Αδειοδότηση νομικού προσώπου δραστηριοποιουμένου στην εξαγορά πιστωτικών διευκολύνσεων

5.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (6), νομικό πρόσωπο το οποίο προτίθεται να αναλάβει τη δραστηριότητα εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων στη Δημοκρατία πρέπει να είναι ειδικά αδειοδοτημένο και προς τούτο υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα αίτηση χορήγησης άδειας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας.

(β) την ταυτότητα των άμεσων ή/και έμμεσων μετόχων, την ταυτότητα των προσώπων τα οποία έχουν ειδικές συμμετοχές και το ποσό της συμμετοχής αυτής ή σε περίπτωση που δεν κατέχονται ειδικές συμμετοχές, την ταυτότητα μέχρι των είκοσι (20) μεγαλύτερων μετόχων με συμμετοχή πέντε τοις εκατόν (5%) ή περισσότερη εκάστου.

(γ) την ταυτότητα των συμβούλων.

(δ) ερωτηματολόγια συμπληρωμένα από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (β) και (γ) πρόσωπα για την αξιολόγηση των κριτηρίων ικανότητας και καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται σε οδηγία που εκδίδεται από την Κεντρική Τράπεζα.

(ε) την οργανωτική δομή της εταιρείας.

(στ) το πρόγραμμα λειτουργιών της εταιρείας.

(ζ) οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή/και αρχεία, τα οποία η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί σημαντικά για την αξιολόγηση της αίτησης.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα χορηγεί άδεια εφόσον ικανοποιηθεί ότι–

(α) H εταιρεία είναι σε θέση να συμμορφωθεί πλήρως προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(β) οι μέτοχοι και οι σύμβουλοι της εταιρείας έχουν καλή φήμη, επαρκή γνώση, ικανότητες και εμπειρία για να ασκούν τις αρμοδιότητές τους και πληρούν τα κριτήρια της ικανότητας και καταλληλότητας∙

(γ) η εταιρεία διαθέτει οργανωτική δομή που της επιτρέπει να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(δ) το πρόγραμμα λειτουργιών της εταιρείας δεν δημιουργεί υποψία για την πιθανότητα δημιουργίας αρνητικού αντικτύπου στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη Δημοκρατία. και

(ε) λόγω των επαγγελματικών ή άλλων σχέσεων μεταξύ της αιτήτριας εταιρείας και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων, δεν υφίστανται στενοί δεσμοί που κατά την άποψή της να δύναται να αποτρέψουν την αποτελεσματική διεξαγωγή της εποπτείας.

(3) Εάν η Κεντρική Τράπεζα δεν ικανοποιηθεί ότι η εταιρεία πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο εδάφιο (2), αρνείται τη χορήγηση της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου απαιτούμενης άδειας και ενημερώνει προς τούτο την αιτήτρια εταιρεία με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή της.

(4) Η απόφαση για χορήγηση ή άρνηση χορήγησης της απαιτούμενης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου άδειας, γνωστοποιείται στην αιτήτρια εταιρεία εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήψης της πλήρως συμπληρωμένης αίτησης χορήγησης άδειας ή σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή από την αιτήτρια εταιρεία επιπρόσθετων πληροφοριών οι οποίες δυνατό να απαιτηθούν από αυτήν.

(5) Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί στην ιστοσελίδα της πλήρως ενημερωμένο κατάλογο με τα ονόματα όλων των αδειοδοτημένων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων.

(6) Οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, νομικά πρόσωπα, επιτρέπεται να δραστηριοποιείται στην εξαγορά πιστωτικών διευκολύνσεων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου χωρίς την εξασφάλιση της απαιτούμενης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου άδειας, εφόσον η άδεια διά της οποίας αυτό νομιμοποιείται να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, δεν απαγορεύει σε αυτό την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας.