Εξουσίες της Μονάδας

55. (1) Η Μονάδα είναι λειτουργικά ανεξάρτητη και αυτόνομη και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

(α) είναι υπεύθυνη ως η αρμόδια Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της  Δημοκρατίας για τη λήψη, αξιολόγηση και ανάλυση αναφορών ύποπτων συναλλαγών και άλλων πληροφοριών που υποβάλλονται από υπόχρεες οντότητες. σε σχέση με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σχετιζόμενα γενεσιουργά αδικήματα και αδικήματα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για το σκοπό αυτό δύναται να λαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες από υπόχρεες οντότητες˙

(α1) έχει, εγκαίρως, άμεση ή έμμεση πρόσβαση, στις πληροφορίες χρηματοοικονομικής και διοικητικής φύσεως και στις πληροφορίες που αφορούν την επιβολή του νόμου, τις οποίες χρειάζεται, προκειμένου να επιτελέσει σωστά τα καθήκοντά της:

Νοείται ότι, η Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων και το Τμήμα Φορολογίας υποχρεούνται να απαντούν σε εύλογο χρόνο σε αιτήματα παροχής πληροφοριών σχετικών με την επιβολή του νόμου, τα οποία υποβάλλονται από τη Μονάδα στη βάση κατά περίπτωση εξέτασης, σε περίπτωση που οι πληροφορίες είναι αναγκαίες για την πρόληψη, ανίχνευση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σχετιζόμενων γενεσιουργών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας∙

(α2) συνεργάζεται με την Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων και το Τμήμα Φορολογίας και απαντά σε εύλογο χρόνο σε αιτιολογημένα αιτήματα παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών ή χρηματοοικονομικής ανάλυσης τα οποία υποβάλλονται από τις ως άνω αρχές, σε περίπτωση που οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή η εν λόγω χρηματοοικονομική ανάλυση είναι αναγκαίες στη βάση κατά περίπτωση εξέτασης και τα αιτήματα αυτά έχουν ως αφορμή την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων:

Νοείται περαιτέρω ότι, η απόφαση για τη διαβίβαση των πληροφοριών, εναπόκειται στη Μονάδα και για οποιαδήποτε χρήση των πιο πάνω πληροφοριών και της ανάλυσης, για σκοπούς πέραν αυτών για τους οποίους εγκρίθηκαν αρχικά, λαμβάνεται προηγουμένως η συγκατάθεση της Μονάδας και κάθε άρνηση απάντησης σε αίτημα που υποβάλλεται αιτιολογείται δεόντως.

(β) διαβιβάζει στην Αστυνομία και σε άλλες κρατικές Υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Φορολογίας και το Τμήμα Τελωνείων, όταν το κρίνει σκόπιμο, πληροφορίες και στοιχεία -

(i) για σκοπούς διεξαγωγής ανακρίσεων εφ’ όσον υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, άλλα αδικήματα ή αδικήματα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ή/και

(ii) για σκοπούς πληροφόρησης:

Νοείται ότι οι εν λόγω Αρχές και Υπηρεσίες ενημερώνουν τη Μονάδα σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών που τους διαβίβασε, καθώς και για το αποτέλεσμα των ερευνών ή/και ενεργειών που διενεργήθηκαν με βάση τις εν λόγω πληροφορίες·

(γ) (i) συνεργάζεται με άλλες αντίστοιχες Μονάδες του εξωτερικού ανεξάρτητα από το είδος της οργανωτικής δομής των εν λόγω Μονάδων, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήματος, για σκοπούς ανάλυσης πληροφοριών και/ή διερεύνησης αδικημάτων για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αδικημάτων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και σχετιζόμενων γενεσιουργών αδικημάτων, με την ανταλλαγή πληροφοριών τις οποίες η Μονάδα έχει εξουσία να λαμβάνει σε εθνικό επίπεδο χωρίς την έκδοση δικαστικού διατάγματος, ανεξάρτητα από το είδος των γενεσιουργών αδικημάτων και ακόμη κι αν το είδος των γενεσιουργών αδικημάτων τα οποία ενδεχομένως να αφορούν δεν καθορίζονται κατά την ανταλλαγή των πληροφοριών:

