Συναλλαγές για λογαριασμό άλλου προσώπου

65. (1) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες, λαμβάνουν εύλογα μέτρα για τη συλλογή επαρκών εγγράφων, στοιχείων ή πληροφοριών για τον προσδιορισμό και εξακρίβωση της ταυτότητας οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο πελάτης:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση εξακριβώνεται ότι ο  πελάτης είναι δεόντως  εξουσιοδοτημένος από το τρίτο πρόσωπο  για  το σκοπό αυτό.

(2) Για πελάτες που είναι εταιρείες ή νομικές οντότητες θα πρέπει να εξακριβώνεται ότι το φυσικό πρόσωπο που παρουσιάζεται να ενεργεί εκ μέρους του πελάτη είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένο για αυτό το σκοπό και να προσδιορίζεται και εξακριβώνεται η ταυτότητά του.