Αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας

64. (1) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες εφαρμόζουν τα πιο κάτω αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, επιπλέον των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 60, 61 και 62 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν ο πελάτης δεν είναι παρών για να εξακριβωθεί η ταυτότητα του, εφαρμόζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

(i) Τη λήψη πρόσθετων αποδεικτικών εγγράφων, στοιχείων ή πληροφοριών για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη.

(ii) τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων για τον έλεγχο ή την πιστοποίηση των υποβληθέντων εγγράφων ή απαίτηση λήψης επιβεβαιωτικής πιστοποίησης από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοοικονομικό οργανισμό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας της Ε.Ε.·

(iii) διενέργεια της πρώτης πληρωμής στο πλαίσιο των συναλλαγών μέσω λογαριασμού, ο οποίος έχει ανοιχθεί επ’ ονόματι του πελάτη σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

(β) για διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης με πιστωτικά ιδρύματα-πελάτες από τρίτες χώρες, απαιτείται:

(i) Η συγκέντρωση επαρκών πληροφοριών σχετικά με το πιστωτικό ίδρυμα-πελάτη για να γίνει πλήρως κατανοητό το είδος της επιχείρησης και οι δραστηριότητες του πελάτη και να γίνει δυνατή η εκτίμηση, από τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, της φήμης του ιδρύματος και της ποιότητας της εποπτείας του·

(ii) η αξιολόγηση των συστημάτων και διαδικασιών που εφαρμόζει το πιστωτικό ίδρυμα-πελάτης για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

(iii) η λήψη έγκρισης από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη πριν τη σύναψη νέων σχέσεων ανταπόκρισης·

(iv) η τεκμηρίωση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του προσώπου που διεξάγει χρηματοοικονομική δραστηριότητα και του πιστωτικού ιδρύματος- πελάτη·

(v) όσον αφορά τους λογαριασμούς πλάγιας πρόσβασης (payable-through accounts), θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το πιστωτικό ίδρυμα-πελάτης έχει ελέγξει την ταυτότητα των πελατών και έχει εφαρμόσει συνεχή έλεγχο των πελατών που έχουν άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς του ανταποκριτή και ότι αυτό μπορεί να παράσχει στοιχεία σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη κατόπιν αιτήματος του ιδρύματος-ανταποκριτή.

(γ) για συναλλαγές ή επιχειρηματικές σχέσεις με πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα που διαμένουν σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή σε τρίτη χώρα απαιτείται από πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες:

(i) Να διαθέτουν τις κατάλληλες διαδικασίες ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου για να διαπιστώνουν εάν ο πελάτης είναι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο·

(ii) να διαθέτουν έγκριση από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη για τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων με τέτοιους πελάτες·

(iii) να λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να εξακριβώνουν την πηγή των περιουσιακών στοιχείων και την προέλευση των κεφαλαίων τα οποία αφορά η επιχειρηματική σχέση ή η συναλλαγή·

(iv) να διενεργούν αυξημένη και συνεχή παρακολούθηση της επιχειρηματικής σχέσης.

(2) Αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, θα πρέπει να λαμβάνονται και σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες από τη φύση τους παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.