Πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης τα προϊόντα που καθορίζονται στα Μέρη IX, Χ, ΧΙ  και ΧΙΙ σύμφωνα με τους συντελεστές που εκτίθενται στο Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο και Τέταρτο Παράρτημα και τα οποία:

(α) παράγονται στο εσωτερικό της Δημοκρατίας,  ή

(β) προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή

(γ) εισάγονται στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, ως εισαγωγή θεωρείται η είσοδος των προϊόντων από τρίτες χώρες στο εσωτερικό της Δημοκρατίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, όσον αφορά τα εναρμονισμένα προϊόντα, η εισαγωγή των προϊόντων αυτών στο εσωτερικό της Δημοκρατίας συμπεριλαμβάνει και την είσοδό τους στο εσωτερικό της Δημοκρατίας όταν προέρχονται από τα τρίτα εδάφη που αναφέρονται στο εδάφιο (2):

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, αν τα εναρμονισμένα προϊόντα έχουν τεθεί σε τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή υπό τελωνειακό καθεστώς αναστολής κατά την είσοδό τους στη Δημοκρατία, η εισαγωγή τους λογίζεται ότι γίνεται τη στιγμή που εξέρχονται από την τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή το τελωνειακό καθεστώς αναστολής.

(δ) τηρουμένων των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, αν και αναγράφονται στο δηλωτικό εισαγωγής σκάφους ή αεροσκάφους, δεν προσκομίζονται στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό κατά την εισαγωγή και εφόσον δεν παρέχονται επαρκείς εξηγήσεις στο Διευθυντή·

(ε) τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όταν προϊόντα προερχόμενα από άλλα κράτη μέλη αν και αναγράφονται στο δηλωτικό εισαγωγής σκάφους ή αεροσκάφους ή στο ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο ανάλογα με την περίπτωση, δεν εισέρχονται στη Δημοκρατία και εφόσον δεν παρέχονται επαρκείς εξηγήσεις στο Διευθυντή.

(2) Για τους σκοπούς της δεύτερης επιφύλαξης της παραγράφου (γ) του εδαφίου 1 του παρόντος άρθρου, τα τρίτα εδάφη που αναφέρονται στην εν λόγω  επιφύλαξη είναι τα ακόλουθα:

(α) η νήσος Ελιγολάνδη και το έδαφος του Busingen,

(β) το Λιβίνιο,

(γ) η Θέουτα και Μελίλια,

(δ) οι Κανάριοι Νήσοι,

(ε) τα Γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα,

(στ) οι Αγγλονορμανδικές νήσοι,

(ζ) οι νήσοι ’αλαντ,

(η) το ’γιο Όρος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

(θ) το Γιβραλτάρ.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων από ή προς:

(α) το πριγκιπάτο του Μονακό, αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς τη Γαλλία,

(β) το Jungholz και Mittelberg (Kleines Walsertal), αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς  την Γερμανία,

(γ) τη νήσο του Μαν, αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς το Ηνωμένο Βασίλειο,

(δ) τον ’γιο Μαρίνο, αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς την Ιταλία,

(ε) τις περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, ο φόρος κατανάλωσης επί προϊόντων που εισάγονται στη Δημοκρατία, επιβάλλεται και καταβάλλεται ως να ήταν τελωνειακός δασμός και εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας που αφορούν τους δασμούς, εκτός αν υπάρχει ρητή αντίθετη διάταξη στον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, οι διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας εφαρμόζονται κατά αναλογία και επί των εξαγομένων προϊόντων συμπεριλαμβανομένης και της εξόδου εναρμονισμένων προϊόντων προς τα τρίτα εδάφη που αναφέρονται στο εδάφιο (2) πιο πάνω, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα Μέρη IV και V του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στα εναρμονισμένα προϊόντα που καλύπτονται από τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής.

(5) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.