Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και των αρμόδιων αρχών κρατών μελών

71Α.-(α) Κατά τη συνεργασία μεταξύ των Εποπτικών Αρχών, της Μονάδας, της  Αστυνομίας και του Τμήματος Τελωνείων και αντίστοιχων αρμόδιων αρχών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δεν απαγορεύεται η ανταλλαγή πληροφοριών ή η συνδρομή μεταξύ τους και δεν τίθενται παράλογοι ή υπερβολικοί περιοριστικοί όροι στην ανταλλαγή πληροφοριών ή στη συνδρομή μεταξύ τους.

(β) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων της παραγράφου (α), οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απορρίπτουν αίτημα αρμόδιας αρχής κράτους μέλους για συνδρομή με την αιτιολογία ότι-

(i) το αίτημα θεωρείται ότι περιλαμβάνει φορολογικά θέματα,

(ii) η εθνική νομοθεσία απαιτεί από την υπόχρεη οντότητα να τηρεί απόρρητο ή εμπιστευτικότητα, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πληροφορίες που ζητούνται προστατεύονται από νομικό προνόμιο ή επαγγελματικό απόρρητο, όπως αυτά περιγράφονται στις διατάξεις της παραγράφου (ε) του άρθρου 69 και του άρθρου 44 του παρόντος Νόμου,

(iii) βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, διερεύνηση ή διαδικασία στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, εκτός εάν η συνδρομή θα παρεμπόδιζε την εν λόγω έρευνα, διερεύνηση ή διαδικασία,

(iv) η φύση ή η κατάσταση της αιτούσας ομολόγου αρμόδιας αρχής είναι διαφορετική από εκείνη της αρμόδιας αρχής προς την οποία απευθύνεται το αίτημα.