Εξουσίες της Μονάδας

55. (1) Η Μονάδα μεταξύ άλλων-

(α) Είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, ταξινόμηση, αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριών σε σχέση με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σχετιζόμενα γενεσιουργά αδικήματα και αδικήματα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(β) διενεργεί έρευνες όπου υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αδίκημα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

(γ) (i) συνεργάζεται με άλλες αντίστοιχες Μονάδες του εξωτερικού, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήματος, για σκοπούς ανάλυσης πληροφοριών και/ή διερεύνησης αδικημάτων για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αδικημάτων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και σχετιζόμενων γενεσιουργών αδικημάτων, με την ανταλλαγή πληροφοριών τις οποίες η Μονάδα έχει εξουσία να λαμβάνει σε εθνικό επίπεδο·

(ii) συνεργάζεται με αντίστοιχες Υπηρεσίες Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων, προς ανίχνευση και εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων, με την ανταλλαγή πληροφοριών και άλλους συναφείς τρόπους συνεργασίας·

(δ) εκδίδει οδηγίες για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

(ε) δίδει εντολή προς πρόσωπα που ασκούν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες για την αναστολή ή μη εκτέλεση συναλλαγής, όταν υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συναλλαγή σχετίζεται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

(στ) ενημερώνει τα πρόσωπα που ασκούν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες για τα αποτελέσματα της διερεύνησης των αναφορών που έχουν υποβληθεί σ’ αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 69 του παρόντος Νόμου.

(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1)-

(α) Μέλη της Μονάδας, ύστερα από έκδοση δικαστικού διατάγματος, δύνανται να εισέλθουν σε οποιοδήποτε υποστατικό περιλαμβανομένου και χρηματοοικονομικού οργανισμού, και

(β) η μονάδα δύναται, ύστερα από αίτηση στο Δικαστήριο, να εξασφαλίσει διάταγμα αποκάλυψης πληροφοριών.