Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια και διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας

63.-(1) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες δύνανται να εφαρμόζουν απλουστευμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας και διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας στις ακόλουθες περιπτώσεις πελατών, νοουμένου ότι ο κίνδυνος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι χαμηλός και δεν υπάρχει υποψία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:

(α) Πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοοικονομικός οργανισμός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας της Ε.Ε.·

(β) πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοοικονομικός οργανισμός που διεξάγει μια ή περισσότερες από τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου και που βρίσκεται σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου η οποία-

(i) σύμφωνα με απόφαση της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, επιβάλλει απαιτήσεις ισοδύναμες προς αυτές της Οδηγίας της Ε.Ε. και

(ii) τελεί υπό εποπτεία όσον αφορά τη συμμόρφωση του προς τις εν λόγω απαιτήσεις.

(γ) εισηγμένης εταιρείας οι τίτλοι της οποίας είναι δεκτοί για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτη χώρα που υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης που συνάδουν με την Κοινοτική νομοθεσία·

(δ) τις δημόσιες Αρχές των χωρών του Eυρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις πελατών που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (δ) του παρόντος εδαφίου, τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες, δύνανται να μην εξακριβώνουν την ταυτότητα του πελάτη ή, ενδεχομένως, του πραγματικού δικαιούχου, ούτε να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το σχεδιαζόμενο χαρακτήρα της επιχειρηματικής σχέσης ή να πραγματοποιούν την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου μετά τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια μεμονωμένης συναλλαγής:

Νοείται περαιτέρω ότι τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες είναι υποχρεωμένα να ασκούν συνεχή εποπτεία των επιχειρηματικών σχέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (δ) του παρόντος εδαφίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 61 και να αναφέρουν στη Μονάδα περιπτώσεις διενέργειας ή και απόπειρα διενέργειας ύποπτων συναλλαγών:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (δ) του παρόντος εδαφίου τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες οφείλουν να συγκεντρώνουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να κρίνουν εάν ο πελάτης μπορεί να εξαιρεθεί κατά την έννοια των εν λόγω παραγράφων.

(2) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες δύνανται να εφαρμόζουν απλουστευμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας και διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας, νοουμένου ότι ο κίνδυνος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι χαμηλός και δεν υπάρχει υποψία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε σχέση με τα ακόλουθα:

(α) Ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής όταν τα ετήσια ασφάλιστρα δεν υπερβαίνουν τα 1000 ευρώ ή η εφάπαξ καταβολή δεν υπερβαίνει τα 2500 ευρώ·

(β) συμβόλαια συνταξιοδοτικής ασφάλισης εάν δεν περιέχουν ρήτρα εξαγοράς και το συμβόλαιο δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως εγγύηση·

(γ) συνταξιοδοτικά ή ανάλογα σχέδια που προσφέρουν συντάξιμες παροχές στους εργαζόμενους, στα οποία οι εισφορές καταβάλλονται μέσω αυτόματης αποκοπής από το μισθό και των οποίων οι κανόνες δεν επιτρέπουν τη μεταφορά των δικαιωμάτων των μελών·

(δ) ηλεκτρονικό χρήμα κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου του 2012, εφόσον -

(i) Η μέγιστη νομισματική αξία που είναι αποθηκευμένη στο ηλεκτρονικό υπόθεμα, αν αυτό δεν μπορεί να επαναφορτιστεί, δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ· για ηλεκτρονικό υπόθεμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πράξεις πληρωμής μόνο εντός της Δημοκρατίας, εφαρμόζεται, αντί του προαναφερόμενου ορίου των 250 ευρώ, όριο 500 ευρώ· ή

(ii) για ηλεκτρονικό υπόθεμα που μπορεί να επαναφορτιστεί, το μέγιστο συνολικό ποσό συναλλαγών για ένα ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ και δεν εξαργυρώνεται ποσό 1.000 ευρώ ή μεγαλύτερο κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος κατ’ απαίτηση του κατόχου ηλεκτρονικού χρήματος σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου του 2012:

(ε) οι Εποπτικές Αρχές του χρηματοοικονομικού τομέα ήτοι, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο Έφορος Ασφαλίσεων δύνανται να επιτρέπουν στα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία τους να θεωρούν συγκεκριμένα προϊόντα ή τις συνδεόμενες με τα προϊόντα αυτά συναλλαγές ως χαμηλού κινδύνου, νοουμένου ότι πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

(i) Το προϊόν διαθέτει έγγραφη συμβατική βάση∙

(ii) οι συνδεόμενες συναλλαγές διενεργούνται μέσω λογαριασμών που ο πελάτης κατέχει σε πιστωτικό ίδρυμα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας της Ε.Ε. ή σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, η οποία, σύμφωνα με απόφαση της Συμβουλευτικής Αρχής, επιβάλλει απαιτήσεις ισοδύναμες προς αυτές της Οδηγίας της Ε.Ε.∙

(iii) το προϊόν ή η συνδεόμενη συναλλαγή δεν είναι ανώνυμα και η φύση τους είναι τέτοια που επιτρέπει την έγκαιρη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (γ) του άρθρου 60 του παρόντος Νόμου∙

(iv) υφίσταται προκαθορισμένο όριο ανώτατου ποσού για το προϊόν ως ακολούθως:

(αα) Στην περίπτωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή αποταμιευτικών προϊόντων η ετήσια καταβολή δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1000) ή η εφάπαξ καταβολή δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2500),

(ββ) στην περίπτωση προϊόντων τα οποία αφορούν τη χρηματοδότηση υλικών περιουσιακών στοιχείων των οποίων ο νομικός τίτλος και ο τίτλος πραγματικού δικαιούχου δε μεταβιβάζονται στον πελάτη έως τη λήξη της συμβατικής σχέσης, ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνονται να συνδέονται μεταξύ τους, οι ετήσιες πληρωμές δεν υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15000),

(γγ) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ως ανώτατο όριο ορίζεται το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15000)∙

(v) τα οφέλη από το προϊόν ή τη συνδεόμενη συναλλαγή δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν υπέρ τρίτων μερών, εκτός από την περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, υπέρβασης προκαθορισμένου ορίου προχωρημένης ηλικίας ή παρεμφερών γεγονότων∙ και

(vi) στην περίπτωση προϊόντων ή συνδεόμενων συναλλαγών που επιτρέπουν την επένδυση κεφαλαίων σε χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία ή απαιτήσεις, περιλαμβανομένων των ασφαλίσεων ή άλλου είδους ενδεχόμενων απαιτήσεων-

(αα) τα οφέλη του προϊόντος ή της συνδεόμενης συναλλαγής είναι πραγματοποιήσιμα μόνο μακροπρόθεσμα,

(ββ) το προϊόν ή η συνδεόμενη συναλλαγή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση,

(γγ) κατά τη συμβατική σχέση δεν πραγματοποιούνται προεξοφλήσεις, δεν χρησιμοποιούνται ρήτρες εξαγοράς και δεν υπάρχει πρόωρη λήξη.