Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη

63. (1) Υπόχρεη οντότητα δύναται να εφαρμόζει απλουστευμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, εφόσον προηγουμένως βεβαιωθεί ότι η επιχειρηματική σχέση ή η συναλλαγή παρουσιάζει χαμηλότερο βαθμό κινδύνου και νοουμένου ότι δεν υπάρχει υποψία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

Νοείται ότι υπόχρεη οντότητα παρακολουθεί επαρκώς τη συναλλαγή και την επιχειρηματική σχέση, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών.

(2) Κατά την εκτίμηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που σχετίζονται με κατηγορίες πελατών, γεωγραφικές περιοχές και με συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες, συναλλαγές ή διαύλους παροχής υπηρεσιών, η υπόχρεη οντότητα λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τους διαλαμβανόμενους στο Παράρτημα ΙΙ παράγοντες που αφορούν καταστάσεις δυνητικά μικρότερου κινδύνου.