Απαγόρευση συνεργασίας με εικονική τράπεζα, τήρησης ανώνυμων λογαριασμών και προώθηση νέων τεχνολογιών

66. (1) (α) Απαγορεύεται σε πιστωτικό ίδρυμα και σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό να συνάπτει ή να συνεχίζει  σχέση ανταπόκρισης με εικονική τράπεζα.

(β) Πιστωτικό ίδρυμα και χρηματοπιστωτικός οργανισμός αξιολογεί και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζει ότι δεν συνάπτει ή δεν συνεχίζει, ανάλογα με την περίπτωση, σχέσεις ανταπόκρισης με πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο οποίος επιτρέπει να χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί του από εικονική τράπεζα.

(2) Απαγορεύεται στις υπόχρεες οντότητες να ανοίγουν ή να τηρούν ανώνυμους ή αριθμημένους λογαριασμούς ή λογαριασμούς σε ονόματα άλλα από αυτά που αναφέρονται σε επίσημα έγγραφα ταυτότητας ή ανώνυμες θυρίδες ασφαλείας.

(2Α) Οι υπόχρεες οντότητες λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να εντοπίζουν και να εκτιμούν τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πριν από την προώθηση οποιασδήποτε νέας τεχνολογίας, υπηρεσίας ή προϊόντος τους.

(3) Οι υπόχρεες οντότητες οφείλουν να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε απειλή ή κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που μπορεί να προκύψει από προϊόντα ή συναλλαγές που ενδέχεται να ευνοήσουν την ανωνυμία, να λαμβάνουν μέτρα, εάν χρειαστεί, για τη πρόληψη της χρησιμοποίησης τους για τέτοιες ενέργειες και να εφαρμόζουν κατά το δυνατόν εύλογα μέτρα και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν  από τεχνολογικές εξελίξεις και νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα