Πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης τα προϊόντα που καθορίζονται στα Μέρη IX, Χ, ΧΙ και ΧΙΙ σύμφωνα με τους συντελεστές που εκτίθενται στο Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο και Τέταρτο Παράρτημα και τα οποία-

(α) παράγονται στο έδαφος της Δημοκρατίας· ή

(β) προέρχονται από το έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ή

(γ) εισέρχονται στο έδαφος της Δημοκρατίας από τρίτες χώρες ή από τα κάτωθι άλλα εδάφη, τα οποία δεν αποτελούν μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης:

(i) Νήσος Ελιγολάνδη·

(ii) έδαφος του Μπίζινγκεν·

(iii) Θέουτα·

(iv) Μελίλια·

(v) Λιβίνιο·

(δ) εισέρχονται στο έδαφος της Δημοκρατίας από ένα από τα ακόλουθα εδάφη, τα οποία αποτελούν μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και στα οποία δεν εφαρμόζονται οι Οδηγίες 2020/262/ΕΕ, 92/83/ΕΟΚ, 92/84/ΕΟΚ, 2003/96/ΕΚ και 2011/64/ΕΕ:

(i) Κανάριοι Νήσοι·

(ii) τα γαλλικά εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 349 και 355 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ·

(iii) Νήσοι Άαλαντ·

(iv) Αγγλονορμαδικές Νήσοι·

(ε) τηρουμένων των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, εισέρχονται στο έδαφος της Δημοκρατίας, αν και αναγράφονται στο δηλωτικό φορτίου σκάφους ή αεροσκάφους, δεν προσκομίζονται στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό και σε περίπτωση που δεν παρέχονται επαρκείς εξηγήσεις στο Διευθυντή·

(στ) τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, προερχόμενα από τα εδάφη άλλων κρατών μελών αν και αναγράφονται στο δηλωτικό φορτίου σκάφους ή αεροσκάφους ή στο ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο, ανάλογα με την περίπτωση, δεν εισέρχονται στη Δημοκρατία και σε περίπτωση που δεν παρέχονται επαρκείς εξηγήσεις στο Διευθυντή.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων από ή προς-

(α) το πριγκιπάτο του Μονακό, αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς τη Γαλλία·

(β) το Jungholz και Mittelberg (Kleines Walsertal), αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς την Γερμανία·

(γ) τη νήσο του Μαν, αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς το Ηνωμένο Βασίλειο·

(δ) τον Άγιο Μαρίνο, αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς την Ιταλία· και

(ε) τις περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, ο φόρος κατανάλωσης επί προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη και εισέρχονται στο έδαφος της Δημοκρατίας, επιβάλλεται και καταβάλλεται ως τελωνειακός δασμός και εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας που αφορούν τους δασμούς, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη διάταξη στον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, τα Μέρη IV, V και V(A) του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται στα εναρμονισμένα προϊόντα που έχουν τον τελωνειακό χαρακτήρα των μη ενωσιακών εμπορευμάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 σημείο 24 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

(4) Οι διατυπώσεις που προβλέπουν οι ενωσιακές τελωνειακές διατάξεις για την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, κατά την είσοδο εναρμονισμένων προϊόντων στο έδαφος της Δημοκρατίας από ένα από τα εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(5) Οι διατυπώσεις που προβλέπουν οι ενωσιακές τελωνειακές διατάξεις για την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, κατά την έξοδο εναρμονισμένων προϊόντων από το έδαφος της Δημοκρατίας προς ένα από τα εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(6) Ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίησή του, να καθορίσει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.