Κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων

61Α.-(1)(α) Εταιρεία και άλλη νομική οντότητα που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία, αποκτά και φυλάσσει επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους της, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά με τα δικαιώματα που κατέχουν οι πραγματικοί δικαιούχοι.

(β) Οι πραγματικοί δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων δικαιούχων μέσω μετοχών, δικαιωμάτων ψήφου, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας,  μετοχών στον κομιστή ή ελέγχου με άλλα μέσα, των εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, παρέχουν στις εταιρείες και στις άλλες νομικές οντότητες όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (α) απαιτήσεις.

(2) Αναφερόμενη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) εταιρεία και νομική οντότητα παρέχει στις υπόχρεες οντότητες, επιπρόσθετα από τις πληροφορίες σχετικά με τον νόμιμο δικαιούχο, πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, όταν οι υπόχρεες οντότητες λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(3) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, η Μονάδα, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και η Αστυνομία, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, δύνανται να έχουν εγκαίρως πρόσβαση στις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες.

(4)(α) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες καταχωρίζονται σε Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων.

(β) Το Μητρώο καταρτίζεται, τηρείται και δημοσιεύεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, ο οποίος, ως η αρχή τήρησης του Μητρώου, φυλάσσει πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες και τους πραγματικούς δικαιούχους τους.

(γ) Τα χαρακτηριστικά, η ίδρυση και λειτουργία του Μητρώου, η διαδικασία και εξασφάλιση δικαιώματος ή νομιμοποίησης πρόσβασης σε αυτό, καθώς και οποιαδήποτε συναφή θέματα για τα οποία γίνεται αναφορά στον παρόντα Νόμο, καθορίζονται με Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου από την αρχή τήρησης του Μητρώου, οι οποίες είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται:

Νοείται ότι, με τις Οδηγίες που εκδίδονται από την αρχή τήρησης του Μητρώου, καθορίζονται οι λεπτομέρειες και εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου από τα υπόχρεα πρόσωπα.

(5)(α) Οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Μητρώο είναι επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες.

(β) Οι υπόχρεες οντότητες αναφέρουν στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη οποιαδήποτε διαφορά εντοπίζουν μεταξύ των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο που περιλαμβάνονται στο Μητρώο και αυτών που έχουν στη διάθεσή τους:

Νοείται ότι, αντίστοιχη υποχρέωση αναφοράς έχουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) αρχές, σε περίπτωση που εντοπίζουν τέτοιες αναντιστοιχίες και κρίνουν την αναφορά σκόπιμη, εφόσον η αναφορά αυτή δεν παρεμβαίνει αδικαιολόγητα στις λειτουργίες τους.

(γ) Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, διασφαλίζει μέσω των προβλεπόμενων στο εδάφιο (4) Οδηγιών ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυση των διαφορών και τη δυνατότητα να περιληφθεί σχετική μνεία στο Μητρώο μέχρι την επίλυση της διαφοράς.

(6)(α) Τα ακόλουθα πρόσωπα έχουν, σε κάθε περίπτωση, πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο μέσω του Μητρώου:

(i) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, η Μονάδα, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και η Αστυνομία χωρίς κανένα περιορισμό·

(ii) οι υπόχρεες οντότητες, στο πλαίσιο της λήψης των μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας για τον πελάτη τα οποία καθορίζονται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, δεν επιτρέπεται σε υπόχρεη οντότητα να βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Μητρώο για την εκπλήρωση των απαιτήσεων των μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας για τον πελάτη που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι πιο πάνω αναφερόμενες απαιτήσεις πληρούνται χρησιμοποιώντας προσέγγιση που βασίζεται σε εκτίμηση του κινδύνου·

(iii) μέλος του ευρύτερου κοινού έχει πρόσβαση στο όνομα, στο μήνα και στο έτος γέννησης, στην υπηκοότητα και στη χώρα διαμονής του πραγματικού δικαιούχου, καθώς και στο είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει.

(β) Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, εφαρμόζει την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο που προβλέπεται στις παραγράφους (ii) και (iii) της παραγράφου (α) υπό τον όρο της ηλεκτρονικής εγγραφής και καταβολής τέλους που καθορίζεται στις προβλεπόμενες στο εδάφιο (4) Οδηγίες, το οποίο δεν υπερβαίνει τα διοικητικά έξοδα της διάθεσης των πληροφοριών, συμπεριλαμβανο-μένων των δαπανών της συντήρησης και της ανάπτυξης του Μητρώου.

(7)(α) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, η Μονάδα, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας η Αστυνομία έχουν ταχεία και απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που διατηρούνται στο Μητρώο, χωρίς να ειδοποιούνται οι σχετικές εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες για την εν λόγω πρόσβαση.

(β) Οι υπόχρεες οντότητες έχουν ταχεία πρόσβαση στο Μητρώο, όταν λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας ως προς τον πελάτη τα οποία καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(γ) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) έχουν πρόσβαση στο Μητρώο, με βάση τα δικαιώματα πρόσβασης που προβλέπονται στο εδάφιο αυτό.

(8)  Η αρμόδια Εποπτική Αρχή, η Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και η Μονάδα παρέχουν εγκαίρως και δωρεάν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές και τις Μονάδες άλλων κρατών μελών.

