Απαγόρευση συνεργασίας με εικονική τράπεζα και τήρησης ανώνυμων λογαριασμών

66. (1) (α) Απαγορεύεται στα πρόσωπα που κατέχουν άδεια διεξαγωγής τραπεζικών εργασιών βάσει του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου του 1997 ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου του 1985 να συνάπτουν ή συνεχίζουν σχέση τραπεζικής ανταπόκρισης με εικονική τράπεζα.

(β) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι δεν συνάπτουν ή δεν συνεχίζουν σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης με τράπεζα η οποία είναι γνωστό ότι επιτρέπει να χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί της από εικονική τράπεζα.

(2) Απαγορεύεται σε πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες να ανοίγουν ή να τηρούν ανώνυμους ή αριθμημένους λογαριασμούς ή λογαριασμούς σε ονόματα άλλα από αυτά που αναφέρονται σε επίσημα έγγραφα ταυτότητας.

(3) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες οφείλουν να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε απειλή ή κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που μπορεί να προκύψει από προϊόντα ή συναλλαγές που ενδέχεται να ευνοήσουν την ανωνυμία, και να λαμβάνουν μέτρα, εάν χρειαστεί, για τη πρόληψη της χρησιμοποίησης τους για τέτοιες ενέργειες.