Μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης συναλλαγής για λογαριασμό πελάτη από υπόχρεη οντότητα

71. Η  μη εκτέλεση ή η καθυστέρηση εκτέλεσης οποιασδήποτε συναλλαγής για λογαριασμό πελάτη, από πρόσωπο που διεξάγει χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες δε θα λογίζεται ως παράβαση οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης υποχρέωσης του εν λόγω προσώπου προς τον πελάτη του αν οφείλεται-

(α) στη μη παροχή επαρκών στοιχείων ή πληροφοριών για-

(i) τη φύση και τον οικονομικό ή εμπορικό σκοπό της συναλλαγής, ή/και

(ii) τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως απαιτείται από τον  Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 15ης Νοεμβρίου 2006 περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, ή

(β) στη γνώση ότι τα χρήματα που βρίσκονται σε πίστη του λογαριασμού ή η συναλλαγή, πιθανόν να συνδέονται με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή με τη διάπραξη άλλου ποινικού αδικήματος.