Σύσταση Συμβουλευτικής Αρχής

56. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει στη σύσταση Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας στην οποία συμμετέχει ένας εκπρόσωπος-

(α) Της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης˙

(β) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου˙

(γ) όλων των άλλων Εποπτικών Αρχών του χρηματοοικονομικού τομέα·

(δ) του Υπουργείου Οικονομικών˙

(ε) του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως˙

(στ) του Υπουργείου Εξωτερικών∙

(ζ) του Τμήματος Τελωνείων∙

(η) της Αστυνομίας Κύπρου∙

(θ) του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη∙

(ι) του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών∙

(ια) του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών˙

(ιβ) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και άλλων επαγγελματικών σωμάτων τα οποία το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει˙

(ιβ1) του Εφόρου Φορολογίας·

(ιβ2) της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων·

(ιβ3) της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο·

(ιγ) οποιουδήποτε άλλου Οργανισμού ή Υπηρεσίας το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει.

(2) Της Συμβουλευτικής Αρχής προεδρεύει εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ο Προϊστάμενος της Μονάδας.

(3) Η Αρχή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστο πέντε μέλη.