Πληροφορίες που τηρούνται από εμπιστευματοδόχο ή επίτροπο σε ρητό εμπίστευμα

61Β. (1) Εμπιστευματοδόχος ή επίτροπος σε ρητό εμπίστευμα (express trust) αποκτά και διατηρεί επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους του εμπιστεύματος, οι οποίες περιλαμβάνουν την ταυτότητα -

(α) Του εμπιστευματοπαρόχου,

(β) του εμπιστευματοδόχου ή επιτρόπου,

(γ) του προστάτη,

(δ) του δικαιούχου ή της κατηγορίας δικαιούχου, και

(ε) οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο επί του εμπιστεύματος.

(2) Όταν εμπιστευματοδόχος ή επίτροπος γνωστοποιεί συνάπτει επιχειρηματική σχέση ή πραγματοποιεί μεμονωμένη συναλλαγή που υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στις παραγράφους (β) και (ε) του άρθρου 60, γνωστοποιεί στις υπόχρεες οντότητες την ιδιότητά του, καθώς και τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες.

(3) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας, η Μονάδα και η Αστυνομία δύνανται να έχουν πρόσβαση εγκαίρως στις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

(4) (α) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες φυλάσσονται σε κεντρικό μητρώο εμπιστευμάτων, όταν το ρητό εμπίστευμα (express trust) παράγει φορολογικές υποχρεώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία.

(β) Τα χαρακτηριστικά, η ίδρυση και η λειτουργία του αναφερόμενου στην παράγραφο (α) κεντρικού μητρώου εμπιστευμάτων, η πρόσβαση σ’ αυτό, καθώς και οποιαδήποτε συναφή θέματα, καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(5) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, η Μονάδα, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και η Αστυνομία έχουν έγκαιρη και απεριόριστη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους του  εμπιστεύματος χωρίς να ειδοποιείται το σχετικό εμπίστευμα.

(6) Οι Εποπτικές Αρχές,  η Μονάδα, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και η Αστυνομία είναι σε θέση να παρέχουν εγκαίρως τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές και τις Μονάδες άλλων κρατών μελών.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται σε άλλα είδη νομικών διευθετήσεων με δομή ή λειτουργία παρεμφερή με τα εμπιστεύματα.