Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παραμφερών Νομικών Διευθετήσεων στη Δημοκρατία

61Γ.-(1)(α) Εμπιστευματοδόχος ή επίτροπος σε ρητό εμπίστευμα (express trust), του οποίου η διαχείριση διενεργείται στη Δημοκρατία, αποκτά και διατηρεί επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους του εμπιστεύματος, οι οποίες περιλαμβάνουν την ταυτοποίηση-

(i) του ή των εμπιστευματοπάροχων,

(ii) του ή των εμπιστευματοδόχων,

(iii) του ή των προστατών, εάν υπάρχουν,

(iv) των δικαιούχων ή, σε περίπτωση που τα πρόσωπα που αποτελούν δικαιούχους του εμπιστεύματος δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη, της κατηγορίας προσώπων προς το συμφέρον της οποίας έχει κυρίως συσταθεί ή λειτουργεί το εμπίστευμα, και

(v) οποιουδήποτε άλλου φυσικού  προσώπου ασκεί τελικό έλεγχο επί του εμπιστεύματος μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας ή με άλλα μέσα.

(β) Πρόσωπο, το οποίο κατέχει ισοδύναμη θέση με εμπιστευ-ματοδόχο σε παρεμφερή νομική διευθέτηση της οποίας η διαχείριση διενεργείται στη Δημοκρατία, αποκτά και διατηρεί επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους της παρεμφερούς νομικής διευθέτησης, οι οποίοι κατέχουν θέση αντίστοιχη ή ανάλογη με τη θέση των προσώπων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii), (iii), (iv) και (v) της παραγράφου (α).

(2) Σε περίπτωση που εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή πρόσωπο, το οποίο κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση, συνάπτει επιχειρηματική σχέση ή πραγματοποιεί μεμονωμένη συναλλαγή που υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (β), (ε), (στ) και (ζ) του άρθρου 60, γνωστοποιεί στις υπόχρεες οντότητες την ιδιότητά του και παρέχει εγκαίρως τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες.

(3) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, η Μονάδα, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και η Αστυνομία έχουν πρόσβαση εγκαίρως στις πληροφορίες του εδαφίου (1).

(4)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων στη Δημοκρατία, στο οποίο καταχωρίζονται πληροφορίες σχετικά με ρητά εμπιστεύματα, παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις, τους πραγματικούς δικαιούχους των ρητών εμπιστευμάτων και τους πραγματικούς δικαιούχους παρεμφερών νομικών διευθετήσεων.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιοποιεί το Μητρώο στον διαδικτυακό της τόπο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αυτή αποφασίσει.

(γ) Η πρόσβαση στο μητρώο καθορίζεται με βάση τις διατάξεις  του εδαφίου (12).

(δ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίσει με Οδηγία της τι λογίζεται ως ρητό εμπίστευμα, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας, διαχείρισης, τήρησης, ενημέρωσης και επικαιροποίησης του Μητρώου.

(5)(α) Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου (γ), η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική.

(β) Στο Μητρώο εγγράφονται, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου (γ), ρητά εμπιστεύματα και παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις, ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε Μητρώο Εμπιστευμάτων το οποίο τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25Α του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου, εφόσον-

(i) o εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση είναι εγκατεστημένος ή διαμένει στη Δημοκρατία, ή

(ii) ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση,  ο οποίος είναι εγκατεστημένος ή διαμένει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνάπτει επιχειρηματική σχέση ή αποκτά ακίνητη περιουσία εξ ονόματος του ρητού εμπιστεύματος ή της παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στη Δημοκρατία.

(γ) Εξαιρούνται της εγγραφής στο Μητρώο ρητά εμπιστεύματα και παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις εφόσον παρέχεται πιστοποιητικό με την απόδειξη εγγραφής ή απόσπασμα των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο από μητρώο άλλου κράτους μέλους, το οποίο ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 31(3α) της Οδηγίας Ε.Ε., στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) Ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση είναι εγκατεστημένος ή διαμένει σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία· ή,

(ii) σε περίπτωση πέραν του ενός εμπιστευματοδόχου ρητού εμπιστεύματος ή προσώπου που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση, ο ένας εξ αυτών είναι εγκατεστημένος ή διαμένει στη Δημοκρατία· ή

(iii) ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση συνάπτει πολλαπλές επιχειρηματικές σχέσεις εξ ονόματος του ρητού εμπιστεύματος ή της παρεμφερούς νομικής διευθέτησης σε διαφορετικά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Δημοκρατίας.

(6)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση υποβάλλει  στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, γνωστοποιώντας πληροφορίες σχετικά με το ρητό εμπίστευμα ή την παρεμφερή νομική διευθέτηση και τους πραγματικούς δικαιούχους αυτού.

(β) Ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση μεριμνά και διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες.

