Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών σε διαφορετικά κράτη μέλη

55Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α2) του εδαφίου (1) του άρθρου 55,  η Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων και το Τμήμα Φορολογίας, ως οι αρμόδιες αρχές, έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν με τις ορισθείσες αρμόδιες αρχές σε άλλο κράτος μέλος βάσει των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή χρηματοοικονομική ανάλυση παρασχεθείσες από τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του κράτους μέλους τους, ύστερα από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα, και στη βάση κατά περίπτωση εξέτασης, όταν οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή χρηματοοικονομική ανάλυση είναι αναγκαίες για την πρόληψη, την ανίχνευση και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των σχετιζόμενων γενεσιουργών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(2) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) ανταλλασσόμενες χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή αναλύσεις χρησιμοποιούνται από τις ορισθείσες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, μόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν και για τον οποίο παρασχέθηκε η έγκριση της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών:

Νοείται ότι, κάθε διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών ή αναλύσεων που απέκτησε η Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων και το Τμήμα Φορολογίας δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α2) του εδαφίου (1) του άρθρου 55 σε άλλη αρχή ή υπηρεσία ή σε άλλο τμήμα ή κάθε χρήση των πληροφοριών αυτών για σκοπούς πέραν των αρχικώς εγκριθέντων, υπόκειται στην προηγούμενη συγκατάθεση της Μονάδας.

(3) Το αίτημα που διατυπώνεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και η απάντησή του, διαβιβάζονται με τη χρήση ειδικών για το σκοπό αυτό ασφαλών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων.