Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Νομικών Οντοτήτων

61Β.-(1)(α) Σωματείο, Ίδρυμα, Ομοσπονδία, Ένωση, κατά την έννοια που αποδίδεται σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, και ίδρυμα κατά την έννοια που αποδίδεται σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου αποκτά και φυλάσσει επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους αυτού, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τα δικαιώματα που κατέχουν οι πραγματικοί δικαιούχοι εάν αυτό εφαρμόζεται.

(β) Οι πραγματικοί δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων μέσω δικαιωμάτων ψήφου, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας,  ή ελέγχου με άλλα μέσα, του συνόλου των αναφερομένων στην παράγραφο (α) νομικών οντοτήτων, παρέχουν σε αυτές όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (α) απαιτήσεις.

(2) Αναφερόμενη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) νομική οντότητα παρέχει στις υπόχρεες οντότητες, επιπρόσθετα από τις πληροφορίες σχετικά με τον νόμιμο δικαιούχο, πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, όταν οι υπόχρεες οντότητες λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(3) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, η Μονάδα, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και η Αστυνομία, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, δύνανται να έχουν εγκαίρως πρόσβαση στις αναφε-ρόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες.

(4)(α) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες καταχωρίζονται σε Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Νομικών Οντοτήτων.

(β) Το Μητρώο καταρτίζεται, τηρείται και δημοσιεύεται από τον Γενικό Έφορο ο οποίος,  ως η αρχή τήρησης του Μητρώου, φυλάσσει πληροφορίες σχετικά με τις νομικές οντότητες και τους πραγματικούς δικαιούχους τους.

(γ) Τα χαρακτηριστικά, η ίδρυση και λειτουργία του Μητρώου, η διαδικασία και εξασφάλιση δικαιώματος ή νομιμοποίησης πρόσβασης σε αυτό, καθώς και οποιαδήποτε συναφή θέματα για τα οποία γίνεται αναφορά στον παρόντα Νόμο, καθορίζονται σε Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, από την αρχή τήρησης του Μητρώου, οι οποίες  είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται:

Νοείται ότι, στις προβλεπόμενες στην παρούσα παράγραφο Οδηγίες καθορίζονται οι λεπτομέρειες και εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου από τα υπόχρεα πρόσωπα.

(5)(α) Οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Μητρώο είναι επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες.

(β) Οι υπόχρεες οντότητες αναφέρουν  στον Γενικό Έφορο οποιαδήποτε διαφορά εντοπίζουν μεταξύ των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Μητρώο και των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους:

Νοείται ότι, αντίστοιχη υποχρέωση αναφοράς έχουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) αρχές, σε περίπτωση που εντοπίζουν τέτοιες αναντιστοιχίες και κρίνουν τέτοια αναφορά σκόπιμη, εφόσον η αναφορά αυτή δεν παρεμβαίνει αδικαιολόγητα στις λειτουργίες τους.

(γ) Ο Γενικός Έφορος, διασφαλίζει μέσω των προβλεπόμενων στο εδάφιο (4) Οδηγιών ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυση διαφορών και την δυνατότητα να περιληφθεί σχετική μνεία στο Μητρώο μέχρι την επίλυσή τους.

(6)(α) Τα ακόλουθα πρόσωπα έχουν, σε κάθε περίπτωση, πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο μέσω του Μητρώου:

(i) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, η Μονάδα, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και η Αστυνομία χωρίς κανένα περιορισμό·

(ii) οι υπόχρεες οντότητες, στο πλαίσιο της λήψης των μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας για τον πελάτη τα οποία καθορίζονται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, δεν επιτρέπεται σε υπόχρεη οντότητα να βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Μητρώο για την εκπλήρωση των απαιτήσεων των μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας για τον πελάτη που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι πιο πάνω αναφερόμενες απαι-τήσεις πληρούνται χρησιμοποιώντας προσέγγιση που βασίζεται σε εκτίμηση του κινδύνου·

(iii) μέλος του ευρύτερου κοινού έχει πρόσβαση στο όνομα, στο μήνα και στο έτος γέννησης, στην υπηκοότητα και στη χώρα διαμονής του πραγματικού δικαιούχου, καθώς και στο είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει, εάν αυτό εφαρμόζεται.

(β) Ο Γενικός Έφορος, δύναται να εφαρμόσει την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο που προβλέπεται στις παραγράφους (ii) και (iii) της παραγράφου (α) υπό τον όρο της ηλεκτρονικής εγγραφής και καταβολής τέλους που καθορίζεται στις προβλεπόμενες στο εδάφιο (4) Οδηγίες, το οποίο δεν υπερβαίνει τα διοικητικά έξοδα της διάθεσης των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών της συντήρησης και της ανάπτυξης του Μητρώου.

(7)(α) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, η Μονάδα, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας η Αστυνομία, έχουν ταχεία και απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Μητρώο, χωρίς να ειδοποιούνται οι σχετικές νομικές οντότητες για την εν λόγω πρόσβαση.

(β) Οι υπόχρεες οντότητες έχουν ταχεία πρόσβαση στο αναφερόμενο στο εδάφιο (4) κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, όταν λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας ως προς τον πελάτη τα οποία καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(γ) Τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) πρόσωπα, με βάση τα δικαιώματα πρόσβασης που προβλέπει το εδάφιο αυτό.

(8) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, η Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και η Μονάδα παρέχουν εγκαίρως και δωρεάν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές και τις Μονάδες άλλων κρατών μελών.

(9)(α) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται σε Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται να προβλεφθούν κατά περίπτωση εξαιρέσεις από την πρόσβαση στο σύνολο ή μέρος των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, σε περίπτωση που η πρόσβαση που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (ii) και (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) θα εξέθετε τον πραγματικό δικαιούχο σε δυσανάλογο κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής,  εκβιασμού, εκβίασης, παρενόχλησης, βίας ή εκφοβισμού ή σε περίπτωση που ο πραγματικός δικαιούχος είναι ανήλικος ή με άλλο τρόπο νομικά ανίκανος:

Νοείται ότι, οι προβλεπόμενες στην παρούσα παράγραφο εξαιρέσεις δεν ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

(β) Στη βάση των εκδιδόμενων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου Οδηγιών, πρόσωπο δύναται να αιτηθεί στον Γενικό Έφορο εξαίρεση δημοσιοποίησης πληροφοριών σε σχέση με τον πραγματικό δικαιούχο.

(γ) Η απόφαση του Γενικού Εφόρου σε αίτηση εξαίρεσης δημοσιοποίησης στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο, υπόκειται σε προσφυγή δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος:

Νοείται ότι, καμία απόφαση, διάταγμα ή ειδοποίηση του Γενικού Εφόρου σε αίτηση εξαίρεσης, καθίσταται εκτελεστέα πριν από την πάροδο εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κοινοποίησή της προς τον αιτητή ή ενόσω εκκρεμεί προσφυγή κατά της εν λόγω απόφασης, ασκηθείσα δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(δ) Ο Γενικός Έφορος δημοσιοποιεί ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των εξαιρέσεων που χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α), και τους λόγους στους οποίους στηρίχθηκαν και υποβάλλει τα σχετικά δεδομένα στην Επιτροπή.

(10)(α) Ο Γενικός Έφορος, φυλάσσει τις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους για τις  νομικές οντότητες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες ή έχουν την έδρα τους στην Δημοκρατία.

(β) Ο Γενικός Έφορος, δύναται να καθορίζει μέσω των προβλεπόμενων το εδάφιο (4) Οδηγιών τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται στο Μητρώο, καθώς και τη διαδικασία και χρονικά περιθώρια γνωστοποίησης αυτών σχετικά με τις νομικές οντότητες.

(γ) Κάθε νομική οντότητα, καθώς και κάθε αξιωματούχος της, έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Μητρώο με τα στοιχεία των τελικών δικαιούχων, στη βάση των προβλεπόμενων στο εδάφιο (4) Οδηγιών:

Νοείται ότι, η αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο υποχρέωση ενημέρωσης, εφαρμόζεται υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται στις Οδηγίες και στα φυσικά πρόσωπα τα οποίο είναι τελικοί δικαιούχοι των νομικών οντοτήτων.

(δ) Η υποχρέωση των αναφερομένων στην παράγραφο (γ) προσώπων για ενημέρωση του Μητρώου υφίσταται και αναφορικά με ενημέρωση αλλαγής του πραγματικού δικαιούχου νομικής οντότητας στο χρονικό πλαίσιο που καθορίζεται στις προβλεπόμενες στο εδάφιο (4) Οδηγίες.

(ε) Πρόσωπο, το οποίο αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών οντοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Οδηγιών, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).

(στ) Πρόσωπο, το οποίο, μετά από σχετική ειδοποίηση από την αρχή τήρησης του Μητρώου,

(i) αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών οντοτήτων οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), όπως οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Οδηγιών ή/και

(ii) κατά την παροχή πληροφοριών προς τον Γενικό Έφορο για σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Οδηγιών, προβαίνει, εν γνώση του σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς τους πραγματικούς δικαιούχους νομικής οντότητας,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του,  υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(ζ) Νομικό πρόσωπο και οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου αυτού, ο γενικός διευθυντής, ο γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος ή άλλο όργανο διοικήσεως του νομικού αυτού προσώπου, που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος υπέχει ποινικής ευθύνης σε σχέση με το προβλεπόμενο στη παράγραφο (στ) ποινικό αδίκημα.

(11)(α) Το Μητρώο διασυνδέεται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας που συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (1) του άρθρου 22 της Οδηγίας 2017/1132 και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζονται από τις εκτελεστικές πράξεις που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 της εν λόγω Οδηγίας και με το άρθρο 31α της Οδηγίας της Ε.Ε.

(β) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες διατίθενται μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων που θεσπίστηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 της Οδηγίας 2017/1132 σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (6) και (7) του παρόντος άρθρου.

(γ) Ο Γενικός Έφορος δύναται να καθορίσει μηχανισμούς και διαδικασία σχετικά με την αναφερόμενη στο παρόν εδάφιο  διασύνδεση του Μητρώου και να καθορίσει μέτρα και διαδικασίες για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που αντιστοιχούν στους πραγματικούς δικαιούχους των νομικών οντοτήτων και διατίθενται μέσω του συστήματος διασύνδεσης, είναι επικαιροποιημένες.

(δ) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες, καθίστανται διαθέσιμες μέσω του Μητρώου και μέσω του αναφερόμενου στην παράγραφο (β) συστήματος διασύνδεσης, για χρονική περίοδο μέχρι δέκα (10) έτη από τη διαγραφή της νομικής οντότητας από σχετικό μητρώο που τηρεί ο Γενικός Έφορος με βάση τον περί  Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο ή άλλη νομοθεσία:

Νοείται ότι, μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη διαγραφή της νομικής οντότητας από το σχετικό μητρώο, η τήρηση των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) πληροφοριών στο Μητρώο και η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο διενέργειας διοικητικής ή ποινικής έρευνας, προς εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, από τις Εποπτικές Αρχές, καθώς και τη Μονάδα, το Τμήμα Φορολογίας, το Τμήμα Τελωνείων και την Αστυνομία.

(12) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

“Γενικός Έφορος” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων  και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου∙

“Μητρώο” σημαίνει το προβλεπόμενο στο εδάφιο (4) Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Νομικών Οντοτήτων.