(γ) Ο χρόνος υποβολής αίτησης εγγραφής ρητού εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης, οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφής, καθώς και η διαδικασία εγγραφής καθορίζονται με Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση οφείλει να συμμορφώνεται.

(7)(α) Ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε μεταβολή στα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν κατά την εγγραφή του στο Μητρώο, παρέχοντας πληροφορίες, οι οποίες είναι επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίσει τη διαδικασία και τον χρόνο γνωστοποίησης των μεταβολών,  με Οδηγία της με την οποία ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση οφείλει να συμμορφώνεται.

(8)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο τήρησης του Μητρώου διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την εγγραφή ρητού εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στο Μητρώο, να ζητήσει από τον εμπιστευματοδόχο  ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση, στοιχεία και πληροφορίες ή/και να του υποδείξει τροποποιήσεις.

(β) Ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση συμμορφώνεται με οποιοδήποτε αίτημα ή/και υπόδειξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α).

(9)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται-

(i) να εγκρίνει ή να  απορρίψει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο με βάση τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε Οδηγία,

(ii) να διαγράψει εγγεγραμμένο ρητό εμπίστευμα ή παρεμφερή νομική διευθέτηση από το Μητρώο όταν δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) ή όταν δεν είναι πλέον σε ισχύ το ρητό εμπίστευμα ή η παρεμφερής νομική διευθέτηση,

(iii) να αναστείλει την εγγραφή ρητού εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης, με βάση τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε Οδηγία,

(iv) σε περίπτωση μη προσκόμισης πληροφοριών για εγγραφή στο Μητρώο, ως αυτές καθορίζονται σε Οδηγία η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (6), να επιβάλει χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για κάθε  ημέρα συνέχισης της παράλειψης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000),

(v) σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή τις Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει αυτών  να λάβει όλα ή οποιαδήποτε από τα πιο κάτω μέτρα:

(αα) Χρηματική επιβάρυνση που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης· και

(ββ) αναστολή ή διαγραφή της εγγραφής ρητού εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης από το Μητρώο,

(vi) σε περίπτωση που πρόσωπο, κατά την παροχή ή/και γνωστοποίηση πληροφοριών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτών Οδηγιών, εν γνώση του ή κατόπιν αμέλειας παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή στοιχεία ή έγγραφα ή έντυπα ή αποκρύπτει ουσιώδη πληροφορία, να λάβει όλα ή οποιαδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (v) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου.

(β)(i) Πρόσωπο, το οποίο αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να υποβάλει ή/και να γνωστοποιήσει πληροφορίες προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτών Οδηγιών, επιπρόσθετα από το ότι διαπράττει παράβαση για την οποία επιβάλλεται διοικητική κύρωση κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο (v) της παραγράφου (α), είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη  ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(ii) Πρόσωπο το οποίο, εν γνώση του παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή στοιχεία ή έγγραφα ή έντυπα, ή αποκρύπτει ουσιώδεις πληροφορίες, επιπρόσθετα από το ότι διαπράττει παράβαση για την οποία επιβάλλεται διοικητική κύρωση κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο (vi) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) ή στις δύο αυτές ποινές.

(iii) Ποινική ευθύνη, για τα προβλεπόμενα στις υποπαραγράφους (i) και (ii) αδικήματα, που διαπράττονται από νομικό πρόσωπο υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου αυτού, ο γενικός διευθυντής, ο γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος ή άλλο όργανο διοικήσεως του νομικού αυτού προσώπου, που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος.

(10) Σε περίπτωση που εγγεγραμμένο ρητό εμπίστευμα ή εγγεγραμμένη νομική διευθέτηση διαγραφεί από το Μητρώο συνεπεία του ότι δεν υφίστανται οι  προϋποθέσεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) ή όταν δεν είναι πλέον σε ισχύ το ρητό εμπίστευμα ή η παρεμφερής νομική διευθέτηση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεχίζει να τηρεί στο Μητρώο τις πληροφορίες του εν λόγω ρητού εμπίστευματος ή της εν λόγω παρεμφερούς νομικής διευθέτηση και των πραγματικών δικαιούχων αυτών για χρονική περίοδο δέκα (10) ετών από την εν λόγω διαγραφή:

Νοείται ότι, μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη διαγραφή του ρητού εμπιστεύματος ή της παρεμφερούς νομικής διευθέτησης, η τήρηση των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) πληροφοριών στο Μητρώο και η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο διενέργειας διοικητικής ή ποινικής έρευνας, προς εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, από τις Εποπτικές Αρχές, καθώς και τη Μονάδα, το Τμήμα Φορολογίας, το Τμήμα Τελωνείων και την Αστυνομία.

(11)(α) Ο εμπιστευματοδόχος ρητού εμπιστεύματος ή το πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομική διευθέτηση καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλη ή/και συνδρομές για την εγγραφή ή/και ανανέωση της εγγραφής του ρητού εμπιστεύματος ή της παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στο Μητρώο, καθώς και για την υποβολή ή/και εξέταση αιτημάτων ή/και για τις γνωστοποιήσεις που αφορούν ρητό εμπίστευμα ή παρεμφερή νομική διευθέτηση εγγεγραμμένα στο Μητρώο ή/και για έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής ή αποσπάσματος των πληροφοριών για τον πραγματικό δικαιούχο ρητού εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίζει το ύψος των αναφερόμενων στην παράγραφο (α) τελών ή/και συνδρομών.

(γ) Τα τέλη και οι συνδρομές που καταβάλλονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) λογίζονται ως έσοδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής τους λαμβάνονται, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, δικαστικά μέτρα προς είσπραξή τους ως αστικό χρέος.

(12) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να παρέχει πρόσβαση στο Μητρώο-

(α) στην αρμόδια Εποπτική Aρχή, στη Μονάδα, στο Τμήμα Τελωνείων, στο Τμήμα Φορολογίας και στην Αστυνομία χωρίς κανένα περιορισμό,

(β) στις υπόχρεες οντότητες, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας για τον πελάτη τους, τα οποία καθορίζονται στα άρθρα 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 και 67:

Νοείται ότι, οι υπόχρεες οντότητες χρησιμοποιούν προσέγγιση που βασίζεται σε εκτίμηση του κινδύνου και δεν βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Μητρώο για την εκπλήρωση των απαιτήσεων λήψης των μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας για τον πελάτη τους,

(γ) σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, κατόπιν αιτήματός του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αποδεικνύει έννομο συμφέρον:

Νοείται ότι, οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση τέτοιο πρόσωπο αφορούν το όνομα, το μήνα και το έτος γέννησης, τη χώρα διαμονής και την υπηκοότητα των πραγματικών δικαιούχων, και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν στο ρητό εμπίστευμα ή παρεμφερή νομική διευθέτηση:

Νοείται περαιτέρω ότι, η ύπαρξη έννομου συμφέροντος δεικνύεται ικανοποιητικά όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδείξει ότι το συμφέρον του σχετίζεται αποκλειστικά και συμβάλλει στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στη βάση στοιχείων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου στοιχείων και πληροφοριών για προηγούμενες δραστηριότητες και ενέργειες που προέβη προς αυτήν την κατεύθυνση, και αποφασίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά περίπτωση,

(δ) σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο υποβάλλει γραπτό αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με ρητό εμπίστευμα  ή παρεμφερή νομική διευθέτηση που κατέχει ή έχει στον έλεγχό του, ελέγχουσα συμμετοχή σε εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα, μεταξύ άλλων, είτε μέσω άμεσου ή έμμεσου ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ή μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα, εξαιρουμένης συμμετοχής σε εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 61Α και στο εδάφιο (1) του άρθρου 61Β ή που συστάθηκαν σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, το φυσικό  ή νομικό πρόσωπο έχει πρόσβαση στο όνομα, στο μήνα και στο έτος γέννησης, στη χώρα διαμονής και στην υπηκοότητα των πραγματικών δικαιούχων και στο είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν στο ρητό εμπίστευμα ή την παρεμφερή νομική διευθέτηση.

(13)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται-

(i) υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (12), να παρέχει πρόσβαση ή να εγκρίνει ή να απορρίψει αίτημα πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο,

(ii) να καθορίσει με Οδηγία της τις διαδικασίες πρόσβασης ή έγκρισης αιτήματος πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο, καθώς και το είδος των πληροφοριών στο οποίο θα έχουν πρόσβαση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (12).

(β) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο (α) του εδαφίου (12) αρχές και τα αναφερόμενα στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (12) πρόσωπα συμμορφώνονται με την Οδηγία που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) και εγγράφονται ηλεκτρονικά στο Μητρώο.

(14)(α) Τα αναφερόμενα στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (12) πρόσωπα καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλη ή/και συνδρομές για την πρόσβασή τους στο Μητρώο.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να καθορίζει το ύψος των προβλεπόμενων στην παράγραφο (α) τελών ή/και συνδρομών), τα οποία δεν υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος της διάθεσης των πληροφοριών, περιλαμβανομένου και του κόστους ανάπτυξης και διατήρησης του Μητρώου.

(γ) Τα τέλη και οι συνδρομές που καταβάλλονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) λογίζονται έσοδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής τους λαμβάνονται, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, δικαστικά μέτρα προς είσπραξή τους ως αστικό χρέος.

(15)(α) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο (α) του εδαφίου (12) αρχές, εφόσον  κρίνουν την αναφορά σκόπιμη και όταν αυτή η αναφορά δεν θα παρέμβει αδικαιολόγητα στις λειτουργίες τους, καθώς και οι υπόχρεες οντότητες που έχουν πρόσβαση δυνάμει των διατάξεων  παραγράφου (β) του εδαφίου (12) αναφέρουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαφορές και αναντιστοιχίες που εντοπίζουν μεταξύ των πληροφοριών που τηρούνται στο Μητρώο και αυτών που έχουν στη διάθεσή τους ως προς τους πραγματικούς δικαιούχους των ρητών εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών διευθετήσεων.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προς επίλυση των αναφερόμενων στην παράγραφο (α) διαφορών και αναντιστοιχιών έγκαιρα και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, δύναται να περιλάβει σχετική μνεία στο Μητρώο μέχρι την επίλυσή τους.

(16)(α)(i) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν λεπτομερούς  αξιολόγησης της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων, να εξαιρεί κατά περίπτωση από την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο εγγεγραμμένου ρητού εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης στο Μητρώο, σε περίπτωση που η παροχή πρόσβασης στα αναφερόμενα στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (12) πρόσωπα θα εξέθετε τον πραγματικό δικαιούχο σε δυσανάλογο κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής,  εκβιασμού, εκβίασης, παρενόχλησης, βίας ή εκφοβισμού ή σε περίπτωση που ο πραγματικός δικαιούχος είναι ανήλικος ή με άλλο τρόπο νομικά ανίκανος.

(ii) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίσει σε Οδηγία της τις εξαιρετικές περιπτώσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i).

(iii) Στη βάση της εκδιδόμενης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαι-αγοράς πρόσωπο δύναται να αιτηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εξαίρεση δημοσιοποίησης πληροφοριών σε σχέση με τον πραγματικό δικαιούχο.

(iv) Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε αίτηση εξαίρεσης δημοσιοποίησης στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο, υπόκειται σε προσφυγή δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος:

Νοείται ότι, καμία απόφαση ή ειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε αίτηση εξαίρεσης, καθίσταται εκτελεστέα πριν από την πάροδο εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κοινοποίησή της προς τον αιτητή, ή ενόσω εκκρεμεί προσφυγή κατά της εν λόγω απόφασης, ασκηθείσα δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(β) Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο (α) εξαιρέσεις δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) για τις υπόχρεες οντότητες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 2Α όταν είναι πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί· και

(ii) για τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (12).

(γ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιοποιεί ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των εξαιρέσεων που χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων  της παραγράφου (α) και τους λόγους στους οποίους στηρίχθηκαν και υποβάλλει τα στοιχεία στην Επιτροπή.

(17)(α) Το Μητρώο διασυνδέεται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας που συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (1) του άρθρου 22 της Οδηγίας 2017/1132 και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζονται από τις εκτελεστικές πράξεις που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 της εν λόγω Οδηγίας και με το άρθρο 31α της Οδηγίας της Ε.Ε..

(β) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (12), της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (13) και του εδαφίου (15), οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες διατίθενται μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (2) του  άρθρου 22 της Οδηγίας 2017/1132.

(γ) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες για το ρητό εμπίστευμα ή την παρεμφερή νομική διευθέτηση παραμένουν διαθέσιμες μέσω του αναφερόμενου στην παράγραφο (α) συστήματος διασύνδεσης για χρονική περίοδο δέκα (10) ετών από την έλευση των προϋποθέσεων της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) ή εφόσον δεν είναι πλέον σε ισχύ το ρητό εμπίστευμα ή η παρεμφερής νομική διευθέτηση:

Νοείται ότι, μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη διαγραφή  του ρητού εμπιστεύματος ή εγγεγραμμένης παρεμφερούς νομικής διευθέτησης, η τήρηση των πληροφοριών που προβλέπονται στο εδάφιο (1) στο Μητρώο και η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο διενέργειας διοικητικής ή ποινικής έρευνας, προς εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ε.Ε..

(18) Η πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο συνάδει με τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

(19) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο (α) του εδαφίου (12) αρχές παρέχουν εγκαίρως και δωρεάν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (3) στις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών μελών.

(20)(α) Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου που προβλέπουν για την έκδοση Οδηγιών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  δύναται να εκδίδει Οδηγία, η οποία καθορίζει ή/και εξειδικεύει οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού ή/και εξειδίκευσης σχετικά με το παρόν άρθρο.

(β) Η συμμόρφωση με τις Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική για τα πρόσωπα στα οποία αυτές απευθύνονται και παράβαση της εφαρμογής οποιασδήποτε από αυτές συνιστά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(21) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

“εμπιστευματοδόχος” σημαίνει εμπιστευματοδόχο ή επίτροπο·

“Μητρώο” σημαίνει το προβλεπόμενο στο εδάφιο (4) Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθεήσεων.