Ορισμοί

2. (1) Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

"άλλα ενωσιακά εμπορεύματα" σημαίνει άλλα εμπορεύματα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ενωσιακά σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 23 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα·

"άλλα προϊόντα" σημαίνει τα προϊόντα που καθορίζονται στο Μέρος ΧIΙ και υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης·

"ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο" σημαίνει ζυθοποιείο του οποίου η παραγωγή δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) εκατόλιτρα μπύρας ετησίως και το οποίο είναι νομικά και οικονομικά ανεξάρτητο από οποιοδήποτε άλλο ζυθοποιείο, δεν χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις άλλου ζυθοποιείου και δεν λειτουργεί βάσει άδειας εκμετάλλευσης, ως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία δύο η περισσότερα μικρά ζυθοποιεία συνεργάζονται και η συνδυασμένη ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) εκατόλιτρα, τα ζυθοποιεία αυτά είναι δυνατό να θεωρούνται ως ένα και μόνο ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο·

"γνωστοποίηση" σημαίνει τη γνωστοποίηση που εκδίδει ο Διευθυντής και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"διαγραφή" σημαίνει την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης που δεν έχει καταβληθεί·

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων·

"εγγεγραμμένος αποστολέας" σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 14 και έχει άδεια από τον Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 12, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, να αποστέλλει εναρμονισμένα προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής κατόπιν της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 201 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

"εγγεγραμμένος παραλήπτης" σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 14 και έχει άδεια από τον Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 13, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, να παραλαμβάνει εναρμονισμένα προϊόντα προερχόμενα από το έδαφος άλλου κράτους μέλους, τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής·

"εγκεκριμένος αποθηκευτής" σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο  14 και έχει άδεια από τον Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 10 να παράγει, να μεταποιεί, να κατέχει, να αποθηκεύει, να παραλαμβάνει ή να αποστέλλει, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, εναρμονισμένα προϊόντα που τελούν υπό καθεστώς αναστολής και βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη·

"έδαφος κράτους μέλους" σημαίνει το έδαφος κράτους μέλους στο οποίο εφαρμόζονται οι Συνθήκες, σύμφωνα με τα άρθρα 349 και 355 ΣΛΕΕ, πλην των τρίτων εδαφών·

"έδαφος της Ένωσης" σημαίνει τα εδάφη των κρατών μελών·

"ειδικό καθεστώς" σημαίνει οποιοδήποτε από τα καθεστώτα που αναφέρονται στο άρθρο 210 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

"ειδικός φόρος κατανάλωσης" σημαίνει το φόρο κατανάλωσης που επιβαρύνει τα προϊόντα που καθορίζονται στα Μέρη ΙX, Χ  και ΧΙ·

"εισαγωγή" σημαίνει  τη  θέση των προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 201 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

"εναρμονισμένα προϊόντα" σημαίνει τα προϊόντα που καθορίζονται στα Μέρη IX, Χ  και ΧΙ και υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης·

"ενεργειακά προϊόντα" σημαίνει τα προϊόντα που καθορίζονται στο άρθρο 33 του Μέρους ΙΧ·

"εξουσιοδοτημένος λειτουργός” σημαίνει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή δυνάμει της τελωνειακής νομοθεσίας για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που δύναται να διενεργεί με βάση τον παρόντα Νόμο και την τελωνειακή νομοθεσία·

"επιστροφή" σημαίνει την επιστροφή του ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει καταβληθεί·

"επιχειρηματική δραστηριότητα” σημαίνει οικονομική δραστηριότητα που ασκείται κατά τρόπο ανεξάρτητο και σε οποιοδήποτε τόπο, ανεξαρτήτως του επιδιωκόμενου σκοπού ή των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας αυτής:

Νοείται ότι οι οικονομικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν και όλες τις δραστηριότητες του παραγωγού, του εμπόρου ή του παρέχοντος υπηρεσίες, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων εξορύξεως, των γεωργικών δραστηριοτήτων, και των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων ή των εξομοιουμένων προς αυτά·

"καθεστώς αναστολής" σημαίνει το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην παραγωγή, τη μεταποίηση, την κατοχή, την αποθήκευση ή τη διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων που τελούν υπό αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης·

"Κανονισμοί" σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

"Κανονισμός (ΕΟΚ) Αριθμ. 2913/92" σημαίνει τον Κανονισμό του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί Θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα·

"Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013" σημαίνει τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2446" σημαίνει τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2447" σημαίνει τον εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"καπνοβιομήχανος" σημαίνει κάθε πρόσωπο που μεταποιεί τον καπνό σε επεξεργασμένα προϊόντα, τα οποία προορίζονται για λιανική πώληση·

"κρατική αρχή" σημαίνει οποιοδήποτε Υπουργείο ή οποιαδήποτε υπηρεσία υπαγόμενη σε Υπουργείο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της Δημοκρατίας οι δαπάνες λειτουργίας της οποίας προβλέπονται στους προϋπολογισμούς της Δημοκρατίας·

