Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

70Β. (1) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου υπόκειται στις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας  των Δεδομένων αυτών Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

(2) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις υπόχρεες οντότητες μόνο για σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν υποβάλλονται σε οποιαδήποτε άλλη ασύμβατη επεξεργασία.

(3) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, όπως οι εμπορικοί σκοποί, απαγορεύεται.

(4) Οι υπόχρεες οντότητες παρέχουν στους νέους πελάτες τους -

(α) Τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, πριν από την έναρξη επιχειρηματικής σχέσης ή τη διεξαγωγή μεμονωμένης συναλλαγής, και

(β) ενημέρωση, πριν την έναρξη επιχειρηματικής σχέσης ή τη διεξαγωγή μεμονωμένης συναλλαγής, για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου για σκοπούς  παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(5) Με βάση το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, ο παρών Νόμος αίρει το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και στην επεξεργασία την οποία αυτά υποβάλλονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Για σκοπούς ορθής εκπλήρωσης των καθηκόντων των υπόχρεων οντοτήτων και των εποπτικών αρχών, όπως αυτά απορρέουν από τον παρόντα Νόμο· ή

(β) για να μην παρεμποδίζεται η διενέργεια επίσημων ή νομικών ερευνών, αναλύσεων ή διαδικασιών για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και να εξασφαλίζεται ότι δεν διακυβεύονται η πρόληψη, η διερεύνηση και ο εντοπισμός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(6) Με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λογίζεται βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ζήτημα δημόσιου συμφέροντος.