετόχων με συμμετοχή πέντε τοις εκατόν (5%) ή περισσότερη εκάστου.

(γ) την ταυτότητα των μελών του διοικητικού οργάνου.

(δ) ερωτηματολόγια, συμπληρωμένα από τα  πρόσωπα, τα οποία προβλέπονται  στις παραγράφους (β) και (γ) για την αξιολόγηση των κριτηρίων της φήμης των μετόχων και της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου, όπως αυτά καθορίζονται σε οδηγίες που εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα∙

(ε) την οργανωτική δομή της εταιρείας.

(στ) το πρόγραμμα λειτουργιών της εταιρείας.

(ζ) οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή/και αρχεία, τα οποία η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί σημαντικά για την αξιολόγηση της αίτησης.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα χορηγεί άδεια εφόσον ικανοποιηθεί ότι–

(α) H εταιρεία είναι σε θέση να συμμορφωθεί πλήρως προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(β)(i) οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν καλή φήμη, όπως αυτή ερμηνεύεται στις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, διαθέτουν χρηματοοικονομική ευρωστία και δεν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση ΅ε τη συμμετοχή τους στην αιτήτρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 ή 5 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου διαπράττουν ή αποπειρώνται να διαπράξουν ή συνωμοτούν για να διαπράξουν ή συμμετέχουν για να διαπραχθεί οποιοδήποτε αδίκημα και παρέχουν συνδρομή και βοήθεια ή συμβουλή στη διάπραξη τέτοιου αδικήματος ή ότι με τη συμμετοχή τους στην αιτήτρια εταιρεία αυξάνεται ο κίνδυνος διάπραξης τέτοιου αδικήματος·

(ii) τα μέλη του διοικητικού οργάνου της εταιρείας πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας∙

(γ) η εταιρεία διαθέτει οργανωτική δομή που της επιτρέπει να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(δ) το πρόγραμμα λειτουργιών της εταιρείας δεν δημιουργεί υποψία για την πιθανότητα δημιουργίας αρνητικού αντικτύπου στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη Δημοκρατία. και

(ε) λόγω των επαγγελματικών ή άλλων σχέσεων μεταξύ της αιτήτριας εταιρείας και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων, δεν υφίστανται στενοί δεσμοί που κατά την άποψή της να δύναται να αποτρέψουν την αποτελεσματική διεξαγωγή της εποπτείας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία προχωρήσει σε ανάθεση σημαντικών δραστηριοτήτων της σε διαχειριστή, η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί την οργανωτική δομή και το πρόγραμμα λειτουργιών της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ), σε συνάρτηση με την αξιολόγηση της οργανωτικής δομής και του προγράμματος λειτουργιών του διαχειριστή.

(3) Εάν η Κεντρική Τράπεζα δεν ικανοποιηθεί ότι η εταιρεία πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο εδάφιο (2), αρνείται τη χορήγηση της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου απαιτούμενης άδειας και ενημερώνει προς τούτο την αιτήτρια εταιρεία με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή της.

(4) Η απόφαση για χορήγηση ή άρνηση χορήγησης της απαιτούμενης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου άδειας, γνωστοποιείται στην αιτήτρια εταιρεία εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήψης της πλήρως συμπληρωμένης αίτησης χορήγησης άδειας ή σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή από την αιτήτρια εταιρεία επιπρόσθετων πληροφοριών οι οποίες δυνατό να απαιτηθούν από αυτήν.

(5) Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί στην ιστοσελίδα της πλήρως ενημερωμένο κατάλογο με τα ονόματα όλων των αδειοδοτημένων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων.

(6) Οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, νομικά πρόσωπα, επιτρέπεται να δραστηριοποιείται στην εξαγορά πιστωτικών διευκολύνσεων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου χωρίς την εξασφάλιση της απαιτούμενης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου άδειας, εφόσον η άδεια διά της οποίας αυτό νομιμοποιείται να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, δεν απαγορεύει σε αυτό την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας.

(7) Πρόσωπο, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται να χορηγεί πιστωτική διευκόλυνση, στο πλαίσιο των εργασιών του.

(8) Οι εταιρείες που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ως εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου και δεν αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.