Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη

64.-(1) Υπόχρεη οντότητα εφαρμόζει αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, επιπλέον των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 60, 61 και 62, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όσον αφορά τις επιχειρηματικές σχέσεις ή τις συναλλαγές με τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, εφαρμόζονται τα ακόλουθα αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη:

(i) Συλλογή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τον πελάτη και τον πραγματικό δικαιούχο·

(ii) συλλογή πρόσθετων πληροφοριών για τον σχεδιαζόμενο χαρακτήρα της επιχειρηματικής σχέσης·

(iii) συλλογή πληροφοριών σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων και την πηγή του πλούτου του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου·

(iv) συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον σκοπό των συναλλαγών που σχεδιάζονται ή εκτελούνται·

(v) λήψη έγκρισης από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη για τη σύναψη ή τη διατήρηση επιχειρηματικής σχέσης με τέτοιο πρόσωπο·

(vi) διενέργεια αυξημένης εποπτείας της εν λόγω επιχειρημα-τικής σχέσης, μέσω αύξησης του αριθμού και της συχνότητας των ελέγχων που εφαρμόζονται, και μέσω επιλογής προτύπων των συναλλαγών που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης:

Νοείται ότι, δεν απαιτείται αυτόματη εφαρμογή αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σε περίπτωση υποκαταστήματος ή θυγατρικής πλειοψηφικής συμμετοχής που βρίσκεται σε τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οποίου/της οποίας έχει υπόχρεη οντότητα εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν το εν λόγω υποκατάστημα ή η εν λόγω θυγατρική πλειοψηφικής συμμετοχής τηρεί πλήρως τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε επίπεδο ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68Α και, στην περίπτωση αυτή, η υπόχρεη οντότητα χρησιμοποιεί προσέγγιση βάσει του κινδύνου·

(β) σε διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης που αφορούν εκτέλεση πληρωμών με ίδρυμα-πελάτη από τρίτη χώρα, πιστωτικό ίδρυμα και χρηματοπιστωτικός οργανισμός όταν συνάπτει επιχειρηματική σχέση-

(i) συλλέγει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το ίδρυμα-πελάτη για να καταστεί πλήρως κατανοητή η φύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του και να γίνει δυνατή η εκτίμηση, από τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, της φήμης του ιδρύματος και της ποιότητας της εποπτείας του,

(ii) αξιολογεί τα συστήματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει το ίδρυμα-πελάτης για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

(iii) λαμβάνει έγκριση από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη πριν από τη σύναψη νέων σχέσεων ανταπόκρισης,

(iv) τεκμηριώνει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του ιδρύματος-ανταποκριτή και του ιδρύματος-πελάτη,

(v) όσον αφορά τους λογαριασμούς πλάγιας πρόσβασης (payable-through accounts), διασφαλίζει ότι το ίδρυμα-πελάτης επαληθεύει την ταυτότητα των πελατών και ασκεί συνεχή δέουσα επιμέλεια ως προς τους πελάτες που έχουν άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς του ιδρύματος-ανταποκριτή και ότι μπορεί να παράσχει στοιχεία και δεδομένα σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια ως προς τους πελάτες κατόπιν σχετικού αιτήματος του ιδρύματος-ανταποκριτή:

Νοείται ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που το ίδρυμα-πελάτης έχει την έδρα του σε χώρα του ΕΟΧ ωστόσο, το ίδρυμα ανταποκριτής εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 61:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση αύξησης του κινδύνου που συνδέεται με ίδρυμα-πελάτη το οποίο έχει την έδρα του σε κράτος μέλος του ΕΟΧ, το ίδρυμα ανταποκριτής εφαρμόζει μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και εξετάζει το ενδεχόμενο εφαρμογής τουλάχιστον ορισμένων από τα μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο, ιδίως αυτά που περιγράφονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii)·

(γ) σε συναλλαγές ή επιχειρηματικές σχέσεις με πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο, υπόχρεη οντότητα -

(i) διαθέτει κατάλληλα συστήματα διαχείρισης του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών βασιζομένων στους κινδύνους, για να καθορίζει εάν ο πελάτης ή ο πραγματικός δικαιούχος του πελάτη είναι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο,

(ii) εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα σε περίπτωση επιχειρηματικής σχέσης με πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο:

(αα) Λαμβάνει έγκριση από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη για τη σύναψη ή τη διατήρηση επιχειρηματικής σχέσης με τέτοιο πρόσωπο·

(ββ) λαμβάνει επαρκή μέτρα για να εξακριβώνει την πηγή των περιουσιακών στοιχείων και την προέλευση των κεφαλαίων τα οποία αφορούν επιχειρηματική σχέση ή συναλλαγή με τέτοιο πρόσωπο·

(γγ) διενεργεί αυξημένη και συνεχή παρακολούθηση της εν λόγω επιχειρηματικής σχέσης:

Νοείται ότι, όταν πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο έχει παύσει να ασκεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα ή να κατέχει σημαντική δημόσια θέση σε διεθνή οργανισμό, η υπόχρεη οντότητα λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που συνεχίζει να θέτει το εν λόγω πρόσωπο και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με το βαθμό κινδύνου, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, έως ότου θεωρηθεί ότι το πρόσωπο αυτό δεν ενέχει πλέον κίνδυνο που χαρακτηρίζει ειδικά τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα·

(iii) εφαρμόζει τα αναφερόμενα στις υποπαραγράφους (i) και (ii) μέτρα στους στενούς συγγενείς ή στα πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου.

(2)(α) Υπόχρεη οντότητα λαμβάνει εύλογα μέτρα προκειμένου να καθορίσει κατά πόσο δικαιούχος ασφαλιστήριου συμβολαίου ζωής ή άλλου ασφαλιστήριου συμβολαίου με επενδυτικό σκοπό ή/και ενδεχομένως, ο πραγματικός δικαιούχος του δικαιούχου είναι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο.

(β) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α) μέτρα λαμβάνονται το αργότερο κατά τον χρόνο της πληρωμής του προϊόντος του ασφαλιστήριου συμβολαίου ή κατά τον χρόνο της εκχώρησης, εν όλω ή εν μέρει, του ασφαλιστήριου συμβολαίου.

(γ) Όταν -

(i) δικαιούχος ασφαλιστήριου συμβολαίου ζωής ή άλλου ασφαλιστήριου συμβολαίου, με επενδυτικό σκοπό ή/και ενδεχομένως ο πραγματικός δικαιούχος του δικαιούχου καθοριστεί ως πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο κατά το χρόνο της πληρωμής του προϊόντος του ασφαλιστήριου συμβολαίου ή κατά το χρόνο της εκχώρησης, ή/και

(ii) εντοπίζονται υψηλότεροι κίνδυνοι στις συναλλαγές ή στις επιχειρηματικές σχέσεις με πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο, επιπλέον της εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη που αναφέρονται στα άρθρα 60, 61 και 62, υπόχρεη οντότητα -

(αα) ενημερώνει τα ανώτερα διοικητικά στελέχη πριν από την πληρωμή του προϊόντος του ασφαλιστήριου συμβολαίου, και

(ββ) διενεργεί αυξημένο έλεγχο ολόκληρης της επιχειρηματικής σχέσης με τον αντισυμβαλλόμενο.

(3) Υπόχρεη οντότητα εφαρμόζει αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, επιπλέον των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 60, 61 και 62, και σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες από τη φύση τους παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:

Νοείται ότι κατά την εκτίμηση των εν λόγω κινδύνων η υπόχρεη οντότητα λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τους παράγοντες καταστάσεων δυνητικά υψηλότερου κινδύνου, οι οποίοι παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(4)(α) Υπόχρεη οντότητα εξετάζει, στο μέτρο του ευλόγως δυνατού, το ιστορικό και τον σκοπό όλων των συναλλαγών, οι οποίες πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Είναι πολύπλοκες συναλλαγές·

(ii) είναι ασυνήθιστα μεγάλες συναλλαγές·

(iii) ακολουθούν ένα ασυνήθιστο μοτίβο·

(iv) δεν έχουν προφανή οικονομικό ή νομικό σκοπό.

(β) Η υπόχρεη οντότητα εντείνει το βαθμό και τη φύση της παρακολούθησης της επιχειρηματικής σχέσης, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν οι εν λόγω συναλλαγές ή δραστηριότητες φαίνονται ύποπτες.