Συναλλαγές για λογαριασμό άλλου προσώπου

65. [Διαγράφηκε]