Νοείται ότι, σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, η Μονάδα δύναται να ανταλλάσσει με αντίστοιχες Μονάδες κρατών μελών, χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή χρηματοοικονομική ανάλυση που ενδέχεται να κατέχει και μπορεί να σχετίζονται με την επεξεργασία ή την ανάλυση πληροφοριών σχετικών με την τρομοκρατία ή το οργανωμένο έγκλημα που συνδέεται με την τρομοκρατία:

Νοείται περαιτέρω ότι, στις ως άνω περιπτώσεις η Μονάδα, υπό την επιφύλαξη των επιχειρησιακών περιορισμών της, επιδιώκει να ανταλλάσσει αμέσως αυτού του είδους τις πληροφορίες˙

(ii) συνεργάζεται με αντίστοιχες Υπηρεσίες Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων, προς ανίχνευση και εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων, με την ανταλλαγή πληροφοριών τις οποίες έχει εξουσία να λαμβάνει σε εθνικό επίπεδο, χωρίς την έκδοση δικαστικού διατάγματος και άλλους συναφείς τρόπους συνεργασίας περιλαμβανομένης της έγκρισης για διαβίβαση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή Υπηρεσία εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

(δ) εκδίδει οδηγίες για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

(ε) (i) δίδει εντολή προς υπόχρεη οντότητα για την αναστολή ή τη μη εκτέλεση συναλλαγής ή τον έλεγχο της κίνησης τραπεζικού ή άλλου είδους λογαριασμού, όταν υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συναλλαγή σχετίζεται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  για σκοπούς ανάλυσης ύποπτης συναλλαγής ή για μελλοντική έκδοση ή εγγραφή διατάγματος δέσμευσης ή δήμευσης περιουσίας

(ii) Η αναφερόμενη στην υποπαράγραφο (i) εξουσία δύναται να ασκηθεί και στις περιπτώσεις που λαμβάνονται από τη Μονάδα σχετικά αιτιολογημένα αιτήματα από αντίστοιχες Μονάδες ή αρμόδιες Δικαστικές Αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας.

(iii) Η εντολή για αναβολή ή μη εκτέλεση συναλλαγής δυνατό να ισχύει μέχρι επτά (7) εργάσιμες ημέρες, αλλά η ισχύς της δύναται να ανανεωθεί για περίοδο που δεν υπερβαίνει συνολικά τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες˙

(στ) ενημερώνει, όπου είναι εφικτό, τις υπόχρεες οντότητες, για την αποτελεσματικότητα, καθώς και την παρακολούθηση  των αναφορών που έχουν υποβληθεί σ’ αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(ζ) διεξάγει έρευνες για εντοπισμό παράνομων εσόδων και άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο διατάγματος δέσμευσης ή/και δήμευσης·

(η) εκτελεί αιτήματα δικαστικής συνδρομής σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Νόμου τα οποία σχετίζονται με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και τον εντοπισμό ή/και τη δέσμευση ή/και τη δήμευση παράνομων εσόδων ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων.

(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1)-

(α) η αρμοδιότητα της Μονάδας για ανάλυση ύποπτων συναλλαγών συνίσταται στα ακόλουθα:

(i) σε επιχειρησιακή ανάλυση, η οποία εστιάζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ειδικούς στόχους ή σε κατάλληλα επιλεγμένες πληροφορίες, ανάλογα με το είδος και τον όγκο των πληροφοριών και την αναμενόμενη χρήση τους, μετά την κοινοποίηση· και

(ii) σε στρατηγική ανάλυση των τάσεων και των συνήθων πρακτικών της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

(β) η μονάδα δύναται, ύστερα από αίτηση στο Δικαστήριο, να εξασφαλίσει διάταγμα αποκάλυψης πληροφοριών· και

(γ) η Μονάδα έχει εξουσία να ζητήσει και να εξασφαλίσει πληροφορίες ή/και έγγραφα αναφορικά με τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών προσώπων και οντοτήτων, περιλαμβανομένων και εμπιστευμάτων, ή την ύπαρξη επιχειρηματικής σχέσης και τη φύση της και/ή δικαιούχους τραπεζικών ή άλλου είδους λογαριασμών, υπογράφοντες τραπεζικών ή άλλου είδους λογαριασμών και υπόλοιπα τραπεζικών ή άλλου είδους λογαριασμών, περιλαμβανομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με συγκεκριμένες ύποπτες συναλλαγές, ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, που βρίσκονται στην κατοχή υπόχρεων οντοτήτων ή πληροφορίες ή έγγραφα, που βρίσκονται στην κατοχή Τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας, όταν αυτά είναι αναγκαία για σκοπούς ανάλυσης ύποπτων συναλλαγών, που ενδέχεται να σχετίζονται με γενεσιουργά αδικήματα, αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή εντοπισμό παράνομων εσόδων ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να απαιτείται εξασφάλιση δικαστικού διατάγματος αποκάλυψης πληροφοριών.  Η εξουσία αυτή δύναται να ασκηθεί και στις περιπτώσεις που λαμβάνονται από τη Μονάδα σχετικά αιτήματα από αρμόδιες αρχές του εξωτερικού·

(δ) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (ε) του άρθρου 69, η Μονάδα δύναται να ζητεί, να λαμβάνει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες από κάθε υπόχρεη οντότητα, έστω και εάν δεν έχει υποβληθεί προηγούμενη έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του άρθρου 69·

(ε) η Μονάδα έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που επιτρέπουν την έγκαιρη εξακρίβωση κατά πόσον συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία, μεταξύ άλλων, μέσω μητρώων ή ηλεκτρονικών συστημάτων ανάκτησης δεδομένων.

(2Α) Για σκοπούς της συνεργασίας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

(α) Το αίτημα περιλαμβάνει τα πραγματικά περιστατικά, το σχετικό πλαίσιο, τους λόγους υποβολής του αιτήματος και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι ζητούμενες πληροφορίες·

(β) σε περίπτωση που η Μονάδα λάβει αναφορά από υπόχρεη οντότητα που αφορά άλλο κράτος μέλος, την προωθεί άμεσα στην αντίστοιχη Μονάδα του εν λόγω κράτους μέλους·

(γ) η Μονάδα απαντά έγκαιρα σε αίτημα για πληροφορίες που λήφθηκε από άλλη Μονάδα και, για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες εξουσίες της που θα χρησιμοποιούσε σε εθνικό επίπεδο για τη λήψη και την ανάλυση πληροφοριών·

(δ) η Μονάδα δύναται να αρνηθεί την ανταλλαγή πληροφοριών μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, που η ανταλλαγή δυνατό να αντίκειται σε θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της Δημοκρατίας·

(ε) οι διαφορές μεταξύ των ορισμών των γενεσιουργών βασικών αδικημάτων δεν εμποδίζουν την ικανότητα των μονάδων να παρέχουν συνδρομή μεταξύ τους και δεν περιορίζουν την ανταλλαγή, τη διαβίβαση και τη χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου·

(στ) πληροφορίες και έγγραφα που λαμβάνονται ή διαβιβάζονται κατά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Μονάδων, χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Μονάδων:

Νοείται ότι η Μονάδα, όταν διαβιβάζει πληροφορίες και έγγραφα σε αντίστοιχη Μονάδα, δύναται να επιβάλει τον όρο ότι οι εν λόγω πληροφορίες και έγγραφα δυνατό να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς πληροφόρησης ή/και στα πλαίσια του ανακριτικού έργου μόνο ως πληροφόρηση και όχι ως μαρτυρία στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που η Μονάδα λαμβάνει πληροφορίες και έγγραφα από αντίστοιχη μονάδα συμμορφώνεται με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις ως προς τη χρήση των πληροφοριών και εγγράφων, που ενδέχεται να επιβάλλονται από τη διαβιβάζουσα μονάδα∙

