Μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης συναλλαγής για λογαριασμό πελάτη από υπόχρεη οντότητα

71. Η μη εκτέλεση ή η καθυστέρηση εκτέλεσης οποιασδήποτε συναλλαγής για λογαριασμό πελάτη, από πρόσωπο που διεξάγει χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες, λόγω μη παροχής επαρκών στοιχείων ή πληροφοριών, για τη φύση της συναλλαγής ή/και τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως απαιτείται από οδηγίες της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής που εκδίδονται βάσει του εδαφίου (4) του άρθρου 59 του παρόντος Νόμου, ή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 15ης Νοεμβρίου 2006 περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, δε θα λογίζεται ως παράβαση οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης υποχρέωσης του εν λόγω προσώπου προς τον πελάτη του.