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις Συνθήκες·

"κράτος μέλος προορισμού" σημαίνει κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να παραδοθούν ή να χρησιμοποιηθούν τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

"μετουσιωμένα επεξεργασμένα καπνά" σημαίνει τα υπολείμματα βιομηχανοποίησης του καπνού·

“νομικό πρόσωπο" περιλαμβάνει εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, λέσχη, σύλλογο, σύνδεσμο, οργανισμό ή οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων, ανεξάρτητα από το αν έχει συσταθεί ή όχι σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού·

“νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου" σημαίνει πρόσωπο που έχει συσταθεί με Νόμο·

"Οδηγία 92/83/ΕΟΚ σημαίνει την «Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και στα αλκοολούχα ποτά»·

"παραγωγή προϊόντων" περιλαμβάνει και την κατασκευή, και ανάλογα με την περίπτωση, την εξόρυξη των προϊόντων·

"παράδοση" έχει επίσης την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 9 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου·

"παράτυπη είσοδος" σημαίνει την είσοδο προϊόντων στο έδαφος της Δημοκρατίας, τα οποία δεν έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 201 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και για τα οποία έχει γεννηθεί τελωνειακή οφειλή σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, ή θα είχε γεννηθεί εάν στα εμπορεύματα είχε επιβληθεί τελωνειακός δασμός·

"πιστοποιημένος αποστολέας" σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 14 με σκοπό την αποστολή εναρμονισμένων προϊόντων, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αυτού του προσώπου, που έχουν τεθεί σε ανάλωση στη Δημοκρατία και στη συνέχεια διακινηθεί προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους·

"πιστοποιημένος παραλήπτης" σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 14 με σκοπό την παραλαβή εναρμονισμένων προϊόντων, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αυτού του προσώπου, που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους και στη συνέχεια διακινηθεί προς τη Δημοκρατία·

“προϊόντα" σημαίνει τα εναρμονισμένα προϊόντα και τα άλλα προϊόντα εκτός αν στον παρόντα Νόμο προνοείται διαφορετικά·

"πρόσωπο" περιλαμβάνει φυσικό και νομικό πρόσωπο·

"Συνθήκη Εγκαθίδρυσης" σημαίνει τη Συνθήκη που αφορά την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας της Κύπρου η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960, περιλαμβάνει δε την Ανταλλαγή Επιστολών της ίδιας ημερομηνίας, που αφορά τους τελωνειακούς δασμούς και φόρους κατανάλωσης·

"Συνθήκες" σημαίνει τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

“τελωνειακή νομοθεσία“ σημαίνει τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο, τους Κανονισμούς, διατάγματα και γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού και την αντίστοιχη ενωσιακή νομοθεσία, τους Κανονισμούς, τα διατάγματα και τις γνωστοποιήσεις που εκδίδονται  για την εναρμόνιση ή/και για την εφαρμογή της αντίστοιχης ενωσιακής νομοθεσίας·

“τελωνειακοί δασμοί" σημαίνει τους δασμούς που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο.

“Τελωνείο" σημαίνει τη διοικητική μονάδα του Τμήματος Τελωνείων που περιλαμβάνει τα τελωνειακά γραφεία, τις αποθήκες δημοσίου, τις δημόσιες προσωρινές αποθήκες και τους τελωνειακούς περιβόλους της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το τελωνείο και στο οποίο εκτελούνται οι τελωνειακές εργασίες και διατυπώσεις·

“τρίτα εδάφη” σημαίνει, καθόσον αφορά στα εναρμονισμένα προϊόντα, τα εδάφη που απαριθμούνται στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4·

“τρίτες χώρες” σημαίνει κράτος ή έδαφος στο οποίο δεν εφαρμόζονται οι Συνθήκες·  

“υποστατικά” σημαίνει κάθε τόπο, κτίριο, κτιριακό συγκρότημα, υπόστεγο, χώρο ή συνδυασμό αυτών, περιλαμβανομένων των ανοικτών περιφραγμένων χώρων ως και κάθε έγγεια ιδιοκτησία ή πλωτό μέσο ανεφοδιασμού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή και φύλαξη των προϊόντων·

“Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών της Δημοκρατίας·

“φορολογική αποθήκη” σημαίνει κάθε υποστατικό όπου παράγονται, μεταποιούνται, κατέχονται, αποθηκεύονται, παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, εναρμονισμένα προϊόντα που τελούν υπό καθεστώς αναστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9·

“φόρος κατανάλωσης" περιλαμβάνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το φόρο κατανάλωσης που επιβαρύνει τα προϊόντα του Μέρους ΧΙΙ·

(2) Οι τίτλοι και οι κωδικοί αριθμοί της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.), που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο νοούνται ως οι τίτλοι και κωδικοί αριθμοί της εν ισχύι Συνδυασμένης Ονοματολογίας όπως αυτοί καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(3) Λέξεις και όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.

(4) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού κανονιστικές ή ατομικές διοικητικές πράξεις, αναφορά σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Οδηγία, Κανονισμό ή Απόφαση σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο.