Ορισμοί

2. (1) Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

"άλλα κοινοτικά προϊόντα" σημαίνει άλλα προϊόντα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως κοινοτικά εμπορεύματα σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο (7) του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα·

"άλλα προϊόντα" σημαίνει τα προϊόντα που καθορίζονται στο Μέρος ΧIΙ και υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης·

"γνωστοποίηση" σημαίνει τη γνωστοποίηση που εκδίδει ο Διευθυντής και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων·

"εγγεγραμμένος αποστολέας" σημαίνει το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 14 και έχει άδεια από το Διευθυντή με βάση το άρθρο 12, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του μόνο να αποστέλλει εναρμονισμένα προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής κατόπιν της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 79 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92·

"εγγεγραμμένος παραλήπτης" σημαίνει το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 14 και έχει άδεια από το Διευθυντή με βάση το άρθρο 13 στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του να παραλαμβάνει εναρμονισμένα προϊόντα προερχόμενα από άλλο κράτος μέλος τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής·

"εγκεκριμένος αποθηκευτής" σημαίνει το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο  14 και έχει άδεια από το Διευθυντή με βάση το άρθρο 10 να παράγει, να μεταποιεί, να κατέχει, να παραλαμβάνει ή να αποστέλλει στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εναρμονισμένα προϊόντα, που τελούν υπό καθεστώς αναστολής και βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη·

"ειδικός φόρος κατανάλωσης" σημαίνει το φόρο κατανάλωσης που επιβαρύνει τα προϊόντα που καθορίζονται στα Μέρη ΙX, Χ  και ΧΙ·

"εναρμονισμένα προϊόντα" σημαίνει τα προϊόντα που καθορίζονται στα Μέρη IX, Χ  και ΧΙ και υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης·

"ενεργειακά προϊόντα" σημαίνει τα προϊόντα που καθορίζονται στο άρθρο 33 του Μέρους ΙΧ·

"εξουσιοδοτημένος λειτουργός” σημαίνει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή δυνάμει της τελωνειακής νομοθεσίας για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που δύναται να διενεργεί με βάση τον παρόντα Νόμο και την τελωνειακή νομοθεσία·

"επιχειρηματική δραστηριότητα” σημαίνει οικονομική δραστηριότητα που ασκείται κατά τρόπο ανεξάρτητο και σε οποιοδήποτε τόπο, ανεξαρτήτως του επιδιωκόμενου σκοπού ή των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας αυτής:

Νοείται ότι οι οικονομικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν και όλες τις δραστηριότητες του παραγωγού, του εμπόρου ή του παρέχοντος υπηρεσίες, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων εξορύξεως, των γεωργικών δραστηριοτήτων, και των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων ή των εξομοιουμένων προς αυτά·

"καθεστώς αναστολής" σημαίνει το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην παραγωγή, τη μεταποίηση, την κατοχή ή τη διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία δεν καλύπτονται από τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής αλλά τελούν υπό αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης·

"Κανονισμοί" σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

"Κανονισμός (ΕΟΚ) Αριθμ. 2913/92" σημαίνει τον Κανονισμό του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί Θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα·

"καπνοβιομήχανος" σημαίνει κάθε πρόσωπο που μεταποιεί τον καπνό σε επεξεργασμένα προϊόντα, τα οποία προορίζονται για λιανική πώληση·

"κοινότητα" και "έδαφος της κοινότητας" σημαίνει τα εδάφη των κρατών μελών όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο·

"κρατική αρχή" σημαίνει οποιοδήποτε Υπουργείο ή οποιαδήποτε υπηρεσία υπαγόμενη σε Υπουργείο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της Δημοκρατίας οι δαπάνες λειτουργίας της οποίας προβλέπονται στους προϋπολογισμούς της Δημοκρατίας·

"κράτος μέλος" και "έδαφος κράτους μέλους" σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"μετουσιωμένα επεξεργασμένα καπνά" σημαίνει τα υπολείμματα βιομηχανοποίησης του καπνού·

“Μητρώο Φ.Π.Α.” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (3) του άρθρου 6 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου·

“νομικό πρόσωπο" περιλαμβάνει εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, λέσχη, σύλλογο, σύνδεσμο, οργανισμό ή οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων, ανεξάρτητα από το αν έχει συσταθεί ή όχι σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού·

“νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου" σημαίνει πρόσωπο που έχει συσταθεί με Νόμο·

“παραγωγή προϊόντων" περιλαμβάνει και την κατασκευή, και ανάλογα με την περίπτωση, την εξόρυξη των προϊόντων·

"παράδοση" έχει επίσης την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 9 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου·

“προϊόντα" σημαίνει τα εναρμονισμένα προϊόντα και τα άλλα προϊόντα εκτός αν στον παρόντα Νόμο προνοείται διαφορετικά·

"πρόσωπο" περιλαμβάνει φυσικό και νομικό πρόσωπο·

“Συνθήκη Εγκαθίδρυσης" σημαίνει τη Συνθήκη που αφορά την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας της Κύπρου η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960, περιλαμβάνει δε την Ανταλλαγή Επιστολών της ίδιας ημερομηνίας, που αφορά τους τελωνειακούς δασμούς και φόρους κατανάλωσης·

“τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής" σημαίνει οποιαδήποτε από τις ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 σχετικά με την τελωνειακή επιτήρηση στην οποία υπόκεινται τα μη κοινοτικά εμπορεύματα κατά την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, την προσωρινή εναπόθεση, τις ελεύθερες ζώνες ή ελεύθερες αποθήκες, καθώς και οποιοδήποτε από τα καθεστώτα που αναφέρονται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού·

“τελωνειακή νομοθεσία“ σημαίνει τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο, όπως εκάστοτε τροποποιείται, τους Κανονισμούς, Διατάγματα και Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού και την αντίστοιχη Κοινοτική Νομοθεσία, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα και τις Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται  για την εναρμόνιση ή/και για την εφαρμογή της αντίστοιχης κοινοτικής νομοθεσίας·

“τελωνειακοί δασμοί" σημαίνει τους δασμούς που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο.

“Τελωνείο" σημαίνει τη διοικητική μονάδα του Τμήματος Τελωνείων που περιλαμβάνει τα τελωνειακά γραφεία, τις αποθήκες δημοσίου, τις δημόσιες προσωρινές αποθήκες και τους τελωνειακούς περιβόλους της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το τελωνείο και στο οποίο εκτελούνται οι τελωνειακές εργασίες και διατυπώσεις·

“τρίτα εδάφη" σημαίνει καθόσον αφορά στα εναρμονισμένα προϊόντα, τα εδάφη που απαριθμούνται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4·

“τρίτες χώρες" σημαίνει τα κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·   

“υποστατικά" σημαίνει κάθε τόπο, κτίριο, κτιριακό συγκρότημα, υπόστεγο, χώρο ή συνδυασμό αυτών, περιλαμβανομένων των ανοικτών περιφραγμένων χώρων ως και κάθε έγγεια ιδιοκτησία ή πλωτό μέσο ανεφοδιασμού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή στη φύλαξη των προϊόντων·

“Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών της Δημοκρατίας·

"φορολογική αποθήκη" σημαίνει κάθε υποστατικό όπου παράγονται, μεταποιούνται, κατέχονται, παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, εναρμονισμένα προϊόντα που τελούν υπό καθεστώς αναστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9·

“φόρος κατανάλωσης" περιλαμβάνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το φόρο κατανάλωσης που επιβαρύνει τα προϊόντα του Μέρους ΧΙΙ·

(2) Οι τίτλοι και οι κωδικοί αριθμοί της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.), που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο νοούνται ως οι τίτλοι και κωδικοί αριθμοί της εν ισχύι Συνδυασμένης Ονοματολογίας όπως αυτοί καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(3) Λέξεις και όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.