(ζ) πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των Μονάδων χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν ή παρασχέθηκαν και οποιαδήποτε διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών από την παραλήπτρια Μονάδα σε οποιαδήποτε άλλη αρχή, οργανισμό ή υπηρεσία ή οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών για σκοπούς πέραν των αρχικώς εγκριθέντων υπόκειται σε προηγούμενη άδεια από τη Μονάδα που παρέχει τις πληροφορίες∙

(ζ1)(i) Σε περίπτωση που η Μονάδα επιδιώκει να λάβει επιπρόσθετες πληροφορίες από υπόχρεη οντότητα που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος και που δραστηριοποιείται στο έδαφός του, απευθύνει αίτημα στην αντίστοιχη μονάδα του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου εδρεύει η υπόχρεη οντότητα.

(ii) Σε περίπτωση που απευθυνθεί στη Μονάδα αίτημα από αντίστοιχη μονάδα κράτους μέλους για επιπρόσθετες πληροφορίες τις οποίες η αντίστοιχη μονάδα θέλει να λάβει από υπόχρεη οντότητα που εδρεύει στη Δημοκρατία ή που δραστηριοποιείται σε αυτή, η Μονάδα λαμβάνει πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο (δ1) του άρθρου 69 αυτού και διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση τις απαντήσεις∙

(ζ2) η προηγούμενη συγκατάθεση για διαβίβαση των πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές της χώρας της μονάδας που υπέβαλε το αίτημα παρέχεται από τη Μονάδα έγκαιρα και στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ανεξάρτητα από τον τύπο των συναφών βασικών αδικημάτων:

Νοείται ότι, η Μονάδα δεν δύναται να αρνείται τη συγκατάθεσή της για τη διαβίβαση των πληροφοριών, εκτός εάν το αίτημα για διαβίβαση είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή δυνατό να παρακωλύσει τη διενέργεια ποινικής έρευνας ή διαφορετικά δεν θα συμμορφωνόταν με θεμελιώδεις αρχές του εθνικού δικαίου και  οποιαδήποτε τέτοια άρνηση συγκατάθεσης επεξηγείται δεόντως· και

(η) για την ανταλλαγή πληροφοριών, περιλαμβανομένης της σύγκρισης δεδομένων, με αντίστοιχη Μονάδα κράτους μέλους, η Μονάδα χρησιμοποιεί τον ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας «FIU.Net» ή διάδοχό του και για ανταλλαγή πληροφοριών, τόσο με αντίστοιχη Μονάδα κράτους μέλους όσο και με αντίστοιχη Μονάδα τρίτης χώρας η Μονάδα χρησιμοποιεί τον ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας «Egmont Secure Web·

(θ) Η Μονάδα ορίζει τουλάχιστον ένα λειτουργό ως σημείο επικοινωνίας, ο οποίος λαμβάνει αιτήματα παροχής πληροφοριών από αντίστοιχες Μονάδες άλλων κρατών.

(3) Η Μονάδα ετοιμάζει και δημοσιεύει Ετήσια Έκθεση αναφορικά με της δραστηριότητές της.

(4) Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες και η χρηματοοικονομική ανάλυση που λαμβάνονται από τη Μονάδα, δυνατόν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Αστυνομία, το Τμήμα Τελωνείων και το Τμήμα Φορολογίας, για τους σκοπούς της πρόληψης, της ανίχνευσης, της διερεύνησης ή της δίωξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων, επιπροσθέτως των σκοπών για τους οποίους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τις Αρμόδιες Αρχές για σκοπούς πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου.