Κεντρικό Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών, Λογαριασμών Πληρωμής και Θυρίδων Ασφαλείας

61Δ.-(1) Οι υπόχρεες οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 59 παρέχουν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, βάσει των διατάξεων του εδαφίου (9) του άρθρου 59, τις πιο κάτω πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών και τους τραπεζικούς λογαριασμούς προσδιοριζόμενους από αριθμό IBAN, όπως ορίζονται στην πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012 , σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009» και τις θυρίδες ασφαλείας που διατηρούν:

(α) Για τον κάτοχο λογαριασμού πελάτη και κάθε πρόσωπο που προτίθεται να ενεργήσει για λογαριασμό του πελάτη, το ονοματεπώνυμο και τα άλλα στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας που απαιτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 61·

(β) για τον πραγματικό δικαιούχο του κατόχου λογαριασμού πελάτη, το ονοματεπώνυμο και τα άλλα στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας που απαιτούνται, σύμφωνα με  τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 61·

(γ) για τον τραπεζικό λογαριασμό ή για τον λογαριασμό πληρωμών, ο αριθμός IBAN και η ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος του λογαριασμού·

(δ) για τη θυρίδα ασφαλείας, το ονοματεπώνυμο του μισθωτή και τα άλλα στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας που απαιτούνται σύμφωνα με  τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 61.

(2) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες φυλάσσονται ηλεκτρονικά σε Κεντρικό Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών, Λογαριασμών Πληρωμής και Θυρίδων Ασφαλίας, το οποίο τηρεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου:

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κοινοποιεί στην Επιτροπή τα χαρακτηριστικά του πιο πάνω μητρώου.

(3) Η Μονάδα και η Αστυνομία, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και το Τμήμα Φορολογίας και το Τμήμα Τελωνείων, στο πλαίσιο διερεύνησης και δίωξης των αναφερόμενων στις διατάξεις του άρθρου 3 αδικημάτων, δύνανται να έχουν άμεση πρόσβαση, απευθείας και χωρίς παρεμβολές, στις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες:

Νοείται ότι, η Μονάδα δύναται να παρέχει εγκαίρως τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιεσδήποτε άλλες αντίστοιχες μονάδες του εξωτερικού.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να απαιτήσει από τις υπόχρεες οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 59 να της παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο (1), οι οποίες θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την ίδια, τη Μονάδα, την Αστυνομία, το Τμήμα Φορολογίας, ή το Τμήμα Τελωνείων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.