Σύσταση Συμβουλευτικής Αρχής

56. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει στη σύσταση Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας στην οποία συμμετέχει ένας εκπρόσωπος-

(α) Της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης˙

(β) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου˙

(γ) όλων των άλλων Εποπτικών Αρχών˙

(δ) του Υπουργείου Οικονομικών˙

(ε) του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως˙

(στ) του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών˙

(ζ) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και άλλων επαγγελματικών σωμάτων τα οποία το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει˙

(η) οποιουδήποτε άλλου Οργανισμού ή Υπηρεσίας το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει.

(2) Της Συμβουλευτικής Αρχής προεδρεύει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ή ο/η Υπεύθυνος/η της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, ως εκπρόσωπος τούτου.

(3) Η Αρχή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστο πέντε μέλη.