Αρμοδιότητα Τμήματος Τελωνείων

3. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και της Κοινοτικής Νομοθεσίας για την παρακολούθηση των προϊόντων που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Τμήματος Τελωνείων.