(9)(α) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται σε Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται να προβλεφθούν κατά περίπτωση εξαιρέσεις από την πρόσβαση στο σύνολο ή μέρος των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο  σε περίπτωση που η πρόσβαση που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (ii) και (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) θα εξέθεται τον πραγματικό δικαιούχο σε δυσανάλογο κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, εκβίασης, παρενόχλησης, βίας ή εκφοβισμού ή σε περίπτωση που ο πραγματικός δικαιούχος είναι ανήλικος ή με άλλο τρόπο νομικά ανίκανος:

Νοείται ότι, οι προβλεπόμενες στην παρούσα παράγραφο εξαιρέσεις δεν ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

(β) Στην βάση των εκδιδόμενων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου Οδηγιών, πρόσωπο δύναται να αιτηθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, εξαίρεση δημοσιοποίησης πληροφοριών σε σχέση με τον πραγματικό δικαιούχο.

(γ) Η απόφαση του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σε αίτηση εξαίρεσης δημοσιοποίησης στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο, υπόκειται σε προσφυγή δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος:

Νοείται ότι, καμία απόφαση, διάταγμα ή ειδοποίηση του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σε αίτηση εξαίρεσης, καθίσταται εκτελεστέα πριν από την πάροδο εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κοινοποίησή της προς τον αιτητή, ή ενόσω εκκρεμεί προσφυγή κατά της εν λόγω απόφασης ασκηθείσας δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(δ) Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, δημοσιοποιεί ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των εξαιρέσεων που χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α), και τους λόγους στους οποίους στηρίχθηκαν και υποβάλλει τα σχετικά δεδομένα στην Επιτροπή.

(10)(α) Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, φυλάσσει τις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους για εταιρείες και νομικές οντότητες που είναι εγγεγραμμένες ή έχουν την εταιρική έδρα τους στην Δημοκρατία.

(β) Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης δύναται να καθορίζει μέσω εκδιδόμενων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) Οδηγιών τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται στο Μητρώο, καθώς και τη διαδικασία και τα χρονικά περιθώρια γνωστοποίησής τους σχετικά με τις εταιρείες και νομικές οντότητες.

(γ) Κάθε εταιρεία και άλλη νομική οντότητα  καθώς και κάθε αξιωματούχος της, ενημερώνει το Μητρώο με τα στοιχεία των τελικών δικαιούχων, στη βάση των προβλεπομένων στο εδάφιο (4) Οδηγιών:

Νοείται ότι, η αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο υποχρέωση ενημέρωσης εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται στις Οδηγίες, και στα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι τελικοί δικαιούχοι των εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων.

(δ) Η υποχρέωση των αναφερόμενων στην παράγραφο (γ) προσώπων για ενημέρωση του Μητρώου, υφίσταται αναφορικά με αλλαγή του πραγματικού δικαιούχου εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας στο χρονικό πλαίσιο που καθορίζεται με τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (4) Οδηγίες.

(ε) Πρόσωπο, το οποίο αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, όπως οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Οδηγιών, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).

(στ) Πρόσωπο, το οποίο,  μετά από σχετική ειδοποίηση από την αρχή τήρησης του Μητρώου,

(i) αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, όπως οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Οδηγιών, ή/και

(ii) κατά την παροχή πληροφοριών προς τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη για σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Οδηγιών, προβαίνει, εν γνώσει του σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(η) Νομικό πρόσωπο και οποιοδήποτε από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτού, ο γενικός διευθυντής, ο γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος ή άλλο όργανο διοικήσεως του νομικού αυτού προσώπου, που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος υπέχει ποινική ευθύνη σε σχέση με το προβλεπόμενο στην παράγραφο (στ) ποινικό αδίκημα.

(11)(α) Το αναφερόμενο στο παρόν άρθρο Μητρώο διασυνδέεται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας που συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (1) του άρθρου 22 της Οδηγίας 2017/1132 και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζονται από τις εκτελεστικές πράξεις που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 24 της εν λόγω Οδηγίας και με το άρθρο 31α της Οδηγίας της Ε.Ε.

(β) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες διατίθενται μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων που θεσπίστηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 της Οδηγίας 2017/1132 σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (6) και (7) του παρόντος άρθρου.

(γ) Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης δύναται να καθορίσει μηχανισμούς και διαδικασία σχετικά με την αναφερόμενη στο παρόν εδάφιο διασύνδεση του Μητρώου και να καθορίσει μέτρα και διαδικασίες για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που αντιστοιχούν στους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων και διατίθενται μέσω του συστήματος διασύνδεσης, είναι επικαιροποιημένες.

(δ) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες μέσω του Μητρώου και μέσω του αναφερόμενου στο παρόν εδάφιο συστήματος διασύνδεσης των μητρώων, για χρονική περίοδο μέχρι δέκα (10) έτη από τη διαγραφή της εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας από σχετικό μητρώο που τηρεί ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο ή άλλη νομοθεσία:

Νοείται ότι, μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη διαγραφή της εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας από το αντίστοιχο μητρώο, η τήρηση των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) πληροφοριών στο Μητρώο και η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο διενέργειας διοικητικής ή ποινικής έρευνας, προς εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, από τις  Εποπτικές Αρχές, καθώς και τη Μονάδα, το Τμήμα Φορολογίας, το Τμήμα Τελωνείων και την Αστυνομία.

(12) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

“άλλη νομική οντότητα” σημαίνει νομική οντότητα που εγγράφεται στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη∙

“Μητρώο” σημαίνει το προβλεπόμενο στο εδάφιο (4) Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων.».