Απαγόρευση συνεργασίας με εικονική τράπεζα και τήρησης ανώνυμων λογαριασμών

66. (1) (α) Απαγορεύεται στα πρόσωπα που κατέχουν άδεια διεξαγωγής τραπεζικών εργασιών βάσει του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου του 1997 ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου του 1985 να συνάπτουν ή συνεχίζουν σχέση τραπεζικής ανταπόκρισης με εικονική τράπεζα.

(β) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι δεν συνάπτουν ή δεν συνεχίζουν σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης με τράπεζα η οποία είναι γνωστό ότι επιτρέπει να χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί της από εικονική τράπεζα.

(2) Απαγορεύεται σε πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες να ανοίγουν ή να τηρούν ανώνυμους ή αριθμημένους λογαριασμούς ή λογαριασμούς σε ονόματα άλλα από αυτά που αναφέρονται σε επίσημα έγγραφα ταυτότητας.

(3) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες οφείλουν να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε απειλή ή κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που μπορεί να προκύψει από προϊόντα ή συναλλαγές που ενδέχεται να ευνοήσουν την ανωνυμία, και να εφαρμόζουν κατά το δυνατόν εύλογα μέτρα και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν  από τεχνολογικές εξελίξεις και νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα να λαμβάνουν μέτρα, εάν χρειαστεί, για τη πρόληψη της χρησιμοποίησης τους για τέτοιες ενέργειες.