Εξουσίες της Συμβουλευτικής Αρχής

57. Η Συμβουλευτική Αρχή-

(α) Ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο για τα μέτρα που λαμβάνονται και γενικά για την πολιτική που εφαρμόζεται για την καταπολέμηση αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας˙

(β) συμβουλεύει το Υπουργικό Συμβούλιο για επιπρόσθετα μέτρα τα οποία πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου αυτού˙

(γ) προάγει διεθνώς τη Δημοκρατία ως χώρα η οποία συμμορφώνεται προς όλες τις Συμβάσεις, ψηφίσματα και αποφάσεις διεθνών οργανισμών σε σχέση με την καταπολέμηση αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας˙

(δ)(i) καθορίζει τις τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που επιβάλλουν διαδικασίες και μέτρα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ισοδύναμα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας της Ε.Ε.˙

(ii) για το σκοπό αυτό εφαρμόζει τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 40(4) της Οδηγίας της Ε.Ε.˙

(iii) γνωστοποιεί την εν λόγω απόφαση στις αρμόδιες εποπτικές αρχές με σκοπό την περαιτέρω κοινοποίηση της στα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία τους.