Εξουσίες της Συμβουλευτικής Αρχής

57.-(1) Η Συμβουλευτική Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο για τα μέτρα που λαμβάνονται και γενικά για την πολιτική που εφαρμόζεται για την καταπολέμηση αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας˙

(β) συμβουλεύει το Υπουργικό Συμβούλιο για επιπρόσθετα μέτρα τα οποία πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου αυτού˙

(β1) συντονίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα, για τον εντοπισμό, την εκτίμηση, την κατανόηση και τον μετριασμό των κινδύνων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και για την επικαιροποίηση της εκτίμησης των εν λόγω κινδύνων και η σχετική εκτίμηση των κινδύνων χρησιμοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς:

(i) Τη βελτίωση του ισχύοντος εθνικού συστήματος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως εντοπίζοντας ενδεχόμενους τομείς στους οποίους πρέπει να εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα και προσδιορίζοντας τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν·

(ii) τον εντοπισμό τομέων χαμηλότερου ή υψηλότερου κινδύνου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

(iii) την εκτίμηση και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων όσον αφορά τους πόρους που πρέπει να διατεθούν για την καταπολέμηση τέτοιων δραστηριοτήτων·

(iv) τη διασφάλιση ότι θεσπίζονται κατάλληλοι κανόνες για κάθε τομέα ή πεδίο, ανάλογα με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

(v) την παροχή στις υπόχρεες οντότητες κατάλληλων πληροφοριών, ώστε να τις διευκολύνει να πραγματοποιήσουν τις δικές τους εκτιμήσεις κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

(vi) την αναφορά της θεσμικής δομής και τις ευρείες διαδικασίες του ισχύοντος εθνικού συστήματος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που εφαρμόζουν, μεταξύ άλλων, η Μονάδα, το Τμήμα Φορολογίας, η Αστυνομία, οι Εποπτικές Αρχές και οι εισαγγελικές αρχές, καθώς και των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που διατίθενται, στο βαθμό που είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες·

(vii) την αναφορά των εθνικών προσπαθειών και των πόρων, ήτοι εργατικό δυναμικό και προϋπολογισμός,  που διατίθενται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(γ) προάγει διεθνώς τη Δημοκρατία ως χώρα η οποία συμμορφώνεται προς όλες τις Συμβάσεις, ψηφίσματα και αποφάσεις διεθνών οργανισμών σε σχέση με την καταπολέμηση αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας˙

(δ) θέτει στη διάθεση της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και των άλλων κρατών μελών τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιήσεων τους και περίληψη της εν λόγω εκτίμησης δημοσιοποιείται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών χωρίς να περιέχει διαβαθμισμένες πληροφορίες·

(ε) εκδίδει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο στον οποίο προσδιορίζονται τα ακριβή καθήκοντα τα οποία θεωρούνται σημαντικό δημόσιο λειτούργημα για τους σκοπούς του ορισμού του όρου «πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο», απαιτεί, για τους σκοπούς του ίδιου ορισμού, από τον κάθε διεθνή οργανισμό που είναι διαπιστευμένος στην Δημοκρατία να εκδίδει και να τηρεί επικαιρο-ποιημένο κατάλογο των σημαντικών δημόσιων λειτουργημάτων στον εν λόγω οργανισμό και διαβιβάζει τους καταλόγους αυτούς στην Επιτροπή τους οποίους δύναται να δημοσιοποιεί:

Νοείται ότι, ο αναφερόμενος στην παρούσα παράγραφο κατάλογος υποβάλλεται σε επεξεργασία τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 70Β·

(στ) διαβιβάζει στην Επιτροπή τον κατάλογο των Εποπτικών Αρχών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 59, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας τους, προκειμένου να διευκολυνθεί και να προωθηθεί η αποτελεσματική συνεργασία και ιδίως η ανταλλαγή πληροφοριών:

Νοείται ότι, η Αρχή διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή παραμένουν επικαιροποιημένες.

(2) Τα μέλη της Συμβουλευτικής Αρχής που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 56 διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς που τους επιτρέπουν τη συνεργασία και το συντονισμό  σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών και δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων, με σκοπό την εκπλήρωση των όσων προβλέπονται στο παρόν άρθρο.